Saturday, 15.08.2020, 16:34
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Разни » Пенсии, несвързани с трудова дейност (соц пенсия за старост)
Пенсии, несвързани с трудова дейност (соц пенсия за старост)
macinkaDate: Wednesday, 02.05.2012, 10:44 | Message # 1
Оперативен
Group: Потребители
Messages: 40
Awards: 1
Reputation: 0
Status: Offline
Пенсии, несвързани с трудова дейност или Социална пенсия за старост и социална пенсия за инвалидност.

Материалът е взет от сайта на НОИ

Кои лица имат право на социална пенсия за старост?

До 31.12.2012 г. право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

При определяне на годишния доход на член от семейството не се включват:

добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите;
помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане;
семейните помощи за деца по чл. 2, т. 1 и 2 от Закона за семейните помощи за деца и месечните добавки по чл. 42 и 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. Съгласно ПМС № 128/25.05.2009 г., считано от 01.07.2009 г. социалната пенсия за старост се изплаща в размер 100,86 лв.

От 1 януари 2013 г. социалните пенсии за старост ще се изплащат по ред, определен със Закона за социалното подпомагане.

Кои лица имат право на социална пенсия за инвалидност?

До 31.12.2012 г. право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.

Размерът на социалната пенсия за инвалидност:

за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто от социалната пенсия за старост – 121,03 лв.;
за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 110 на сто от социалната пенсия за старост – 110,95 лв.

От 1 януари 2013 г. социалните пенсии за инвалидност ще се изплащат по ред, определен със Закона за интеграция на хора с увреждания.

Какъв е редът за отпускане на пенсия за особени заслуги?

Пенсия за особени заслуги към държавата и нацията се отпуска от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

Отпуснатите пенсии за особени заслуги се изплащат за всяка календарна година в приетия максимален размер. За 2012 г. този размер е 700 лв.

Какви са условията за отпускане на персонална пенсия?

С разпоредбата на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е предвидено Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи да отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс.

Персонални пенсии в изключителни случаи могат да се отпускат на следните категории лица:

деца без право на наследствена пенсия от починал родител;
жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст;
лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.

За отпускането на тези пенсии е въведено едно допълнително изискване – годишният доход на член от семейството на лицата да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия. От 01.01.2009 г. гарантирания минимален доход е определен в размер на 65 лв. месечно.

При определяне на годишния доход за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни, нямат други доходи и не са встъпили в брак.

Персоналните пенсии в изключителни случаи по смисъла на чл. 92 от КСО се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите.
Предложението за отпускане на персонални пенсии за децата се изготвя въз основа на следните документи:

заявление от лицето, а в случаите когато е непълнолетно - от законния представител (живия родител, попечител или настойник), адресирано до Националния осигурителен институт /НОИ/, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;
разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на наследствена пенсия; когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че наследодателят няма достатъчно положен осигурителен стаж;
решение, прието на сесия на общинския съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет;
декларация за семейното и имотното състояние и за годишния доход на член от семейството за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в общинския съвет;
за многодетните майки – документ, че са родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст, удостоверение от общината (кметството), че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;
за лицата, полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди (членове на техните семейства) – и решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;
за многодетните майки и за лицата, полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалид – документ за придобит осигурителен стаж не по-малко от 3 години;
за децата без право на пенсия от починал родител - удостоверение за наследници.

Персоналните пенсии се отпускат в размер 90 на сто от социалната пенсия за старост.


Message edited by macinka - Wednesday, 02.05.2012, 10:46
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Разни » Пенсии, несвързани с трудова дейност (соц пенсия за старост)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020