Saturday, 15.08.2020, 16:12
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Счетоводство » Примерен сметкоплан
Примерен сметкоплан
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 08:59 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Код Вид

101 ОСНОВЕН КАПИТАЛ, ИЗИСКВАЩ РЕГИСТРАЦИЯ Балансова Пасивна

101 01 физическо или юридическо лице Балансова Пасивна
(собственик)

101 02 фл или юл - собственик Балансова Пасивна

102 ОСНОВЕН КАПИТАЛ, НЕИЗИСКВАЩ РЕГИСТРАЦИЯ Балансова Пасивна

117 ДРУГИ РЕЗЕРВИ Балансова Пасивна

117 Балансова Пасивна

117 Балансова Пасивна

121 НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ Балансова Активно - пасив

122 НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ Балансова Активно - пасив

123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА Балансова Активно - пасив

151 ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ Балансова Пасивна

152 ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ Балансова Пасивна

201 ЗЕМИ (ТЕРЕНИ) Балансова Активна

203 СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ Балансова Активна

204 МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ Балансова Активна

205 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА Балансова Активна

206 ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ Балансова Активна

206 01 СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР Балансова Активна

207 СЪОРЪЖЕНИЯ Балансова Активна

208 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА Балансова Активна

209 ДРУГИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ Балансова Активна

212 ПРОДУКТИ ОТ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ Балансова Активна

213 ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Балансова Активна

214 ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ Балансова Активна

219 ДРУГИ ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ Балансова Активна

231 ПОЛОЖИТЕЛНА ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ Балансова Активна

232 ОТРИЦАТЕЛНА ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ Балансова Активна

241 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА Балансова Пасивна

242 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА Балансова Пасивна

301 ДОСТАВКИ Балансова Активна

302 МАТЕРИАЛИ Балансова Активна

303 ПРОДУКЦИЯ Балансова Активна

304 СТОКИ Балансова Активна

401 ДОСТАВЧИЦИ Балансова Пасивна

Балансова Пасивна

Балансова Пасивна

402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ Балансова Активна

403 ДОСТАВЧИЦИ ПО ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ Балансова Пасивна

409 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ Балансова Пасивна

411 КЛИЕНТИ Балансова Активна

412 КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ Балансова Пасивна

421 ПЕРСОНАЛ Балансова Пасивна

422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА Балансова Активна

422 01 ФЛ Балансова Активна

422 02 ФЛ Балансова Активна

426 ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАПИСАНИ ДЯЛОВИ ВНОСКИ Балансова Активна

426 01 ФЛ/ЮЛ Балансова Активна

426 02 ФЛ/ЮЛ Балансова Активна

429 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ПЕРСОНАЛА И СЪДРУЖНИЦИТЕ Балансова Активно - пасив

439 ДРУГИ ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ Балансова Активно - пасив

441 ВЗЕМАНИЯ ПО РЕКЛАМАЦИИ Балансова Активна

442 ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТИ Балансова Активна

443 ЦЕНОВИ РАЗЛИКИ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТИ Балансова Активно - пасив

444 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ Балансова Активна

445 ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ Балансова Активна

451 РАЗЧЕТИ С ОБЩИНИТЕ Балансова Пасивна

452 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА Балансова Пасивна

4531 НАЧИСЛЕН ДАНЪК ЗА ПОКУПНИТЕ Балансова Активна

4532 НАЧИСЛЕН ДАНЪК ЗА ПРОДАЖБИТЕ Балансова Пасивна

4538 ДАНЪК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Балансова Активна

4539 ДАНЪК ЗА ВНАСЯНЕ Балансова Пасивна

454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФЛ Балансова Пасивна

459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И С ВЕДОМСТВА Балансова Пасивна

461 РАЗЧЕТИ С НОИ Балансова Пасивна

462 РАЗЧЕТИ ЗА ДОБРОВОЛНО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ Балансова Пасивна

463 РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ Балансова Пасивна

464 РАЗЧЕТИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ И НАДБАВКИ Балансова Пасивна

469 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ОСИГУРИТЕЛИ Балансова Пасивна

493 РАЗЧЕТИ СЪС СОБСТВЕНИЦИ Балансова Активно - пасив

494 ПРОВИЗИИ Балансова Пасивна

498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ Балансова Активна

498 01 ДДС ВКАРАНО В МЕСЕЦ 02.2009 Балансова Активна

499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ Балансова Пасивна

499 01 ФЛ/ЮЛ Балансова Пасивна

499 02 ФЛ/ЮЛ Балансова Пасивна

501 КАСА В ЛЕВА Балансова Активна

502 КАСА ВЪВ ВАЛУТА Балансова Активна

503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВА Балансова Активна

504 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА Балансова Активна

509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА Балансова Активна

601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ Балансова Активна

601 01 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ Балансова Активна

601 02 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ Балансова Активна

601 04 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ Балансова Активна

601 09 ДРУГИ Балансова Активна

601 10 АКСЕСОАРИ Балансова Активна

602 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ Балансова Активна

Ненамерен Балансова Активна

602 01 ТЕЛЕФОН, ПОЩА, ФАКС Балансова Активна

602 04 ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ЗАСТРАХОВКИ Балансова Активна

602 05 ТРАНСПОРТ Балансова Активна

602 06 НАЕМ Балансова Активна

602 09 ДРУГИ Балансова Активна

602 10 РЕМОНТ АВТОМОБИЛ Балансова Активна

602 13 ФСО Балансова Активна

603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ Балансова Активна

604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ (ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ) Балансова Активна

605 РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ Балансова Активна

606 РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ,ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ Балансова Активна

607 РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ Балансова Активна

608 РАЗХОДИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИ Балансова Активна

609 ДРУГИ РАЗХОДИ Балансова Активна

609 04 НОЩУВКИ Балансова Активна

611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ Балансова Активна

612 РАЗХОДИ ЗА СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ Балансова Активна

613 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДА Балансова Активна

614 АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ Балансова Активна

615 РАЗХОДИ ЗА ПРОДАЖБИ Балансова Активна

616 РАЗХОДИ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ДМА Балансова Активна

617 РАЗХ. ПО ДЕЙН. В ПРЕДПР. С НЕСТОП. ДЕЙН. Балансова Активна

618 РАЗХОДИ ПО ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Балансова Активна

621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ Балансова Активна

624 РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ Балансова Активна

629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ Балансова Активна

631 РАЗХОДИ (ЗАГУБА) ЗА ОБЕЗЦЕНКА Балансова Активна

651 РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ Балансова Активна

701 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКЦИЯ Балансова Пасивна

702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ Балансова Пасивна

703 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ Балансова Пасивна

705 ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ Балансова Пасивна

706 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТР. АКТИВИ Балансова Пасивна

707 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА МАТЕРИАЛИ Балансова Пасивна

708 ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Балансова Пасивна

709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА Балансова Пасивна

721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ Балансова Пасивна

724 ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ Балансова Пасивна

729 ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ Балансова Пасивна

731 ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАН. ЗАГУБИ ОТ ОБЕЗЦЕНКА Балансова Пасивна


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Счетоводство » Примерен сметкоплан
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020