Monday, 21.06.2021, 21:41
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Счетоводство » Рекламации
Рекламации
MuchakovaDate: Friday, 17.02.2012, 18:27 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
КОМЕНТАР НА ТЕМА РЕКЛАМАЦИИ, ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИИ И КАК ДА УПРАЖНИМ ПРАВАТА СИ.

За създаването на тази статия са използвани материали на Сиела, закона за защита на потребителите , съдебна практика и др.
Актуалната норматична уредба за това как да съхраните правата си, можете да намерите в чл. 122-129 от Закона за защита на потребителите и чл. 193-199 от Закона за задълженията и договорите.

УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА РЕКЛАМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правото на рекламация, е една от гаранциите за съществуването на защита на потребителя в икономическата верига производство - търговия - потребление.
Правото на рекламация по ЗЗП е най-бързата възможност за реакция на потребителя при установяване на качествени и количествени отклонения в стоката след нейното закупуване или съответно в услугата след нейното предоставяне.
Правото на рекламация възниква не само в следствие на сключен договор за продажба, а е установено за всеки потребителски договор. Той представлява сделка, по силата на която една стока достига своя крайния потребител – лице , което ще консумира/ползва стоката или услугата, а няма да печели от нея, като я реализира отново на пазара. Т. е. категоризирането на един договор като потребителски зависи от качеството на страните по него - "търговец" и "потребител" (необходимо е да се направи уточнението, че понятието "търговец" по ЗЗП не се припокрива с това по чл. 1 от Търговския закон, а се свежда до лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с крайния потребител). Най-често срещаните потребителски договори са продажба, поръчка, изработка, наем, лизинг, превоз и други.
Рекламацията по своята същност е уведомяване на търговеца за открития недостатък или дефект на стоката / услугата. Следва да се има предвид, че става дума за намаляване на годността на стоката, но не и за пълна негодност, което би трябвало да се третира като пълно неизпълнение.
Целта на рекламацията е възстановяването на еквивалентността на престациите на двете страни ¬ платената цена и получената стока/извършената услуга, както и осигуряването на справедливо пазарно равновесие.

I. Правоимащи лица
Правото на рекламация може да бъде упражнявано от всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 ДР ЗЗП - физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги от търговец (производител или вносител по смисъла на § 13, т. 3 и 5 ДР ЗЗП), като тези стоки и услуги не са предназначени за извършване на търговска и професионална дейност, както и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Т.е. легитимираните да упражняват правото на рекламация лица е - физически лица, които придобиват стоки или ползват услуги за лични нужди, т. е. не притежават качеството "търговец" по смисъла на § 13, т. 2 ДР ЗЗП.
II. Условия за реализиране на рекламация
Правото на рекламация е обусловено от наличието на несъответствие на продадената стока или извършената услуга с договореното към момента на сключване на потребителския договор. Това несъответствие е основание за упражняването му.
1. Рекламационна претенция към търговеца може да бъде отправена при наличие на всяко несъответствие на стоката с договореното. Рекламация може да се направи на стоки втора употреба. Няма конкретно посочени условия, при които да може да се реализира това право.
Право на рекламация има лицето, което е открило несъответствия с договора за продажба след доставката, първоначалния преглед или при монтажа, съхранението, изпитванията или експлоатацията на стоката.
Забележка: знанието на потребителя при сключване на сделката, че са налице основания за рекламация и неизвършването на такава изключват правото му да иска възстановяване на еквивалентността на престациите, тъй като по аргумент от чл. 194 ЗЗД се презумира съгласието му с наличието на тези недостатъци на придобитата стока/извършената услуга.
Съобразно чл. 123, ал. 1 ЗЗП правото на рекламация не зависи от това дали на потребителя е предоставена търговска гаранция за стоката или услугата, предмет на договора, от производителя или съответния търговец. Гаранцията се дава като декларация, че даден продукт притежава определени качества и свойства (които ще запази в определен период от време при нормална или предписана употреба), и задължава производителя/търговеца да понесе последиците при липсата на такива качества, като отстрани за своя сметка недостатъците и повредите, които се появят в гаранционния срок.
2. Срокове за упражняване правото на рекламация
В ЗЗП са фиксирани различни срокове за предявяване на рекламация. Когато е поета гаранционна отговорност, рекламацията може да бъде извършена в рамките на гаранционния срок (който започва да тече от получаването на стоката, освен този срок не е по-кратък от посочените в чл. 126, ал. 1 ЗЗП срокове).
Рекламацията на потребителска стока (това е всяка движима материална вещ, която е обект на публична продажба и потребителят е имал възможност да участва в продажбата; вещите втора употреба не са такива стоки) може да се предяви до две години от доставката й, но не по-късно от изтичането на двумесечен срок от установяване на несъответствието с договореното. Услугите подлежат на рекламация в срок до 14 дни от откриването на несъответствието между услугата и договореното. Срокът за предявяване на рекламация спира да тече през времето, необходимо за поправка на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Ако срокът на търговската гаранция на стоката е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
За реализиране на правото на рекламация на вещи втора употреба няма посочени срокове и за тях важи общата разпоредба на чл. 122 ЗЗП - своевременно при констатиране на несъответствието на стоката с договора за продажба.
Началният момент, от който тече срокът за предявяване на рекламация, се установява от документа, удостоверяващ сключването на сделката.
III. Необходими документи
Актът на сключването на потребителски договор следва да бъде документиран с фактура, редовно издадена касова бележка или с друг документ. Търговецът е задължен да издаде документ, доказващ сключването на сделката, а потребителят - да изиска издаването му. То може да бъде удостоверено и с всеки друг документ, позволяващ установяването на основните елементи на сделката: страните, датата, видът, количеството и качеството на стоката. За пасивното легитимиране на търговеца по рекламационната претенция е достатъчно установяването, че той е страна по потребителския договор, чийто предмет е стоката/услугата, които подлежат на рекламация.
ЗЗП не установява изискване за определена форма, в която да бъде предявена рекламацията, но практически за доказване на извършването й е необходимо искането на потребителя да бъде направено писмено с подаване на рекламационна жалба. РЕКЛАМАЦИЯТА може да се предяви устно или писмено и трябва да съдържа:
- предмета на рекламация;
- предпочитания от лицето начин за удовлетворяване на рекламацията;
- размера на претендираната сума;
- адрес за контакт.
Потребителят задължително прилага при подаване на рекламацията и определени документи, с които доказва основанието на претенцията си:
а) касова бележка или фактура;
б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
в) други документи, установяващи претенцията по размер и основание.
IV. Вътрешен ход на процедурата
Основание за упражняване на правото на рекламация е несъответствието на дължимата от търговеца престация и действително предоставената от него стока или услуга. Съществуват различни начини за възстановяване еквивалентността на престациите в зависимост от волята на засегнатото лице.
1. Предявяване рекламационна претенция към търговеца
Същинското право на рекламация се изразява във възможността потребителя да упражни по свой избор една от претенциите, посочени в чл. 124, ал. 1 ЗЗП:
- възстановяване на заплатената сума - т. е. разваляне на договора в следствие едностранното волеизявление на потребителя (редхибиторен иск), при което на рекламиращия се възстановява цената (отразена в документа за сделката), а търговецът получава обратно рекламационната стока;
- заменяне на стоката с друга, съответстваща на договорено;
- отбив от цената - прилага се, когато стоката е годна за договорената или обикновената й употреба, въпреки наличното несъответствие - в този случай цената следва да бъде намалена съответно на степента, в която вещта е засегната, а търговецът да върне разликата между първоначалната цена и тази след намаляването;
- безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 ЗЗП (когато дефектът на стоката е отстраним) - поправяне на рекламационната вещ за сметка на търговеца, като за целта е необходимо последния да има своя сервизна база или да ползва такава на друга фирма.
Засегнатото лице предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице (например продавач) правото си на рекламация чрез една от изброените претенции и в предвидените за това срокове, като го уведомява за несъответствието с договореното за стоката/услугата, предмет на сделката, и за способа, чрез който иска да бъдат отстранени последиците от неточното изпълнение.
2. Приемане на рекламация и преговори между страните
За търговеца е установено задължение за приемане на рекламации, а провеждането на преговори с потребителите чрез непосредствен контакт и диалог е разпространено средство за разрешаване на потребителски спорове, което цели постигане на споразумение в интерес и на двете страни.
Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, съответно поръчана услугата, или на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца, като правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя (чл. 127, ал. 4 ЗЗП). Задължението на търговеца да приема рекламации е скрепено с имуществена санкция или глоба съгласно чл. 222 ЗЗП. Актове за установяване на нарушенията се издават от длъжностни лица от съответните регионални звена на Комисията за защита на потребителите (КЗП) към общинската администрация. Когато сделката е осъществена извън търговски обект, включително и по време на пътуване, организирано от търговец или упълномощено от него лице, или при посещение в дома на потребителя или на неговото работно място (без това да е поискано изрично от потребителя), за последния е предвидена допълнителна възможност - той има право да се ОТКАЖЕ ПИСМЕНО от договора в седемдневен срок от сключването му (чл. 47, ал. 1 ЗЗП).

Правото на рекламация е съществен елемент на потребителската защита по ЗЗП, наред с правото на информация, на сдружаване с цел защита на интересите на потребителите, правото на защита срещу рискове от придобиване на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им, и други. Упражняването му цели отстраняване на последиците от неточно изпълнение по смисъла на чл. 79 ЗЗД, но предявяването на рекламационната претенция пред търговеца не винаги води до удовлетворителен за потребителя резултат.
1. Удовлетворяване на рекламацията
При предявяване на рекламационната претенция своевременно от потребителя, търговецът е длъжен да приеме рекламацията и да я опише в регистър на предявените рекламации. Ако търговецът приеме, че рекламацията е основателна, той е длъжен да я удовлетвори. Той издава акт за това, че е приел и удовлетворил рекламацията. Освен, че е във всеобщ интерес, това е най-ефективният, бърз и икономичен начин за уреждане на потребителския спор.
2. Допълнителни възможности за защита
При непостигане на взаимно приемливо решение между страните по сделката (когато търговецът откаже да удовлетвори претенцията на потребителя), както и при нарушаване на задълженията по предоставената гаранция, за потребителя са предвидени допълнителни възможности. Те са свързани с определени компетентни органи и институции.
а) Сдруженията на потребителите
Засегнатото лице може да потърси съдействието им за получаване на информация и консултиране относно решаването на потребителски спорове. Сдруженията на потребителите са юридически лица с нестопанска цел, които имат право да информират контролните органи и да сезират съда за нарушаване на правата и интересите на потребителите (чл. 169, ал. 1, т. 5 и 6 ЗЗП).
б) Комисията за защита на потребителите
Това е държавна комисия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, която в изпълнение на своите правомощия подпомага потребителите и е легитимирана да предявява искове за защита на техните икономически интереси при придобиването на стоки и услуги. Потребителите могат да сезират КЗП (чрез звената за защита на потребителите в общинската администрация) с ЖАЛБА, копие от която се изпраща на търговеца.
в) Помирителни комисии
Те са създадени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма като извънсъдебен орган, компетентен да съдейства за доброволното разрешаване на спорове между потребители и търговци (чл. 182, ал. 1 ЗЗП). Производството пред помирителните комисии е безплатно. Съдействието им се осъществява по искане на потребител с местоживеене в района на действие на съответната помирителна комисия с подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ.
г)Медиатор
Медиаторът е служител на КЗП, определен със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В искането си за съдействие потребителят посочва от кого и къде ще се проведе производството по медиация. При избора се посочва населено място измежду населените места, в които Комисията за защита на потребителите има изградени териториални подразделения (чл. 182, ал. 3 и 4 ЗЗП).
д) Съд
Потребителят, разбира се, може да потърси правата си и като сезира компетентния съд - в исковата молба следва да бъде уточнена конкретната претенция по чл. 124, ал. 1 ЗЗП на засегнатото лице и да се посочат всички доказателства, на които то възнамерява да се позове, за да я докаже.
В чл. 186 ЗЗП е уредена и възможността за предявяване на съдебни искове за защита на колективните права и интереси на потребителите - така наречените "колективни искове".
Съдебното решаване на потребителски спор има предимството на задължителния характер за съдебното решение и възможността за неговото принудително изпълнение.

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 26-Б-133 ОТ 04.11.2008 Г. НА НАП ОТНОСНО: КАСОВОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ РЕКЛАМАЦИИ, ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ДРУГИ СХОДНИ ОПЕРАЦИИ

В отговор на писменото Ви запитване, заведено Централно управление на Националната агенция за приходите с наш вх. № 26-Б-133 от 16.10.2008 г., отнасящо се до касово отчитане при рекламации, връщане на стоки и други сходни операции, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 118, ал. 3 от ЗДДС в сила от 01.01.2007 г. условията, редът и начинът за въвеждане и използване на фискалните устройства (ФУ), техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр.106/2006г., изм. бр. 7/2007г. и бр. 79/2007г.).
Съгласно Приложение № 1, раздел I, т. 9 от Наредба № Н-18/2006 г. всеки тип фискално устройство, подложен на изпитване за съответствие с тази наредба се проверява за спазване на изискването за забрана за извършване на "сторно" операция след приключване сметката на клиента.
Редът и начинът за извършване на корекция при връщане на стока след приключена сметка на клиента (сторно операция) са регламентирани в чл. 31 от Наредба № Н-18/2006 г. Извършването и документирането на сторно операция е обект на специална регулация, тъй като това е отрицателна операция, водеща до документално намаляване на регистрирания във ФУ оборот.
Съхранението и отчетността на касовите бележки от кочан, издавана в случаите, предвидени в Наредба № Н-18/2006 г. се извършва по реда на чл. 35 от наредбата.
Прилагането на ред за регистрация и отчетност на сторно операция различен от определения в чл. 31 от Наредба № Н-18/2006 г. води до несъответствие с нормативно регламентирания ред и съответно до липса на документална обоснованост за намаляване на регистрирания търговски оборот.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/МАРИЯ МУРГИНА/


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 17.02.2012, 18:27 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Съдебна практика на тема рекламации

РЕШЕНИЕ № 263 ОТ 08.03.2011 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева
ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров
Весела Антонова
Елена Димова

при участието на секретар -протоколиста Милена Емилова, разгледа в закрито заседание, проведено на 08.03.2011 г., преписка № КЗК - 178/2011 г., докладвана от члена на Комисията г-жа Весела Антонова.
В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК -178/18.02.2011 г., във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-339/14.02.2011 г. от "Мастър Пик" ООД, гр. София срещу Решение № 4/01.02.2011 г. на изпълнителния директор на "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД, гр. София за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Ежедневно приготвяне на храна /закуска, обяд и вечеря/ за пациенти и дежурен персонал на възложителя НСБФТР - ЕАД", открита с Решение № 02/22.11.2010 г. на възложителя.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА "МАСТЪР ПИК" ООД, ГР. СОФИЯ

На първо място в жалбата се твърди, че е нарушена предвидената процедура в Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Не е съобщено на участниците класирането им по критериите "Отложено плащане" и "Срок на реакция при рекламация", с което е нарушен чл. 38, ал. 10 от НВМОП, във връзка с чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, както и е нарушен основен принцип на ЗОП.
На второ място жалбоподателят твърди, че не е приложена правилно методиката за оценяване, обявена в документацията по открития конкурс. В методиката е предвидено стъпката на оценяване да е 2 точки. Същевременно при различните показатели не е оценено съразмерно на тази стъпка предложението на всеки един участник. Приложена по този начин методиката големи разлики в предложенията са оценени с несъразмерно малко точки при спазване на предвидената стъпка, което води до изкривяване на крайната оценка.
На следващо място жалбоподателят изтъква, че са приети за редовни предложения, които икономически, логически и най-важното - не отговарят точно на изискванията на възложителя, а именно: предложените оферти от "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД и "П. Дусман" ЕООД - 2 минути, респективно 3 минути срок за реакция на рекламация.
Счита, че понятието "рекламация" включва в себе си установяване на некачествена или негодна за употреба доставена храна, която след извършения преглед и констатация бива "рекламирана" - т. е. заявена за подмяна или поправяне на качеството пред доставчика. Едва след това последният би имал възможност да подмени храната, като достави нова. Очевадно е, че дори обикновен оглед и констатация не би могъл да бъде извършен за 2 или 3 минути, а камо ли да бъде направена рекламация и да се "реагира" на нея чрез подмяната и/или нова доставка. Твърди, че оценяването по този критерий не е оценено съразмерно на предложените оферти. Според жалбоподателя е очевадно, че дадените предложения от "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД и "П. Дусман" ЕООД не отговарят на изискванията на възложителя. Видно е и от документацията на възложителя и от представения проект на договор, че същият очаква предложение в диапазона минути до часове, т. е. предвижда се нормално изискуемо време за преглед на доставката, писмено или устно уведомяване на доставчика, приготвяне на нова храна (вече приготвена храна от същата "партида" би била отново некачествена) и доставката й отново. По същата логика са предвидени и разпоредби във връзка с рекламацията на храната в чл. 13, чл. 15, чл. 19, чл. 28, и чл. 29 от проекта на договор.
На основание гореизложено жалбоподателят моли КЗК да постанови решение, с което да отмени Решение № 4/01.02.2011 г. на "Национална Специализирана Болница за Физикална Терапия и Рехабилитация" ЕАД. На основание чл. 143, ал. 3 и ал. 4 от АПК моли КЗК да осъди възложителя да заплати на "Мастър Пик" ООД направените разноски по възнаграждение за един адвокат съгласно приложения договор за правна помощ.

СТАНОВИЩЕ НА "НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

Възложителят счита, че подадената жалба от "Мастър Пик" ООД, гр. София, срещу Решение № 004/01.02.2011 г. на "НСБФТР" ЕАД за определяне на изпълнител на обжалваната малка обществена поръчка е неоснователна и незаконосъобразна, поради следните съображения:
1. Не отговаря на истината твърдението на "Мастър Пик" ООД, че проведената процедура е в нарушение на НВМОП. Последната е проведена в съответствие на принципите залегнали в чл. 2 от ЗОП и съгласно изискванията на Раздел II, Глава IV, чл. 38 от НВМОП.
Определената със Заповед № 43/28.12.2010 г. комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти на участниците в откритата процедура е изпълнила всички изисквания за провеждане на открит конкурс по НВМОП, като за своята работа е изготвила необходимата документация.
2. Не отговаря на истината твърдението на жалбоподателя, че не е приложена правилно методиката за оценка, която е част в тръжната документация. Методиката за оценка е изключително опростена, именно с цел да се избегнат спекулации и недоразумения при оценяването. Възложителят сочи, че по нея е имало и нарочно запитване от кандидати за участие, като много точно и ясно им е било обяснено как ще се формира "икономически най-изгодното предложение". Отбелязва, че "Мастър Пик" ООД е получил тези разяснения към тръжните си документи и ако не са било съгласно, е следвало в хода на процедурата да обжалва методиката за оценка, а с подаването на офертата за участие участникът се е съгласил с всички условия на възложителя.
Възложителят счита, че в подадената жалба има изнесени много неточности при цитирането на поставените оценки на участниците, което говори, че е писана набързо и с цел единствено да бъде спряна процедурата за възлагане на малката обществена поръчка, което поставя болницата в голямо затруднение при изхранване на пациентите й.
На основание гореизложеното възложителят моли КЗК да отхвърли подадената жалба от "Мастър Пик" ООД срещу Решение № 004/01.02.2011 г. на "НСБФТР" ЕАД като неоснователна и незаконосъобразна, както и да отхвърли направеното искане на основание чл. 143, ал. 3 и ал. 4 от АПК, като недопустимо.

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Идентификация на страните:
А. "МАСТЪР -ПИК" ООД, гр. София - жалбоподател, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121855651, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. "Прага" № 1, ет. 2, ап. 4, с широк предмет на дейност.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Колю Петков Колев.
Б. "НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ" ЕАД, гр. София - възложител по смисъла на чл. 7, т. 3 от ЗОП, със седалище и адрес: гр. София 1618, бул. "Овча Купел" № 2В. "НСБФТР" ЕАД се представлява от директора - д-р Татяна Ангелова.
В. "ЛИБЪРТИ ФУД СЪРВИСИС" ЕООД, гр. София - конституирано като заинтересовано лице с Разпореждане на Председателя на КЗК от 18.02.2011 г., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130015233, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ж.к. "Св. Троица", ул. "Коньовица" № 65, с основен предмет на дейност по НКИД 56.29 - други дейности по приготвяне и доставяне на храна.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Веселин Стойчев Стойчев.
1. С Решение № 02/22.11.2010 г. изпълнителният директор на "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД, гр. София ("НСБФТР" ЕАД, гр. София) открива открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет: "Ежедневно приготвяне на храна /закуска, обяд и вечеря/ за пациенти и дежурен персонал на възложителя НСБФТР - ЕАД".
С решението за откриване са одобрени обявлението и документацията за участие в процедурата. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.
2. В "Общи условия за участие и методика за оценка на предложенията" от документацията за участие е записано, че пликът на офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1) Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 - т. 5, т. 8 - т. 12, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;
2) Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката%, в който се поставят документите по чл. 13, ал. 1, т. 6 и т. 13, свързани с изпълнението на поръчката; 3) Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.
3. В "Методика за оценка на предложенията" от документацията е отразено, че всяко подадено и допуснато до участие предложение ще бъде оценявано по следната методика:
а. Цена на предложената храна по диети - Хс б. Срок на отложено плащане - Хп
в. Срок на реакция при рекламации - Хр
Комплексната оценка Х - максимална оценка 90 т., която се получава като сбор за всяко предложение по пунктове а, б, в от индивидуалните оценки на кандидата за всички показатели:
Х = Хс + Хп + Хр, при следния относителен дял на всеки от изброените показатели:
Хс (мах) - 70 точки;
Хп (мах) - 20 точки;
Хр (мах) - 10 точки.
При стъпка между отделните оценки 2 точки.
4. Изпълнителният директор на "НСБФТР" ЕАД, гр. София е изготвил две писма за разяснения по документацията, които са изпратени на закупилите преди 14.12.2011 г. лица документация за участие в конкурса ("Либърти Фуд Сървисис" ЕООД, "П. Дусман" ЕООД и "Болкан Мийл" ООД).
Едното писмо съдържа следните разяснения: 1) В т. 2 Методиката за оценка на предложенията, максималната оценка да се счита 100 /сто/ точки. 2) Стъпката между отделните оценки е 2 точки, независимо от разликата в предложената цена. 3) За срок на реакция при рекламации да се посочи максимален срок в часове или минути. 4) Формирането на всеки дял от комплексната оценка е при стъпка 2 точки.
5. На 14.12.2010 г. "Мастър Пик" ООД, гр. София е закупил тръжни документи с приложени разяснения по документацията, за което му е издадена Фактура № 0000003518/14.12.2010 г. от "НСБФТР" ЕАД, гр. София.
6. Със Заповед № 43/28.12.2010 г. изпълнителният директор на "НСБФТР" ЕАД, гр. София е назначил комисия за провеждане на открития конкурс в състав председател и двама членове, сред които има правоспособен юрист.
7. Работата на комисията по разглеждане на подадените оферти за участие в конкурса е обективирана в Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3.
7.1. В Протокол № 1, съставен на 20.01.2011 г., е записано, че комисията се е събрала на 28.12.2010 г. в 13:00 ч. да отвори и разгледа постъпилите оферти. Констатирано е, че за участие в конкурса са подадени 4 оферти, както следва:
са отворени по реда на тяхното постъпване, а именно:
1. Вх. № 1/27.12.2010 г. /09:40 ч./ - "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД;
2. Вх. № 2/27.12.2010 г. /11:45 ч./ - "Мастър Пиик" ООД;
3. Вх. № 3/27.12.2010 г. /12:30 ч./ - "П. Дусман" ЕООД;
4. Вх. № 4/27.12.н2010 г. /12:52 ч./ - "Болкан Миил" ЕООД.
На основание чл. 38, ал. 3 и ал. 4 от НВМОП комисията е отворила офертите по реда на тяхното постъпване им в присъствието на представители на фирмите и е проверила за наличието на три отделни запечатани плика.
Двама от нейните членове са подписали плик № 3. Комисията е предложила по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.
В присъствието на представителите на участниците комисията е отворила плик № 2 и двама от членовете й са подписали всички документи, съдържащи се в него. Комисията е предложила по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.
Комисията е пристъпила към отварянето на плик № 1 и е оповестила документите, които той съдържа. След това комисията е продължила своята работа без присъствието на представителите на участниците и е установила, че и в четирите оферти на участниците, както следва: "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД, "Мастър Пик" ООД, "П. Дусман" ЕООД и "Болкан Миил" ЕООД са представени всички изискуеми документи, като разгледани по същество съответстват на изискванията на приложимите нормативни актове и на предварително обявените от възложителя условия, поради което комисията е взела решение да ги допусне до по-нататъшно участие в процедурата.
7.1.1. С писма с изх. № 016-020/20.01.2011 г. комисията е изпратила копие от своя Протокол № 1/20.01.2011 г. до четиримата участници.
Писмо № 016/20.01.2011 г. до "Мастър Пик" ООД е получено от адресата на 24.01.2011 г., видно от обратната разписка № ИД PS 1632 000NPB D.
7.2. В Протокол № 2, съставен на 21.01.2011 г., е отразено, че комисията на 21.01.2011 г. в 10:00 ч. се е събрала да разгледа и класира, съдържащите се в плик № 2 документи, в които се съдържат предложения за срокове, които формират два от критериите за оценка на "икономически най-изгодната оферта".

Класирането се е извършило в закрито заседание по реда на подаването на офертите, както следва:
1) Вх. № 1/27.12.2010 г. - "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД
Срок на отложено плащане - 186 дни - 18 точки
Срок на реакция при рекламации - 2 минути - 10 точки
Общо 28 точки
2) Вх. № 2/27.12.2010 г. - "Мастър Пиик" ООД
Срок на отложено плащане - 360 дни - 20 точки
Срок на реакция при рекламации - 35 минути - 4 точки
Общо 24 точки
3) Вх. № 3/27.12.2010 г. - "П. Дусман" ЕООД
Срок на отложено плащане - 45 дни - 14 точки
Срок на реакция при рекламации - 20 минути - 6 точки
Общо 20 точки
4) Вх. № 4/27.12.2010 г. - "Болкан Миил" ЕООД
Срок на отложено плащане - 150 дни - 16точки
Срок на реакция при рекламации - 3 минути - 8 точки
Общо 24 точки
В протокола е записано още, че след приключването на оценяването, съгласно изискванията на чл. 38, ал. 13 от НВМОП, комисията ще отвори плик № 3 - предлагана цена на 26.01.2011 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на НСБФТР - ЕАД /сграда лекарски кабинети/ гр. София, бул. "Овча купел" № 2В, за което всички кандидати ще бъдат уведомени писмено.
7.3. С писма с изх. № 021-024/21.01.2011 г. комисията е уведомила четиримата участници за деня, часа и мястото на отваряне на плик № 3 "Предлагана цена".
Пимо, изх. № 022/21.01.2011 г., с което "Мастър Пик" ООД е уведомен за деня, часа и мястото на отваряне на плик № 3 "Предлагана цена" е получено от адресата на 24.01.2011 г., видно от обратната разписка № ИД PS 1632 000NPI N.
7.3.1. В Протокол № 3 са описани действията на комисията, отразени в Протоколи № 1 и № 2, като на стр. 4 най-отгоре е записано, че всички кандидати са били уведомени с писмо за деня, часа и мястото на отваряне на плик № 3 "Предлагана цена".
След това в протокола са обективирани резултатите от отваряне на пликове № 3 "Предлагана цена", които са отворени в открито заседание по реда на подадените оферти в присъствието на представители на фирмите (само "Болкан Миил" ЕООД не е имал представител), както следва:
Ценовите предложения са били обявени публично, както следва:
1. "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД - 2.64 лв. без ДДС за един храноден;
2. "Мастър Пиик" ООД - 2.49 лв. без ДДС за един храноден;
3. "П. Дусман" ЕООД - 2.75 лв. без ДДС за един храноден;
4. "Болкан Миил" ЕООД - 2.79 лв. без ДДС за един храноден.
Ценовите предложения са били подписани от двама членове на комисията и един представител на присъстващите участници.
С обявяване на ценовите предложения, публичната част на заседанието е приключила и комисията е пристъпила към оценяване и класиране на участниците. Комисията е решила при оценяването на офертите де се придържа към показателите, обявени в документацията за участие, като комплексната оценка Х -максимална оценка 100 т., която се получава като сбор за всяко предложение по трите показателя.
Комисията е направила следното класиране:
I- во място "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД
II- ро място "Мастър Пик" ООД;
III- то място "Болкан Мийл" ЕООД;
IV- то място "П. Дусман" ЕООД:
Отстранени от процедурата участници няма.
Най-отдолу в протокола е записано, че комисията предава на изп. Директор настоящия протокол и сравнителна таблица по показателите за оценка, неразделна част от протокола.
7.3.2. В Сравнителна таблица Приложение № 1 комисията е отразила резултатите от оценяването на участниците, както следва:
8. На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 1 от НВМОП и Протокол № 3 - вх. № 043/31.01.2011 г. изпълнителният директор на "НСБФТР" ЕАД издава Решение № 4/01.02.2011 г., с което обявява класирането на участниците и определя за изпълнител на малката обществена поръчка "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД.
9. С писмо, изх. № 030/01.02.2011 г., възложителят е уведомил "Мастър Пик" ООД за класирането на участниците и му е изпратил свое Решение № 4/01.02.2011 г., получено от адресата на 03.02.2011 г., видно от обратна разписка № ИД PS 1618 005HNS Y.
10. "Мастър Пик" ООД, гр. София подава жалба срещу Решение № 4/01.02.2011 г. на изпълнителния директор на "НСБФТР" ЕАД до КЗК по пощата на 11.02.2011 г., видно от плика на писмото, и заведена в деловодството на КЗК с вх. № ВХР-339/14.02.2011 г.
11. Възложителят е представил в КЗК пликове № 2 и № 3 от офертите на четиримата участници в процедурата.

№ критерии Максимален Предложение Предложение Предложение Предложение
брой точки № 1 "ЛибъртиФуд Сървисис" ЕООД № 2 "МастърПик" ООД № 3 "П. Дусман" ООД № 4 "Болкан Миил" ЕООД
1. Цена на предложената 70 точки 2,64 лв./Храноден 2,49 лв./Храноден 2,75 лв./храноден 2,79 лв./Храноден
храна по видове диети 68 точки 70 точки 66 точки 64 точки
2. Срок на 20 186 дни 360 дни 45 дни 150 дни
отложено точки
плащане 18 токи 20 точки 14 точки 16 точки
3. Срок на 10 2 минути 35 минути 20 минути 3 минути
реакция при точки
рекламации 10 точки 4 точки 6 точки 8 точки
общо Х = Хс+Хп+Хр 100 точки 96 точки 94 точки 86 точки 88 точки
класиране I- во място II- ро място IV- то място III- то място

11.1. "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД е направил следните предложения: - Срок на отложено плащане -186 дни - Срок на реакция при рекламации -2 минути - Средно-аритметична цена за един храноден възлиза на: 2,64 лв. без ДДС.
11.2. "Мастър Пик" ЕООД е направил следните предложения:
- Срок на отложено плащане - 360 дни
- Срок за реагиране в случай на рекламации - 35 минути
- Средна стойност за 1 храноден по диетите - 2,49 лв. без ДДС
11.3. "П. Дусман" ООД е направил следните предложения:
- Срок на разсрочено плащане след издаване на фактура - 45 дни
- Време за реагиране при рекламации - 20 минути
- Цена средно-аритметична за 1 храноден по диетите - 2,75 лв. без ДДС
- Цена за персонала за един храноден - 1,86 лв. без ДДС.
11.4. "Болкан Мийл" ЕООД е направил следните предложения:
- Срок на плащане след издаване на фактура - 150 дни
- Максимален срок на реакция при рекламации - 3 минути
- Цена средно-аритметична за 1 храноден по диетите - 2,79 лв. без ДДС
12. В откритото заседание по преписката на 08.03.2011 г. "Мастър Пик" ООД уточнява, че в жалбата си е допуснал техническа грешка - вместо "П. Дусман" ЕООД да се чете "Болкан Мийл" ЕООД.

ПРАВНИ ИЗВОДИ

Жалбата на "Мастър Пик" ООД, гр. София е подадена от лице с правен интерес - участник в открития конкурс за ежедневно приготвяне на храна, пред надлежен орган, на 11.02.2011 г. - в 10- дневния срок по чл. 120, ал. 3, т. 3 от ЗОП, считано от получаването (03.02.2011 г.) на обжалваното Решение № 4/01.02.2011 г. на възложителя за избор на изпълнител, поради което е процесуално допустима.
Първото твърдение на жалбоподателя, че не е съобщено на участниците класирането им по критериите "Отложено плащане" и "Срок на реакция при рекламация", с което е нарушен чл. 38, ал. 10 от НВМОП, във връзка с чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, както и е нарушен основен принцип на ЗОП, КЗК намира за неоснователно.
Съгласно чл. 38, ал. 10 (Изм. - ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г.) от НВМОП след изтичането на срока по ал. 8 комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор. Видно от цитираната разпоредба, в нея липсва вменено задължение на комисията да уведоми участниците за оценяването им (а не класирането, както твърди жалбоподателя) по другите показатели (различни от цената). Такова задължение има комисията единствено при провеждането на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на "голяма" обществена поръчка, видно от императивната норма на чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, която гласи, че когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по ал. 3 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. Съгласно § 2 от ПЗР на НВМОП за неуредените в наредбата въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП. Предвид, че в НВМОП са разписани изчерпателно правилата и процедурата, която трябва да следва и прилага назначената от възложителя комисия при разглеждането, оценката и класирането на офертите при възлагане на малка обществена поръчка, провеждана чрез открит конкурс, то КЗК счита, че двата текста имат самостоятелно значение (чл. 38, ал. 10 от НВМОП и чл. 69а, ал. 4 от ЗОП), поради което не следва по аналогия нормата на чл. 69а, ал. 4 от ЗОП да се прилага при открит конкурс, поради което комисията не е извършила твърдяното нарушение на процедурата.
Второто твърдение на жалбоподателя е, че не е приложена правилно методиката за оценяване, съгласно която е предвидено стъпката на оценяване да е 2 точки, като същевременно при различните показатели не е оценено съразмерно на тази стъпка предложението на всеки един участник, тъй като големи разлики в предложенията са оценени с несъразмерно малко точки при спазване на предвидената стъпка, което води до изкривяване на крайната оценка. Същото следва да бъде разгледано във връзка с третото твърдение, че комисията е приела за редовни предложения, които икономически и логически не отговарят точно на изискванията на възложителя, а именно: предложените оферти от "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД и "Болкан Мийл" ЕООД - 2 минути, респективно 3 минути срок за реакция при рекламации, тъй като е очевадно, че дори обикновен оглед и констатация не би могъл да бъде извършен за 2 или 3 минути, а камо ли да бъде направена рекламация и да се "реагира" на нея чрез подмяната и/или нова доставка на храна.
Видно от документацията, методиката за оценка е максимално опростена - оценяват се три показателя: Цена на предложената храна по диети - Хс, с максимални 70 точки, Срок на отложено плащане - Хп с максимални 20 точки и Срок на реакция при рекламации - Хр с максимални 10 точки, като комплексната оценка се формира като сбор от трите показателя, при стъпка между отделните оценки 2 точки. Комплексната оценка ­ Х е с максимална оценка 100 точки, но в методиката е допусната явна техническа грешка и е записано, че същата е 90 точки. В разясненията по документацията, изпратени на участниците, е поправена грешката и е изрично уточнено, че максималната оценка да се счита 100 /сто/ точки, както и че: стъпката между отделните оценки е 2 точки, независимо от разликата в предложената цена; за срок на реакция при рекламации да се посочи максимален срок в часове или минути; формирането на всеки дял от комплексната оценка е при стъпка 2 точки. Предвид направените уточнения и конкретизация на методиката, касаеща срок на реакция при рекламации - да се посочи максимален срок в часове или минути, може да се направи извод, че възложителят би приел като реално изпълнимо всяко предложение, посочено в изискуемите мерни единици. В този смисъл и видно от предложенията на четиримата участници по трите показателя за оценка (виж т. 11 от Фактическата обстановка), включително по показател "Срок на реакция при рекламации", както и от таблицата за оценяване на предложенията на участниците, които са в съответствие с изискванията на възложителя, комисията е приложила правилно методиката и е присъдила съответния брой точки на всеки участник при стъпка от 2 точки.
Същевременно обаче комисията не е взела предвид при работата си императивната разпоредба на чл. 39, ал. 1 от НВМОП (изм. ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г.), съгласно която когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни от получаване на искането за това. Тази законодателна промяна е продиктувана с цел да се прекрати порочната практика процедурите за възлагане на обществени поръчки да се печелят с нереални предложения, водещи до изкривяване на методиката и избор на изпълнител в разрез с принципите за лоялна конкуренция и равнопоставеност на участниците. Ако беше извършила изчисления, комисията щеше да установи, че направените от участниците "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД и "Болкан Мийл" ЕООД предложения от 2 съответно 3 минути по показател "Срок на реакция при рекламации" са с повече от 30 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, поради което е следвало задължително да им поиска подробна писмена обосновка. Комисията е следвало да провери дали е налице основание да се изиска писмена обосновка на някой/и от участниците и относно другия показател "Срок на отложено плащане". И едва след разглеждането на изисканите и получени писмени обосновки, както и приемането съответно отхвърлянето им, комисията е трябвало да извърши оценяване на офертите по показателите "Срок на реакция при рекламации" и "Срок на отложено плащане".
За да не бъде голословен изводът на КЗК, то следва да се направят съответните математически изчисления.
Относно показател "Срок на реакция при рекламации" следва да се приложи формулата Х-У/Х х 100, където "Х" е средната стойност на съответните предложения в останалите оферти по този показател, а "У" е предложението на участника, за който се изчислява дали е с 30 на сто по-благоприятно.
Предложенията на четиримата участници са, както следва: "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД - 2 минути, "Мастър Пик" ООД - 35 минути, "П. Дусман" ЕООД - 20 минути, "Болкан Мийл" ЕООД - 3 минути.
Средният срок спрямо най-изгодното предложение от 2 минути на "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД се намира като се сумират предложенията на останалите трима участници (35 + 20 + 3) и се раздели получената сума на 3, а именно: 19,333333.... или 19,33, като закръглим след втория десетичен знак. След това трябва да се замести по горепосочената формула Х-У/Х х 100 = (19,33 - 2) / 19,33 х 100 = 0,896533... х 100 = 89,65 или с 89,65 % предложението на "Либърти Фуд Сървисис" ЕООД по показател "Срок на реакция при рекламации" е по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения на останалите участници.
Средният срок спрямо предложението от 3 минути на "Болкан Мийл" ЕООД се намира като се сумират предложенията на останалите трима участници (2 + 35 + 20) и се раздели получената сума на 3, а именно: 19. След това трябва да се замести по горепосочената формула Х-У/Х х 100 = (19 - 2)/19 х 100 = 0,896533... х 100 = 0,894736... или с 89,47 % предложението на "Болкан Мийл" ЕООД по показател "Срок на реакция при рекламации" е по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения на останалите участници.
Посоченото нарушение, извършено от комисията - несъобразяване и неприлагане на императивната норма на чл. 39 от НВМОП, е същество и е основание за отмяна на постановеното, въз основа на отразените в протокол № 3 резултати от работата на комисията, решение на изпълнителния директор на "НСБФТР" ЕАД за избор на изпълнител и връщане на процедурата от етап разглеждане на съдържащите се документи в плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" от офертите на участниците, в който се намират техните предложения по показатели "Срок на отложено плащане" и "Срок на реакция при рекламации" при спазване на горепосочената разпоредба.
Направеното от жалбоподателя искане КЗК да осъди на основание чл. 143, ал. 3 и ал. 4 от АПК възложителя да му заплати направените разноски за адвокатско възнаграждение съгласно приложен договор за правна помощ, КЗК счита, че следва да остави без разглеждане, доколкото съгласно ЗОП същата като административен орган няма правомощия да присъжда разноски.
След извършения фактически и правен анализ, и на основание чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 122о, ал. 1 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията

РЕШИ:

1. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 4/01.02.2011 г. на изпълнителния директор на "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" ЕАД, гр. София за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Ежедневно приготвяне на храна /закуска, обяд и вечеря/ за пациенти и дежурен персонал на възложителя НСБФТР - ЕАД", открита с Решение № 02/22.11.2010 г. на възложителя
2. ВРЪЩА преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" от офертите на участниците при съобразяване с императивната норма на чл. 39 от НВМОП.
3. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на "Мастър Пик" ООД, гр. София за присъждане на направените в производството разноски за адвокатско възнаграждение съгласно приложен договор за правна помощ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14­ дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева
ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров
Весела Антонова
Елена Димова


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 17.02.2012, 18:28 | Message # 3
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
РЕШЕНИЕ № 34 ОТ 17.07.2007 Г. ПО КНАХ № 36/2007 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ

Докладчик: съдията Виктор Атанасов

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, предл. 2 от ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационна жалба от Д. М. - Директор на РД на Комисия за защита на потребителите против Решение № 22/23.04.2007 г., постановено по нахд № 74/2007 г. по описа на К. районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 200623020 от 22.12.2006 г., издадено от Директора на РД на Комисия за защита на потребителите, с което е наложено административно наказание "имуществена санкция", в размер на 500,00 лева, на ЕТ "М - В. М.", със седалище и адрес на управление - гр. К., представляван от В. К. М., за извършено нарушение на чл. 127, ал. 2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
В жалбата се твърди, че решението на районния съд е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Касаторът счита, че от събраните в хода на делото пред първоинстанционния съд писмени и гласни доказателства по безсъмнен и категоричен начин било доказано извършването на посоченото в наказателното постановление нарушение, за което съответно била ангажирана и административно - наказателната отговорност на нарушителя. Доказано било извършеното нарушение на разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП, вменяваща задължението търговец или упълномощено от него лице да поддържат регистър на предявените рекламации и било безспорно установено, че към датата на извършване на проверката такъв регистър не бил поддържан от проверявания търговец. В жалбата си касаторът счита, че наказателното постановление е издадено в съответствие с изискванията на закона, след обективна преценка на събраните в хода на административното производство доказателства, точно била определена нарушената законова норма, нямало допуснато процесуално нарушение, ясно и недвусмислено било определено за какво нарушение и на какво основание е ангажирана административно-наказателната отговорност. В жалбата си касаторът моли да бъде отменено обжалваното решение на Районен съд - К. и да бъде постановено друго, по същество на делото, с което да бъде потвърдено така издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата и изложените в нея съображения, като твърди, че административнонаказващият орган е установил по безспорен начин извършеното административно нарушение, като развива и подробни доводи в тази насока.
Ответникът по касация - ЕТ "М. - В. М." гр. К., чрез процесуалния си представител, в съдебно заседание моли обжалваното решение на К. районен съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно. Излага съображения и доводи в тази насока, като твърди, че проверяващите служители от КЗП не правели разлика между търговец, който продава вещи, за които може да се направи рекламация пред него и фирма, извършваща ремонт на такива вещи, каквато била фирмата на ответника по жалбата, като според същия, чл. 127 от ЗЗП изисквал регистър за предявени рекламации да имат търговците, които продават вещите, а не фирмите, извършващи услуги по ремонта им, какъвто бил настоящия случай. Излага доводи, също така, че пред първоинстанционния съд е представен такъв регистър за получени рекламации, който регистър, обаче, бил изготвен и постоянно воден на електронен носител.
Представителят на Окръжна прокуратура - К. дава заключение, че касационната жалба е неоснователна, като счита, че е решението на Районен съд - К. е правилно и законосъобразно - постановено при правилно приложение на материалния закон и че като такова, същото следва да бъде оставено в сила.
Кърджалийският административен съд, в настоящия съдебен състав, като извърши проверка на атакуваното решение и прецени допустимостта и основателността на касационната жалба, с оглед наведените в нея касационни основания, приема за установено следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от страна по делото, за която то е неблагоприятно и като такава е процесуално допустима.
Релевираните от касатора касационни основания са тези по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, което нарушение е свързано с неправилно прилагане на материалния закон.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
К. районен съд, с обжалваното Решение № 22/23.04.2007 г., постановено по нахд № 74/2007 г. по описа на К. районен съд, е отменил Наказателно постановление № 200623020 от 22.12.2006 г., издадено от Директора на РД на Комисия за защита на потребителите, с което е наложено административно наказание "имуществена санкция", в размер на 500,00 лева, на ЕТ "М. - В. М.", със седалище и адрес на управление - гр. К., представляван от В. К. М., за извършено нарушение на чл. 127, ал. 2 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
За да постанови решението си, районният съд е приел за установено от фактическа страна, че на 29.08.2006 г. служители в звеното в гр. К. към РД на КЗП - П. - свидетелите М. А. и В. И., извършили проверка на ЕТ "М. - В. М." гр. К., която проверка била по повод подадена до тях жалба от лицето З. Р., с вх. №П 03703/29.08.2006 г. По време на проверката там присъствал и собственикът на фирмата, като проверяващите изискали от него да представи регистър за предявените рекламации. От страна на собственика на фирмата бил представен регистър, който не бил попълнен с никакви данни относно предявените рекламации, като не било отразено и на коя фирма е заведен този регистър. Така, на 29.11.2006 г. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН), с № 23020, който бил предявен и подписан от нарушителя на 01.12.2006 г. Въз основа на така съставения АУАН е било издадено и обжалваното пред районния съд наказателно постановление № 200623020 от 22.12.2006 г., с което на основание чл. 222 от ЗЗП, е наложена имуществена санкция, в размер на 500,00 лева, на ЕТ "М. - В. М." гр. К., за допуснато нарушение на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП. В хода на производството пред първоинстанционния съд, между страните по делото не е било спорно обстоятелството, че едноличният търговец извършва гаранционни ремонти на битови електрически уреди. Безспорно доказателство, прието от първоинстанционния съд, в потвърждение на това обстоятелство е и представения Договор за ремонт на битова техника от 01.01.2005 г., сключен между "Р. Е." ООД, гр. С., като възложител и фирмата на жалбоподателя - ЕТ "М. - В. М." гр. К., като изпълнител по договора. По делото са били представени и приети като доказателство разпечатка от регистър за рекламации (7 листа), воден на електронен носител (компютър), от който е било установено, че са регистрирани 3 (три) рекламации от З. Р., по повод закупен от нея битов ел. уред. В тази насока са и показанията на изслушания в хода на делото свидетел В. М., която работи във фирмата на едноличния търговец и в показанията си категорично е заявила, че регистърът за рекламациите се води на електронен носител, в реално време, като всяка направена рекламация се регистрира в момента на подаването й. В показанията си същата е заявила, също така, че това се прави и с цел възложителя по договора за ремонт да получава своевременно информация за потребителите и да се следят поръчките, тъй като голяма част от стоките (уредите) се изпращали на тях за ремонт или те доставяли необходимите части за подмяна при ремонта.
Въз основа на така установената в хода на делото фактическа обстановка, съдът е приел, че не е доказано по категоричен и безспорен начин от страна на административнонаказващия орган, че е допуснато нарушението, за което е наложено административното наказание, а именно - че не е воден задължителния регистър за рекламациите, в съответствие с изискването на разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП. Приел е, също така, че след като ЗЗП не посочва на какъв носител следва да бъде воден регистърът за рекламации - хартиен или електронен, то с воденето на такъв в електронен вариант жалбоподателят е изпълнил законовото си задължение. Първоинстанционният съд правилно не е приел в мотивите към обжалваното решение доводите на защитата на жалбоподателя за това, че последният в качеството му на фирма, извършваща услуги, не следвало да води такъв регистър за предявени рекламации по чл. 127 от ЗЗП, като според съда, законодателят е вменил това задължение не само на търговците, но и на упълномощени от тях лица, извършващи гаранционно сервизно обслужване, каквато всъщност е и фирмата на жалбоподателя. Така, въз основа на тези изводи и районният съд е отменил обжалваното наказателно постановление, с което на ЕТ "М. - В. М." гр. К. е наложена имуществена санкция, в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП.
Касационната инстанция намира горните изводи за законосъобразни и обосновани.
Районният съд е обсъдил и анализирал абсолютно всички събрани по делото доказателства и въз основа на тях е направил обосновани изводи относно осъществяване състава на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП, който задължава търговеца или упълномощено от него лице да поддържат регистър на предявените рекламации. Посочената законова разпоредба, обаче, действително не конкретизира в какъв вид следва да бъде воден и поддържан един такъв регистър - на хартиен носител, на електронен носител или едновременно и в двата варианта. Към момента на проверката във фирмата на ответника по жалбата в настоящото производство не е бил воден такъв регистър на хартиен носител, но пред първоинстанционния съд са събрани и гласни, и писмени доказателства в насока, че такъв регистър е воден на електронен носител. Това се установява както от представените пред районния съд и приети като доказателство разпечатки от регистъра, така и от показанията на свидетелката М., дадени в съдебно заседание на 22.03.2007 г. От самите разпечатки е видно, че регистърът се води съобразно изискванията на закона, предявените рекламации са описани, като е посочена дата на приемане на рекламацията, номер на поръчката (рекламацията), номер на гаранционна карта, вид на изделието, марка и модел на същото, фабричният му номер, име и адрес на клиента, посочен е и дефекта (проблема) на уреда, за който се прави рекламацията. В този смисъл са и показанията на свидетелката М., която е заявила, че за извършените услуги се води регистър, но той не е на хартиен носител, а се води в електронен вариант, он - лайн, в реално време, като всяка поръчка (рекламация) направена при тях, се регистрира в момента на подаването й. Свидетелката е обяснила и причината за това, а именно - за да се следят в реално време направените поръчки от съконтрахентите им по договора за ремонт на битова техника (възложителя по договора), тъй като голяма част от уредите се изпращали при тях за ремонт или те доставяли необходимите части за подмяна. Според свидетелката М., тези обстоятелства са били многократно обяснявани на проверяващите служители от КЗП и последните са били информирани за това. Тези показания кореспондират напълно и с приложеното към материалите по делото Възражение вх. №П-479/04.12.2006 г. от ЕТ "М. - В. М." гр. К., против съставения му АУАН № 23020 от 29.11.2006 г. от младши инспектор при КЗП - РД гр. П., по повод извършената на 29.08.2006 г. проверка. В същото едноличният търговец изрично е заявил, че всички рекламации се отразяват на компютърен регистър и че проверяващите са уведомени за това, като регистърът няколко пъти им е показван. Във възражението е посочил точните номера и дати на регистрираните рекламации от лицето З. Р., по повод чиято жалба е била извършена проверката в сервиза на едноличния търговец ЕТ "М. - В. М." гр. К., като е приложил и разпечатката от компютърния регистър с трите рекламации, направени от това лице. В тази връзка, настоящата инстанция счита, че следва да се има предвид и още едно доказателство в подкрепа на твърдението на жалбоподателя, което кореспондира напълно и с показанията на свидетелката В.М., че регистър за предявените рекламации е бил воден от ЕТ "М. - В. М." гр. К., в реално време, на електронен носител. От представения по делото Договор от 01.01.2005 г. за ремонт на битова техника е видно, че ЕТ "М. - В. М." гр. К. като изпълнител е приел да извършва срещу възнаграждение гаранционни ремонти на дефектирали изделия (битова техника), представени от клиенти в сервизната му база, които ремонти са безплатни за клиентите и се извършват срещу представяне на гаранционна карта, като от чл. 6.1. от този Договор (Раздел VІ. Регистриране на поръчки и отчитане на извършените ремонти) е видно, че изпълнителят, т. е. ЕТ "М. - В. М." гр. К. е длъжен да регистрира незабавно или най-късно в рамките на текущия работен ден всяко изделие, което е приел за извършване на гаранционен ремонт. Изрично, според тази разпоредба на договора, регистрацията се извършва само и единствено чрез използването на предвидената в указания електронен сайт специална форма за регистрация на прието за ремонт изделие. При това положение, доколкото ЗЗП не предвижда изрично в какъв вид и каква форма следва да се води регистъра за предявените рекламации, то страните по този договор са се споразумели това да става на електронен носител, в предвидена за това специална форма за регистрация и изпълнителят по договора - ЕТ "М. - В. М." гр. К., е изпълнявал това свое договорно задължение, което задължение в случая се явява и законово такова, съгл. разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП.
Настоящата инстанция намира за несъстоятелни доводите, направени от процесуалния представител на касатора в съдебно заседание, в смисъл, че след като регистърът не е бил воден на хартиен носител и не бил представен в този вид при проверката, то нарушението е налице, тъй като нямало пречка след извършване на проверката да се разпечата такъв регистър, от който иска и както си иска, както и че изискванията на чл. 125 от ЗЗП по отношение на водения регистър за рекламации можели да се спазят само ако той се води на хартиен носител. Както бе упоменато по-горе и както правилно е приел районния съд, разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП не указва изрично в какъв вид или по какъв начин следва да се води и поддържа регистъра за предявените рекламации, поради което и настоящата инстанция счита, че няма абсолютно никаква законова пречка това да става на електронен носител. В хода на административно наказателното производство, заедно с възражението против АУАН, са били представени доказателства затова, че е воден такъв регистър на електронен носител, както и са били направени твърдения, че е воден редовно. С оглед на това, настоящата инстанция счита, че е следвало наказващият орган, преди да се произнесе по преписката, да провери АУАН с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и да прецени възраженията и събраните доказателства и в конкретния случай, да извърши и разследване на спорните обстоятелства, така, както предвижда разпоредбата на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, тъй като такива спорни обстоятелства в случая явно са били налице. Следвало е да се извърши допълнителна проверка на електронния носител в сервиза на ЕТ "М. - В. М." гр. К. относно обстоятелствата, води ли се такъв регистър и води ли се редовно и съгласно изискванията на закона, като при съмнения за това, за наказващият орган е съществувала възможността такава проверка да се извърши и в компютрите на фирмата - възложител по договора за ремонт на битова техника - "Р. Е." ООД гр. С., вкл. и чрез проверка на работния сайт, посочен в договора от 01.01.2005 г. за ремонт на битова техника (www.service.royal.bg). Такова разследване на спорните обстоятелства, обаче, от страна на наказващият орган не е извършено, въпреки че е имало основания за това, като твърденията на процесуалния представител на касатора, че е възможно данните за предявените рекламации да са попълнени на електронния носител и съответно разпечатани на хартиен след извършването на проверката, остават напълно голословни и неподкрепени с каквито и да е доказателства. В крайна сметка, тежестта на доказване в административнонаказателното производство лежи върху наказващият орган и той е длъжен да докаже факта на извършване или допускане на нарушението, а в хода на производството пред първоинстанционния съд не е доказано по един безспорен и категоричен начин, че е извършено нарушение на разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП. Дори напротив - от събраните и анализирани в хода на производството от районния съд писмени и гласни доказателства се установява, че ответникът по жалбата в настоящото касационно производство - ЕТ "М. - В. М." гр. К., е водел и поддържал регистър на предявените рекламации на електронен носител, както и че този регистър е воден в съответствие с изискванията на закона или иначе казано - не е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП, до който правилен, законосъобразен и обоснован извод е достигнал и първоинстанционния съд, поради което и правилно с решението си е отменил обжалваното наказателно постановление.
С оглед гореизложеното касационната инстанция намира жалбата на Д. М. - Директор на РД на Комисия за защита на потребителите, с изложените в нея доводи и оплаквания за неоснователна, а обжалваното решение на К. районен съд за законосъобразно, правилно и обосновано, поради което и същото следва да бъде оставено в сила.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1, предл. 2 от ЗАНН, Административният съд

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22/23.04.2007 г., постановено по нахд № 74/2007 г. по описа на Районен съд - К.
Решението е окончателно.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 17.02.2012, 18:28 | Message # 4
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
РЕШЕНИЕ № 2648 ОТ 29.07.2010 Г. ПО АДМ. Д. № 648/2010 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, V КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 18.06.2010 г. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лозан Панов
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Стоянова
Юлия Раева

при участието на секретаря Камелия Миладинова и при участието на прокурора Атанасова, като разгледа дело номер 648 по описа за 2010 година докладвано от съдия Камелия Стоянова, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН.
Образувано е по касационна жалба на "Д." О. против решение № 58 от 28.10.2009 г., постановено по НАХД № 13528/2008 г. на СРС, НК, 100 с-в. Със същото е потвърдено изцяло НП № К3825/30.09.2008 г. на директора на регионалната дирекция за областите С., С, К, П и Б със седалище С. в главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за З. на П., с което на "Д." О. на основание чл. 222 от Закона за З. на П. е наложена имуществена санкция в размер на 1200 лв. за нарушение по чл. 127, ал. 3, вр. чл. 125, ал. 2 от Закона за З. на П.
Решението се обжалва като неправилно постановено в нарушение на закона - касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, по съображения, изложени в касационната жалба. Иска се отмяната му и тази на потвърденото с него наказателно постановление.
Ответникът не взема становище по жалбата.
С. дава заключение за неоснователност на жалбата.
Административният съд С.-град, като се запозна с обжалваното решение и обсъди доводите, посочени в жалбата, намира следното:
Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, от надлежна страна по чл. 210, ал. 1 от АПК, срещу подлежащо на оспорване по чл. 208 от АПК съдебно решение, и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.
С решение № 58 от 28.10.2009 г., постановено по НАХД № 13528/2008 г. на СРС, НК, 100 с-в е потвърдено изцяло НП № К3825/30.09.2008 г. на директора на регионалната дирекция за областите С., С, К, П и Б със седалище С. в главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за З. на П., с което на "Д." О. на основание чл. 222 от Закона за З. на П. е наложена имуществена санкция в размер на 1200 лв. за нарушение по чл. 127, ал. 3, вр. чл. 125, ал. 2 от Закона за З. на П.
От фактическа страна СРС е приел за установено, че на 22.07.2008 г. в 15.20 ч. гл. инспектор Е Ц и ст. Инспектор Р К извършили проверка в офиса на "Д." О., находящ се в гр. С., ул. "Луи Айер" № 2,. 7, като проверката била извършена във връзка с постъпила жалба в КЗП от семейство Аризанови относно закупена градинска помпа от магазин, находящ се на Б. "Шипченски проход" № 21, стопанисван от "Д." О.. Служителите от КЗП установили, че търговското дружество вече не стопанисва магазина и поради тази причина посетили офиса на дружеството, където извършили проверка по случая. По време на проверката в присъствието на главния счетоводител на дружеството бил съставен констативен протокол, в който било отразено, че при извършената проверка не бил представен регистър на предявените рекламации. На 29.07.2008 г. в сградата на КЗП се явило упълномощено лице на търговското дружество, което представило регистър на предявени рекламации от търговския обект на Б. "Шипченски проход" № 21, заведен от 01.07.2007 г., в който била заведена една рекламация под № 1 от 16.07.2007 г. за пръскачка, като рекламацията на семейство Аризанови не била вписана в представения регистър. За констатираното нарушение бил съставен АУАН, въз основа на който било издадено и наказателното постановление.
От правна страна СРС е приел, че събраните по делото писмени и гласни доказателства сочат, че до края на м. юни 2007 г. в магазина на Б. "Шипченски проход" № 21, стопанисван от "Д." О. не е бил поддържан регистър на предявените рекламации. Това обстоятелство съдът приел за доказано въз основа на представения регистър по време на извършената документална проверка и от показанията на св. Я и Н. Съдът е приел, че наличните по делото писмени доказателства показват, че търговското дружество не е упълномощавало трето лице да приема и урежда рекламации за продаваните от него стоки и в тази връзка позоваването на съществуващ договор между дружеството и СД "Боргоджийски и Ц - Провида-92" е неоснователно. В представения договор, сключен между посочените лица на 19.02.2004 г. няма клаузи, съобразно които СД "Боргоджийски и Ц Провида 92" да приема и урежда рекламации за стоки, продавани от "Д." О.. Съдът е приел на следващо място, че съгласно разпоредбите на ЗЗП приемането на рекламации се извършва именно в търговския обект, където е била закупена стоката или на адреса на управление на търговеца, освен ако в документа за гаранция е определено друго. Приел е също така, че воденият регистър за рекламации в сервиза на СД "Боргоджийски и Ц Провида 92" е регистър на сервизната фирма, а не на "Д." О.
Решението на районния съд е правилно.
Съгласно чл. 122 от Закона за З. на П. потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗЗП търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно, съгласно ал. 2 лицата по ал. 1 са длъжни да поддържат регистър на предявените рекламации, а съгласно ал. 3 при предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра. Правилно първоинстанционният съд въз основа на събраните по делото доказателства е установил, че до края на месец юни 2007 г. в магазина на Б. "Шипченски проход" № 21, стопанисван от "Д." О. не е бил поддържан регистър на предявените рекламации, тъй като при извършената документална проверка от служители на КЗП е установено, че подобен регистър за посочения търговски обект е започнал да се води от 01.07.2007 г., като видно от същия в него е отразена само една рекламация и същата не е тази, направена от семейство Аризанови. Следователно, от представените по делото доказателства е установено, че за посочения търговски обект в регистъра на предявените рекламации не е отразена тази, направена от семейство Аризанови за закупената от тях помпа именно в този търговски обект. Съгласно чл. 127, ал. 4 от ЗЗП приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, или на адреса на управление на търговеца, освен ако в договора или в документа за гаранция е определено друго. Следователно, видно от посочения текст приемането на рекламации се извършва именно в търговския обект, където е закупена стоката, освен ако в договора или в документа за гаранция е определено друго. Правилно първоинстанционният съд е приел, че не са събрани доказателства, от които може да се направи обоснован извод, че "Д." О. е упълномощавал трето лице да приема и урежда рекламации за продаваните от него стоки в търговския обект на Б. "Шипченски проход" № 21. Така направеният извод не се отрича от представения и приет като доказателство по спора договор между "Д." О. и СД "Боргоджийски и Ц - Провида 92". Посоченият договор урежда взаимоотношенията между "Д." О. и събирателното дружество, възникващи по повод осъществяването на гаранционен и следгаранционен контрол на машините и съоръженията, посочени в договора. Договорът урежда също така сервизната сума, гаранционното и извънгаранционно обслужване, но същият не съдържа разпоредби даващи възможност на посоченото събирателно дружество да приема предявени рекламации за продаваните от "Демекс" О. стоки и в тази връзка не съдържа текстове за упълномощаване по смисъла на чл. 127, ал. 4 от ЗЗП. В тази връзка и правилно първоинстанционният съд е приел, че отношение по спора няма представеният и приет като доказателство регистър на предявените рекламации, воден от сервизното дружество СД "Боргоджийски и Ц - Провида - 92". Неоснователно е оплакването, съдържащо се в жалбата, че съобразно решението на първоинстанционния съд рекламации можели да се правят само и единствено в търговския обект, където е закупена стоката. Съгласно чл. 127, ал. 4 от ЗЗП приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, или на адреса на управление на търговеца, освен ако в договора или в документа за гаранция е определено друго. Доказателства за определено такова друго лице не са представени както в производството пред първата инстанция, така и в настоящото съдебно производство.
Въз основа на изложеното, тази инстанция намира касационната жалба за неоснователна. Първоинстанционното решение като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД С.-град, V-ти касационен състав

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 58 от 28.10.2009 г., постановено по НАХД № 13528/2008 г. на СРС, НК, 100 с-в.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 17.02.2012, 18:42 | Message # 5
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
РЕШЕНИЕ № 648 ОТ 19.05.2011 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров
Весела Антонова
Елена Димова

при участието на секретар -протоколиста Милена Емилова, разгледа в закрито заседание, проведено на 19.05.2011 г., преписка № КЗК - 457/2011 г., докладвана от члена на Комисията г-жа Весела Антонова.
В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е образувано производство по преписка № КЗК -457/28.04.2011 г., във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР ­859/18.04.2011 г. от "Гартланд" ЕООД, гр. Бургас срещу Решение № ОП-001­00568/04.04.2011 г. на кмета на община Созопол за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на целогодишно поддържане и почистване на съществуващите зелени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, на детските съоръжения, на поливните системи, на питейните фонтанки и др. на територията на Община Созопол, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи, доставка и монтаж на нова паркова мебел, нови детски съоръжения, нови поливни системи, питейни фонтанки и др."
С Определение № 587/04.05.2011 г. КЗК по искане на жалбоподателя налага временна мярка "спиране на процедурата" по горепосочената обществена поръчка.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА "ГАРТЛАНД" ЕООД, ГР. БУРГАС

Жалбоподателят счита, че Решение № ОП-001-00568/04.04.2011 г. на кмета на община Созопол, както и одобрената документация за провеждането на откритата процедура, вкл. обявлението за поръчката, са незаконосъобразни, тъй като в същите се съдържат дискриминационни икономически, финансови, технически и квалификационни изисквания, което е основание за отмяна на обжалвания акт.
1. На първо място сочи, че в т. 1.17.1. от решението /в обявлението също има еквивалентен текст/ е поставено изискването: "Участниците трябва да са реализирали общ оборот, свързан с предмета на поръчката, за последните три години /2008 г., 2009 г., 2010 г./ не по-малък 15 000 000 /петнадесет милиона лева/". Счита, че този текст е явно дискриминационен и поставя участниците в неравностойно положение. Необосновано в разрез с разпоредбата на чл. 25, ал. 5 от ЗОП се ограничават възможностите за участие в процедурата на по-малките и средни фирми, като очевидно се толерират по-големите фирми, без посоченият текст да гарантира на община Созопол, че по-голямото и по­мощно финансово дружество ще извърши по-ефективно поставените задачи. Този критерий няма отношение към изпълнението на възлаганата работа и не дава възможност за обективна преценка на възложителя относно опита и реалната възможност на участника да изпълни качествено и в срок предмета на поръчката. Не става въобще ясно как е избрана точно цифрата 15 милиона лева и с каква стойност на поръчката е съобразена тя. Жалбоподателят сочи, че в обществената поръчка няма заложена никаква стойност, нито максимална, нито прогнозна стойност. Последното означава, че е на лице и нарушение на разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от ЗОП.
2. Според жалбоподателя липсата на стойност на обществената поръчка е много съществено нарушение на закона. Изискването за изначално залагане на такава стойност и за съобразяване на процедурата с нея има своята дълбока логика. Последното създава възможност на общината да заложи средствата, които са залегнали в бюджета й, като максимална стойност, от която участниците да не могат да излизат. Така и Общината ще знае, че няма да надхвърли бюджета си, а от друга това ще даде възможност на участниците да си направят предварително "добре сметката". Стойността на поръчката, е свързана и с размера на изисканата гаранция за участие и гаранция за изпълнение.
3. В тази връзка счита, че необоснована се явява и гаранцията за участие в размер на 12 000 лв. без ДДС, посочена в раздел V /гаранции/, като не може да се прецени дали тя е в рамките на позволения по закон максимум от 1 % /един процент/ съгл. чл. 59, ал. 2 от ЗОП. Дали поръчката е с прогнозна стойност от 1 200 000 лв. без ДДС.
4. В т. 1.17.2. от решението на кмета на община Созопол са предвижда изискването "кандидатите да имат договор за оборотен кредит, покриващ 100 % от прогнозната стойност на поръчката, за първоначално финансиране на обекта, предмет на проекта". Жалбоподателят счита, че на първо място кандидатите не могат да изпълнят това условие, тъй като поръчката няма прогнозна стойност. На следващо място сочи, че в условията на криза и в този бранш да се отпусне оборотен кредит примерно за 1 200 000 лева без ДДС /ако предположим, че такава е прогнозната стойност на поръчката/, изисква едно непосилно за много участници в процедурата усилие, без да се вземат предвид значителните разноски, които ще се направят за осигуряване и особено обезпечаването на такъв кредит. 3а обезпечаване на кредита очевидно банките ще искат залагането / ипотекирането на сериозно имущество на стойност доста над 1 200 000 лв. без ДДС. Последното изискване е напълно необосновано, като по никакъв начин не е ясно как ще подобри качеството и ефективността на изпълнението на поръчката. Още повече, че се предвижда задължение на възложителя /Община Созопол/ да финансира ритмично изпълнението на поръчката - в Раздел III.1.2. от обявлението изрично се казва, че възложителят ще заплаща поетапно извършването на работите в 10 дневен срок след приемане на съответната работа с акт 19, след представяне на анализи за извършени видове работи и представяне на съответната фактура за извършената и приета работа. При това положение изискването за кредитна линия за 100 % от стойността на поръчката се явява ненужно и необосновано, и представлява още едно дискриминационно икономическо и финансово изискване.
5. На следващо място в т. 1.17.3. от решението се изисква: "Кандидатите да представят банкова референция, доказваща достъп до кредитна линия за сумата от 1 500 000 лв. за обезпечаване на бъдещи вземания от възложителя по повод рекламации по предмета на поръчката". Тази сума е различна от изискването по т. 1.17.2. за кредит покриващ 100 % от прогнозната цена на поръчката. Очевидно сумата е различна от предвидената в т. 2. на Раздел V "Гаранции" "гаранция за изпълнение на договора, която трябва да е в размер на 3 % от прогнозната стойност на поръчката". Последните две изисквания се дублират, защото сумите по тях представляват санкции за неизпълнение на едни и същи задължения на възложителя. Освен това едва ли 1 500 000 лв. отговарят на изискването за ненадвишаване на гаранцията за изпълнение над 3 % поставено и в решението на община Созопол и в закона. Посоченият въпрос е бил многократно поставян пред КЗК и е бил решаван еднозначно. Констатирано е нарушение на закона и дискриминационен текст и е отменено решението на кмета на Община Царево за откриване на поръчка от същия характер -Решение № 1495/25.11.2010 г. на КЗК.
6. За дискриминационно жалбоподателят счита и изискването на т. 1.18.3. от решението за откриване, което предвижда, че "Участниците трябва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 15 /петнадесет/ обекта от подобен характер през последните 5 /пет/ години или в зависимост от датата, на която са учредени, от които минимум 3 обекта да са с предмет изграждане на зелени площи, паркоустрояване или благоустрояване и да са въведени в експлоатация". Според него не става ясно как се стига до цифрата 15 и числото 3, като се поставя и въпроса участник с 14 обекта по-лошо ли ще си свърши работата в сравнение с този, който има 15 обекта.
7. За дискриминационно жалбоподателят счита и изискването на т. 8.14.4. от решението за откриване, което предвижда, че "Участникът следва да разполага с професионално подготвен инженерен и технически персонал за видовете дейности, включени в поръчката и да разполага с минимум 2 /двама/ ландшафтни архитекти, с пълна проектантска правоспособност, 5 /пет/ технически лица, 5 /пет/ лица с висше образование по специалност "Агрономство", 60 /шестдесет/ души озеленители, назначени на постоянен трудов договор." От участниците се изисква също така да имат средносписъчен състав през последните 3 години от не по-малко от 100 души, вкл. ръководни кадри/служители. Твърди, че тези изисквания са също необосновани и създават необосновано предимство на най-големите участници, а същевременно са налице пречки пред по-малките и средни по големина фирми. Не е ясно защо се иска участникът да има толкова раздут щат /при положение, че зелените площи в община Созопол, които следва да се поддържат са сравнително малко/. Само за сравнение в решението на КЗК относно община Царево /която е значително по-голяма от община Созопол/ възложителят е изискал за подобна поръчка средносписъчен състав от 30 души. Не е ясно защо на щат трябва да се водят двама ландшафтни архитекти /и един е достатъчен/ с пълна проектантска правоспособност, 5 технически лица, 60 души озеленители - и тук бройката е завишена. Не е ясно защо на щат следва да се водят 5 агронома след като предмет на поръчката е поддръжка на зелени площи, а не отглеждане напр. на плодни и др. културни насаждения. Сочи, че въпросът с агрономите е бил поставян не веднъж пред КЗК и отговорът в подобни ситуации е бил винаги, че такова изискване при поддръжка на зелени площи се явява необосновано и дискриминационно (Решение № 1495/25.11.2010 г. на КЗК, където въпросът е разгледан детайлно - т. 5, стр. 8). Оспорва като дискриминационно изискването всичките професионални кадри да са на постоянен трудов договор и как това помага за ефикасното извършване на работата.
8. Според жалбоподателя изискването за наличието на минимум следното оборудване също лишава от равен достъп участниците в процедурата и създава необосновани пречки пред конкуренцията, а именно: 1 бр. автовишка с работна височина до 15 метра, 1 бр. миниавтовишка с работна височина до 10 метра /очевидно и предната вишка би свършила работа/, 1 бр. машина за вадене на дълготрайни декоративни дървета с бала пръст, 1 бр. автокран, 2 бр. цистерна, 3 бр. тракторни косачки, 10 бр. моторни косачки, 10 бр. моторни триони, 10 бр. моторни храсторези, 5 бр. специализирани товарни превозни средства за пренос на отпадъци с минимален обем 4x3 м. Сочи, че не е ясно по какъв начин е преценено, че точно тези видове техника и точно тази бройка трябва да е "ситото", през което трябва да преминат участниците, за да продължат участието си в процедурата.
Счита, че всички гореизложени нарушения на закона, пропуски на възложителя, както и дискриминационни изисквания, нарушават не само конкретни разпоредби на ЗОП (най-вече чл. 25, ал. 5 от ЗОП, чл. 32, ал. 1 от ЗОП, чл. 50, ал. 3 от ЗОП), но и широко прокламираните от чл. 2 от ЗОП принципи на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. На основание гореизложеното моли КЗК да отмени обжалваното решение за откриване на процедурата на кмета на община Созопол, ведно с обявлението за поръчката и останалата одобрена документация по нея.
"Гартланд" ЕООД, гр. Бургас моли да бъде постановена временна мярка "спиране на процедурата".
В писмени бележки от 19.05.2011 г. жалбоподателят преповтаря жалбата и прави искане за присъждане на направените в производството разноски - платена държавна такса в размер на 1 700 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 1 200 лв., за което прилага договор за правна защита и съдействие.

СТАНОВИЩЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Възложителят заявява следното по жалбата на "Гартланд" ЕООД:
1. Твърдения за наличието на подготвен инженерен и технически персонал за видове дейности с определени минимум:
Предметът на поръчката предвижда освен поддръжка, така също и създаването и оформянето на нови озеленени площи, алеи, както и поддържане на булеварди и алеи извън парковете (разделителни ивици, средни ленти и прилежащи площи), вкл. събиране и извозване на технологичен отпадък (органичен и неорганичен) от дейността. В тази връзка счита, че осигуряването на специализиран персонал, обвързан с включеното техническо оборудване, възлиза на общо 60 броя -шофьори, механици, озеленители и др., така също като се включи инженерния състав и технически персонал за видовете дейност от 12 бр. специалисти и осигуреност с административен персонал - ръководител на обекта на изпълнение, технически (административен) сътрудник, счетоводство - т. е. мин. от 3 бр., които няма как да не са косвено или пряко ангажирани с изпълнението на поръчката. Следва да се предвидят и работници и персонал по изпълнения на строително монтажни дейности с цел създаване на нови и възстановителни работи по съществуващи озеленени площи, които ще бъдат неизбежни през 5-годишния период на действие на договора в новоурегулираните територии, попадащи в местностите "Буджака", селищно образование "Червенка" и зони по § 4 с режими на застрояване, в които към момента се създава социална инфраструктура (същите са описани чл. 2 от Проект на договор, обр. 18). Гореизложеното обосновава наличието на средносписъчен състав от 100 души за последните 3 години.
Изискването за наличие на въведени в експлоатация обекти и удостоверение за вписване в Камарата на строителите произтича от изискванията на Закон за устройство на територията - чл. 62 и следващи, където дейностите по озеленяване са обвързани и с дейности по застрояване (строително-монтажни дейности), особено в случаи паркоустрояване чрез създаване на нови паркове и оформяне на алейни мрежи.
Относно наличието на агрономи - специалността е съобразена с изискванията на класификатора за обучение в областите на висшето образование и професионално направление "Растениевъдство". Специалистите са широкопрофилни в областта на агрономството, а специализираните подготовки включват агрохимия, ентомология, фитопатология и др. Във връзка с изпълнението на настоящата поръчка следва да се има предвид, че агрономът участва във всички фази - подготвителни работи от санитарно­хигиенни - комплекс от мероприятия за почистване от плевелна растителност и обработка чрез подходящи препарати за подобряване на почвата. Подобряването на почвата се извършва въз основа на становище на специалиста -агроном въз основа на проведен анализ, след което с извършват мероприятия по промяна механични свойства, рН или плодородие на почвата при отклонения от нормалното състояние. Торенето на почвата съставлява едно от най-важните мероприятия за нейното подобряване за нормалното развитие на декоративната растителност. Становище на специалист агроном е задължително съобразно използването на подходящите видове торове - органични или минерални.
Относно наличие на два броя ландшафтни архитекти - дейностите по поддръжка и създаване на нови озеленени площи включват определяне на посадните места на база дендрологични чертежи, избор на технологии за засаждане на дървесно-храстова растителност, засаждане на цветя, изграждане на плочопътеки, вкл. избор на материали с подходяща форма, вид, големина, съобразяването им със стила на заобикалящата ги среда, в някои случаи изграждане на скални цветни кътове и алпинеуми и др. подобни. Предвид наличието тези твърде специфични дейности и с оглед да се избегне налагане на субективно виждане или уеднаквяване при изготвяне на проекти за озеленяване и нанасянето им върху терени, и с цел да се съпоставят различни проекти, възложителят е преценил да се включат 2 (два) броя ландшафтни архитекти
Относно наличието на техническо оборудване - предметът включва обслужването на територията на цялата Община Созопол и през пролетния и летния период приоритетно се извършва резитби и премахване на остарели дървета и засаждане на нови дървета на територията на гр. Созопол и гр. Черноморец предвид подготовката на летния туристически сезон, като тези дейности не се извършват само в съществуващите паркове, а из цялата територия - улици, алеи и площади, където е налична основно дървесна растителност. В тази връзка наличието на оборудване е задължително с цел спазване на определени срокове за приключване на работата в курортните зони, което от друга страна не трябва да лишава останалите населени места в общината от текуща поддръжка.
2. Относно твърденията на жалбоподателя за липса на прогнозна стойност за периода на изпълнение от 5 години, възложителят счита, че същото е недоказано. Съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗОП, възложителят определя условията и размера на гаранцията за участие като абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката. Видно от обявлението, възложителят е определил гаранцията за участие в размер на 12 000 лв. (без ДДС), и в тази връзка може да се предполага, че при така направеното точно определяне на гаранцията за участие като 1 % от стойността на обществената поръчка, то цялата й прогнозна стойност може да бъде не по-малка от 1 200 000 лв. (без ДДС).
В случая цитираната разпоредба не въвежда абсолютна точност, а сочи че гаранцията за участие може да бъде определена до 1 на сто от стойността на обществената поръчка, също и възложителят не е посочил, че на такава база е определил нейната стойност, при което всяко пропорционално намаляване от 1 на сто в посока 0 (нула) води до увеличаване на евентуалния размер на поръчката. Следователно гаранцията за участие единствено доказва, че стойността на поръчката може да бъде всяка стойност равна или надвишаваща 1 200 000 лв. (без ДДС) за целия период от 5 години за изпълнение.
3. Относно записаното изискване за представяне на договор за оборотен кредит по т. 1.17.2. и банкова референция по т. 1.17.3. от Решение № ОП-001-00568/04.04.2011 г. В случая и двата документа касаят едно и също изискване - наличие на оборотен кредит, който може да бъде доказан чрез договор или банкова референция за наличието на такъв, ако участникът не желае да предоставя факти или обстоятелства, съставляващи търговска тайна между него и съответната финансова институция. В случая се касае за допусната техническа грешка в текста на т. 1.17.3 от Решение № ОП-001-00568/04.04.2011 г.

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 17.02.2012, 18:42 | Message # 6
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Идентификация на страните:
А. "ГАРТЛАНД" ЕООД, гр. Бургас - жалбоподател, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 147234908, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. Зорница, бл. 10, вх. 1, ет. 6, с основна дейност по НКИД 8130, оформяне и поддържане на озеленени площи.
Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Иван Георгиев Чолаков.
Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ - ответник, възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП, със седалище и адрес: гр. Созопол 8130, пл. "Хан Крум" № 2.
Кмет на Община Созопол е Панайот Василев Рейзи.
1. С Решение № ОП-001-00568/04.04.2011 г. кметът на община Созопол открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на целогодишно поддържане и почистване на съществуващите зелени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, на детските съоръжения, на поливните системи, на питейните фонтанки и др. на територията на Община Созопол, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи, доставка и монтаж на нова паркова мебел, нови детски съоръжения, нови поливни системи, питейни фонтанки и др."
С решението за откриване са одобрени обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата. Решението за откриване и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на 07.04.2011 г.
1.1. В раздел първи - "Общи условия" от решението за откриване, пълен вариант, който не е публикуван в РОП и е 17 страници, неразделна част от документацията, се съдържат следните изисквания:
2. Начин на изпълнение: в дейностите по предмета на обществената поръчка се включва:
2.1. Паркоустрояване - поддържане на озеленените площи, резитби и премахване на остарели дървета и засаждане на нови дървета на територията на Община Созопол, поддържане на вегетативната зелена система (дървесна, храстова, цветна, тревна) и изграждане на нова такава, поддържане на дълготрайната декоративна растителност и внасяне на нова декоративна растителност, провеждане на текущи озеленителни манипулации, свързани с поддържане на озеленените площи (косене, плевене, торене, поливане, зацветяване, провеждане на резитби на храстовата и дървесната растителност).
2.2. Поддържане на чистотата в местата за широко обществено ползване - паркове, градини, скверове, междублокови пространства, детски площадки, озелени площи по улици и булеварди (разделителни ивици, средни ленти и прилежащи площи), вкл. събиране и извозване на технологичен отпадък (органичен и неорганичен) от дейността, компостиране и др.;
2.3. Текущо поддържане на парковата мебел, детски съоръжения, поливни системи, питейни фонтанки и др. - поддържане на съществуващите детски съоръжения, паркови архитектурни елементи, паркова мебел (пейки, пергули, беседки и др.), питейни фонтанки, поливни системи, кошчета за отпадъци, оградни пана, както и доставка и монтаж на нови такива. Напоителни системи - поддържане на вече съществуващите напоителни системи, проектиране и изграждане на нови напоителни системи в съществуващите озеленени площи и цветни фигури.
На стр. 3 от решението са откриване са включени следните условия:
1.11. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:
- максимален срок за изпълнение на поръчката - 60 /шестдесет/ месеца.
1.17. Кандидатите да представят следните доказателства за икономическо и финансово състояние съгласно чл. 50 от ЗОП:
1.17.1. Копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три отчетни години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, заверени от одитор съгласно Закона за счетоводството.
- Участниците трябва да са реализирали общ оборот, свързан с предмета на поръчката, за последните три години /2008 г., 2009 г., 2010 г./ не по-малък 15 000 000 /петнадесет млн. лв./". При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението.
1.17.2. Кандидатите да имат договор за оборотен кредит, покриващ на 100 % прогнозната стойност на поръчката, за първоначално финансиране на обекта, предмет на проекта.
1.17.3. Кандидатите да представят банкова референция, доказваща достъп до кредитна линия за сумата от 1 500 000 лв. за обезпечаване на бъдещи вземания от Възложителя по повод рекламации по предмета на поръчката.
1.18. Кандидатите да представят следните доказателства за технически възможности и квалификация съгласно чл. 51 от ЗОП:
1.18.3. Участниците трябва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 15 (петнадесет) обекта от подобен характер през последните 5 (пет) години или в зависимост от датата, на която са учредени, от които минимум 3 обекта да са с предмет изграждане на зелени площи, паркоустрояване или благоустрояване и да са въведени в експлоатация (Приложение № 13)
За доказване на това обстоятелство се представят следните документи:
- Справка - декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, аналогичен на настоящата поръчка за последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.) - (Приложение № 13);
- Препоръки за добро изпълнение за най-важните обекти - минимум 5 (пет) препоръки;
- Документи, доказващи въвеждането в експлоатация на 3 /три/ обекта с предмет изграждане на зелени площи, паркоустрояване или благоустрояване.
8.14.4. Да се приложи списък - декларация по образец (Приложение № 14) за персонала, който ще участва в изпълнение на поръчката, както и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще контролират и отговарят пряко за изпълнението на поръчката;
- Участникът следва да разполага с професионално подготвен инженерен и технически персонал за видовете дейности, включени в поръчката и да разполага минимум с: 2 (двама) ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност, 5 (пет) технически лица, 5 (пет) лица с висше образование по специалност "Агрономство", 60 (шестдесет) души озеленители, назначени на постоянен трудов договор;
- Участниците трябва да имат средно-списъчен състав през последните 3 (три) години - 2008, 2009, 2010 г. не по-малко от 100 (сто) души, включително ръководни кадри/служители. За доказване на това изискване се представя декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители за последните 3 (три) години. Към декларацията се прилага справка от НАП за брой осигурени лица, към месеца, предхождащ датата на подаване на офертата (приложение № 15).
8.14.5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Попълва се справка - образец (съгласно Приложение № 16).
- Участникът трябва да разполага минимум със следното собствено или наето оборудване: 1 (един) бр. автовишка с работна височина до 15 м; 1 (един) бр. мини­автовишка с работна височина до 10 м.; 1 (един) бр. пъноизкоренител; 1 (един) бр. машина за вадене на дълготрайни декоративни дървета с бала пръст; 1 (един) бр. автокран, 2 (два) бр. цистерна, 3 (три) бр. тракторни косачки; 10 (десет) бр. моторни храсторези; 5 (пет) бр. специализирани товарни превозни средства за пренос на отпадъци с минимален обем 4 м3.
В раздел четвърти "Подготовка на предложенията" от решението за откриване, на стр. 8, сред изискуемите документи в плик № 1 и като критерии за допустимост е посочено: Банково удостоверение или референция, доказваща достъп до кредитна линия в размер на 1 500 000 лв.
На стр. 9 от документацията в същия раздел четвърти "Подготовка на предложенията" се изисква и Декларация за техническото оборудване, механизация и техника, с което разполага участникът - Приложение № 16; Декларацията трябва да бъде придружена с документи доказващи собствеността на оборудването, механизацията и техниката или договори за лизинг, наем.
В раздел пети - "Гаранции" е записано, че гаранцията за участие трябва да бъде на стойност 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС, а участникът, избран за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на договора, но без включен ДДС.
2. В обявлението фигурират същите изисквания, изброени по-горе в решението за откриване, без изискването в раздел четвърти (Банково удостоверение или референция, доказваща достъп до кредитна линия в размер на 1 500 000 лв.).
По-конкретно в раздел ІІІ.2.2) "Икономически и финансови възможности" е посочено:
Изисквано минимално ниво: Участниците трябва да са реализирали общ оборот, свързан с предмета на поръчката, за последните три години /2008, 2009, 2010/ не по-малък от 15 000 000 лв. /петнадесет млн. лв./ При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението. Това изискване се доказва с декларация, която съдържа информация за общия оборот и оборота от услугите, предмет на поръчката за последните 3 години. Кандидатите да имат договор за оборотен кредит, покриващ на 100 % прогнозната стойност на поръчката, за първоначално финансиране на обекта, предмет на проекта. Кандидатите да представят банкова референция, доказваща достъп до кредитна линия за сумата от 1 500 000 лв. за обезпечаване на бъдещи вземания от Възложителя по повод рекламации по предмета на поръчката. Участникът трябва да бъде на печалба през последните 3 години.
В раздел ІІІ.2.3) "Технически възможности" от обявлението:
Изисквано минимално ниво: Участниците трябва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 15 (петнадесет) обекта от подобен характер през последните 5 (пет) години или в зависимост от датата, на която са учредени, от които минимум 3 обекта да са с предмет изграждане на зелени площи, паркоустрояване или благоустрояване и да са въведени в експлоатация.
- Участникът следва да разполага с професионално подготвен инженерен и технически персонал за видовете дейности, включени в поръчката и да разполага минимум с: 2 (двама) ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност, 5 (пет) технически лица, 5 (пет) лица с висше образование по специалност “Агрономство", 60 (шестдесет) души озеленители, назначени на постоянен трудов договор;
Участниците трябва да имат средно-списъчен състав през последните 3 (три) години - 2008, 2009, 2010 г. не по-малко от 100 (сто) души, включително ръководни кадри/служители. За доказване на това изискване се представя декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители за последните 3 (три) години. Към декларацията се прилага справка от НАП за брой осигурени лица, към месеца, предхождащ датата на подаване на офертата.
Участникът трябва да разполага минимум със следното собствено или наето оборудване: 1 (един) бр. автовишка с работна височина до 15 м; 1 (един)бр. мини­автовишка с работна височина до 10 м; 1 (един) бр. пъноизкоренител; 1 (един) бр. машина за вадене на дълготрайни декоративни дървета с бала пръст; 1 (един) бр. автокран, 2 (два) бр. цистерна, 3 (три) бр. тракторни косачки; 10 (десет) бр. моторни косачки; 10 (десет) бр. моторни триони; 10 (десет) бр. моторни храсторези; 5 (пет) бр. специализирани товарни превозни средства за пренос на отпадъци с минимален обем 4м3.
3. В образец № 18 - "Договор за изпълнение на обществена поръчка", неразделна част от документацията е записано следното:
I. Предмет на договора
I. Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извършва: Целогодишно поддържане и почистване на съществуващите зелени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, на детските съоръжения, на поливните системи, на питейните фонтанки и др. на територията на Община Созопол, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи, доставка и монтаж на нова паркова мебел, нови детски съоръжения, нови поливни системи, питейни фонтанки и др. разположени на територията на Община Созопол, съгласно Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие в процедурата ..., както следва:
1.1. Гр. Созопол, включваща: Стар град, Нов град, кв. Месари, м. "Буджака" /За парковете и озеленените площи на територията на гр. Созопол са приложени схеми/.
1.2.с. Черноморец: включваща: с. Черноморец, с.о. "Червенка", м. "Аклади", кг. "Градина";
1.3.с. Равадиново; с. Росен и парк "Росенец"; с. Равна гора; с. Зидарово; с. Присад; с. Габър; с. Индже войвода; с. Вършило; с. Атия; с. Извор; с. Крушевец и зона по § 4; /За парковете и озеленените площи на територията на населените места в Община Созопол/
2. За зоните попадащи в м. "Буджака" и § 4 и с.о. "Червенка, възлагане ще се извършва допълнително, чрез възлагателни писма при настъпила необходимост.
II. Цени и начин на плащане
2. Заплащането по договора ще се извършва, както следва:
2.1. До 10 (десет) работни дни след представяне на двустранно подписан Протокол обр. 19, анализи за извършени видове работи и фактура за стойността на извършените работи, по единични цени за посочени в офертата видове работи.
2.2. До 10 (десет) работни дни след представяне и одобрение от Възложителя на фактури за закупен и вложен посадъчен материал, закупени и монтирани детски съоръжения, паркови архитектурни елементи, паркова мебел и др. материали.
5. Разплащането се извършва в български лева, по банков път, в срок от ... календарни дни, считано от датата на издаване на данъчна фактура за приключените през текущия месец дейности, т. е. може да се направи извод, че възложителят ще заплаща ежемесечно дължимите за услугата суми.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 17.02.2012, 18:42 | Message # 7
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
IX. Санкции
2. При неизпълнение на поетите с настоящия договор видове работи, Изпълнителят изплаща неустойка на Възложителя в размер 0,5 % на ден, но общо не повече от 10 % от стойността на неизвършените работи по поддържане на зелените площи, която последният удържа от месечното плащане.
5. Изпълнителят поема изцяло задължението да застрахова за негова сметка вложените материали за поддържане на зелените площи в обекта за покриване на определени рискове, които се носят от него.
Х. Прекратяване на договора
2. Възложителят има право едностранно да прекрати договора, ако Изпълнителят:
2.3. системно не изпълнява възложените месечни задачи по отношение на количество и качество на изпълняваните работи.
4. "Гартланд" ЕООД, гр. Бургас закупува документация за участие в обжалваната обществена поръчка на 08.04.2011 г., видно от Фактура № 7000003380/08.04.2011 г.
5. "Гартланд" ЕООД, гр. Бургас подава жалба в КЗК срещу Решение № ОП-001­00568/04.04.2011 г. на кмета на община Созопол, изпратена на 16.04.2011 г. по пощата и заведена в деловодството на КЗК с вх. № ВХР-859/18.04.2011 г., по която е образувано производство по преписка № КЗК - 457/28.04.2011 г.
6. С Определение № 587/04.05.2011 г. КЗК по искане на жалбоподателя налага временна мярка "спиране на процедурата" по обжалваната обществена поръчка.

ПРАВНИ ИЗВОДИ

Жалбата на "Гартланд" ЕООД, гр. Бургас е подадена от заинтересовано лице по смисъла на § 1, т. 6в от ДР на ЗОП, пред надлежен орган, на 16.04.2011 г. по пощата - в 10- дневния срок по чл. 120, ал. 3, т. 1, т. 1 от ЗОП, считано от датата (07.04.2011 г.) на публикуване на решението и обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), поради което същата е процесуално допустима. Жалбата е в срок и от закупуването на документацията за участие (08.04.2011 г.), с която до жалбоподателя "Гартланд" ЕООД е достигнал пълният вариант на решението за откриване - 17 страници, който не е публикуван в РОП и чиито условия се обжалват.
Разгледана по същество същата е основателна.
Първото твърдение на жалбоподателя, че е дискриминационно, поставеното в решението за откриване и в обявлението, условие "Участниците трябва да са реализирали общ оборот, свързан с предмета на поръчката, за последните три години /2008 г., 2009 г., 2010 г./ не по-малък 15 000 000 /петнадесет млн. лв./", КЗК намира за основателно.
Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от ЗОП изискванията за икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците, които възложителят определя, трябва да са съобразени със стойността и обекта на обществената поръчка. Възложителят не е посочил изрично прогнозната й стойност, но ориентировъчна информация може да се извлече от размера на изискуемата гаранция за участие в процедурата, която не може да бъде повече от 1 на сто от стойността на поръчката (чл. 59, ал. 2 от ЗОП). Видно от решението за откриване и обявлението, гаранцията за участие е 12 000 лв., което означава, че предполагаемата стойност на поръчката е най-малко 1 200 000 лв. без ДДС (1) (би могла и да е повече, ако гаранцията е определена примерно в размер на 0,5 на сто от стойността на поръчката). Възможно е възложителят да счита, че стойността на поръчката е 1 500 000 лв., ако съдим по изискването към участниците в раздел IV "Подготовка на предложенията" от решението за откриване, стр. 8, за представяне на "банково удостоверение или референция, доказваща достъп до кредитна линия в размер на 1 500 000 лв." и го съпоставим с условието в решението за откриване и обявлението "кандидатите да имат договор за оборотен кредит, покриващ 100 % от прогнозната стойност на поръчката, за първоначално финансиране на обекта, предмет на проекта". Срокът за изпълнение на поръчката е 5 години, т. е. би могло да се предположи, че средноаритметично стойността на поръчката за 1 година възлиза на 240 000 лв. - 300 000 лв. без ДДС, което ако се съпостави със средноаритметично 5 млн. лв. изискуем общ оборот на година (ако разделим 15 млн. лв. общ оборот за последните 3 години) води до извода, че в обжалваната процедура се изисква десетократно по-висок реализиран общ оборот спрямо този, който участникът ще осъществи, ако спечели обществената поръчка. КЗК счита, че това условие е дискриминационно, тъй като същото не е съобразено със стойността на поръчката, нито с нейния предмет, обявен като "услуга" по поддържане и почистване на съществуващите зелени площи на територията на община Созопол, включваща и малък процент строителни работи, а не строителство -реконструкция и/или изграждане на зелени площи, при която дейност се реализират значително по-големи обороти. В този смисъл, ако една фирма се занимава предимно с дейност по озеленяване в нейния чист вид - поддържане и почистване на зелени площи, същата ще има опита и ресурсите да изпълни предмета на обжалваната поръчката, но не би могла да реализира оборот от 15 млн. лв. за последните 3 години, което само по себе си, обаче, не означава, че тя не е в добро финансово състояние, нито че няма капацитет да изпълни предмета на поръчката, само защото няма огромен оборот. Следва да се държи сметка за това, че минималните изисквания за икономическо и финансово състояние трябва да са ориентирани към установяване дали едно търговско предприятие е действащо, в какво съотношение са приходите и разходите му (на печалба или загуба е), има ли оборотни средства, но не и да целят необосновано възпрепятстване на потенциалните участници в процедурата само поради мястото им на пазара, което ги определя като малки или средни фирми, а не гиганти в съответния бранш. КЗК счита, че изискването за минимален оборот в размер на 15 млн. лв. нарушава основните принципи при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, регламентирани в ЗОП, а именно - свободната и лоялна конкуренция, и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като само при тяхното спазване може да се постигне целта на закона - ефективно разходване на бюджетни и извънбюджетни средства.
Второто твърдение на жалбоподателя, че липсата на стойност на обществената поръчка е много съществено нарушение на закона, не се споделя от КЗК. В настоящия случай възложителят е обявил обществената поръчка по реда на чл. 45а от ЗОП - обявявайки я в "Официалния вестник" на ЕС, с което се гарантира спазването на принципа за публичност и прозрачност. Освен това във формулярите на образците на обявление за открита обществена поръчка по реда на ЗОП полето "прогнозна стойност" не е задължително и позволява обявлението да бъде създадено и без попълването на такава информация.
Третото твърдение на жалбоподателя, че гаранцията за участие в размер на 12 000 лв. без ДДС, посочена в раздел пети от решението, се явява необоснована и не може да се прецени дали същата е в рамките на позволения по закон максимум от 1 % съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗОП, КЗК счита за недоказано.
Четвъртото твърдение на жалбоподателя, че условието в т. 1.17.2. от решението за откриване "кандидатите да имат договор за оборотен кредит, покриващ 100 % от прогнозната стойност на поръчката, за първоначално финансиране на обекта, предмет на проекта" е неизпълнимо, необосновано и дискриминационно финансово изискване, КЗК намира за основателно.
Действително липсата на прогнозна стойност води до неяснота каква точно сума следва участниците да набавят за изпълнение на поръчката (дали 1 200 000 лв. или повече). По-същественото обаче е, че с поставянето на това условие възложителят прехвърля на участника задължението си за финансово обезпечение на изпълнението на обществената поръчка, което е недопустимо, тъй като чрез сключването на договори за възлагане на обществени поръчки се разходват бюджетни и извънбюджетни средства. В този смисъл възложителят следва да е осигурил тези средства преди възлагането на обществената поръчка или поне част от сумата. Предвид, че договорът за обществена поръчка е възмезден би следвало престацията на възложителя, изразяваща се в заплащане на изпълнителя на извършваните дейности по поддържане на зелените площи, да се осъществява непосредствено след предоставяните услуги, които са периодични, т. е. плащането от страна на възложителя трябва да става периодично. Тази логика е възприета и в образеца на договор (чл. 2), съгласно който заплащането по договора ще се извършва: до 10 работни дни след представяне на двустранно подписан Протокол обр. 19, анализи за извършени видове работи и фактура за стойността на извършените работи, по единични цени за посочените в офертата видове работи; до 10 работни дни след представяне и одобрение от Възложителя на фактури за закупен и вложен посадъчен материал, закупени и монтирани детски съоръжения и др. А в т. 5 е записано, че разплащането се извършва в български лева, по банков път, в срок от ... календарни дни, считано от датата на издаване на данъчна фактура за приключените през текущия месец дейности, т. е. може да се направи извод, че възложителят ще заплаща ежемесечно дължимите за услугата суми. С оглед изложеното КЗК счита, че изискването за договор за оборотен кредит, покриващ 100 % от прогнозната стойност на поръчката е както необосновано, така и в противоречие с проекта на договор, включен в документацията. Възложителят би могъл да постави изискване за някакъв размер от цялата стойност на поръчката, но съобразен с дейностите, предмет на поръчката и с начина на разплащане (периодично, ежемесечно).
Освен това в решението за откриване има терминологично различие в обявените условия - по-конкретно в т. 1.17.2. е записано "кандидатите да имат договор за оборотен кредит, покриващ 100 % от прогнозната стойност на поръчката, за първоначално финансиране на обекта, предмет на проекта", а в раздел IV "Подготовка на предложенията" от решението за откриване, стр. 8, като критерий за допустимост се изисква "банково удостоверение или референция, доказваща достъп до кредитна линия в размер на 1 500 000 лв."
Петото твърдение на жалбоподателя е, че ненужно и необосновано в т. 1.17.3. от решението за откриване е поставено условие "Кандидатите да представят банкова референция, доказваща достъп до кредитна линия за сумата от 1 500 000 лв. за обезпечаване на бъдещи вземания от възложителя по повод рекламации по предмета на поръчката".
В становището си възложителят твърди, че изискване за представяне на договор за оборотен кредит по т. 1.17.2. и банкова референция по т. 1.17.3. от Решение № ОП-001­00568/04.04.2011 г. касаят едно и също изискване - наличие на оборотен кредит, който може да бъде доказан чрез договор или банкова референция за наличието на такъв, ако участникът не желае да предоставя факти или обстоятелства, съставляващи търговска тайна между него и съответната финансова институция. Сочи също така, че в случая се касае за допусната техническа грешка в текста на т. 1.17.3 от Решение № ОП-001­00568/04.04.2011 г.
КЗК счита, че двете условия са поставени независимо едно от друго, като фигурират както в решението за откриване, така и в обявлението, поради което не може да става въпрос за фактическа грешка и следва да разгледа твърдението на жалбоподателя.
Възложителят може да изисква удостоверение от банка по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗОП като доказателство за икономическото и финансово състояние на участника единствено с цел да установи финансовата му стабилност или за удостоверяване достъп до кредитна линия в определен размер, но в пряка връзка с изпълнението предмета на поръчката и съобразено с обективни фактори, налагащи поставянето на такова условие. В този смисъл банкова референция, доказваща достъп до кредитна линия за сумата от 1 500 000 лв. за обезпечаване на бъдещи вземания от възложителя по повод рекламации по предмета на поръчката не може да се квалифицира като документ по чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗОП, доколкото не касае доказване на икономическото и финансово състояние на участника, което да гарантира възможността да изпълни предмета на поръчката, а се отнася до договорната отговорност на участника при некачествено изпълнение на поръчката. В чл. 59, ал. 3 от ЗОП е регламентирана гаранция за изпълнение на договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 3 на сто от стойността на поръчката, представянето на която е абсолютно задължително условие за сключването на договор с определения за изпълнител на поръчката участник. Същевременно обаче гаранция за изпълнение на договора в рамките на допустимите по закон 3 % се предоставя едва след провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка и то само от определения за изпълнител участник, а не от всички участници в процедурата. КЗК счита, че възложителят може да обезпечи бъдещите си вземания за рекламации от гаранцията за (добро) изпълнение, в който смисъл е и текста на т. 6 от раздел IX "Санкции" от образеца на договора (2) и няма законово право да поставя друго изискване към участниците, както в настоящия случай - банкова референция за определена сума, за обезпечаване на бъдещи несигурни обстоятелства, каквито са рекламациите. Освен това изискваната банкова референция от община Созопол е за сумата от 1 500 000 лв., т. е. за цялата стойност на поръчката, което не кореспондира по никакъв начин с евентуалното увреждане на възложителя от некачествено изпълнение на услугата по озеленяване. Все пак некачественото изпълнение е само един от видовете неизпълнение, т. е. може да бъде процент от цялата услуга. Възложителят е заложил в образеца на договора и други механизми за гарантиране качественото и пълно изпълнение на договора - неустойка до 10 % от стойността на неизвършените работи по поддържане на зелените площи, която удържа от месечното плащане, която не отменя правото му да предяви иск за нанесените от изпълнителя щети и загуби. Освен това т. 5 от раздела за санкции гласи, че изпълнителят поема изцяло задължението да застрахова за негова сметка вложените материали за поддържане на зелените площи в обекта за покриване на определени рискове, които се носят от него. Своеобразна предпоставка за добросъвестно изпълнение на задълженията на изпълнителя представлява и заложената в образеца на договор възможност на възложителя едностранно да прекрати договора при системното неизпълнение от страна на изпълнителя на възложените месечни задачи по отношение на количество и качество (раздел Х "Прекратяване на договора", т. 2.3.). С оглед гореизложеното КЗК приема за незаконосъобразно поставеното в решението за откриване и обявлението изискване "Кандидатите да представят банкова референция, доказваща достъп до кредитна линия за сумата от 1 500 000 лв. за обезпечаване на бъдещи вземания от възложителя по повод рекламации по предмета на поръчката", тъй като същото не попада в приложното поле на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и необосновано ограничава участието на лица в обществената поръчка в нарушение императивната разпоредба на чл. 25, ал. 5 от ЗОП.
Шестото твърдение на жалбоподателя, че е дискриминационно изискването на т. 1.18.3. от решението за откриване "Участниците трябва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 15 /петнадесет/ обекта от подобен характер през последните 5 /пет/ години или в зависимост от датата, на която са учредени, от които минимум 3 обекта да са с предмет изграждане на зелени площи, паркоустрояване или благоустрояване и да са въведени в експлоатация", КЗК намира също за основателно.
Законът дава възможност на възложителите на обществени поръчки за доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците да изискат от тях да представят на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Сам по себе си списъкът на договорите може да не удовлетворява възложителя, ако от него се вижда, че участникът няма почти никакъв опит (например има изпълнени само 1-2 договора) или да не е сходен с предмета на поръчката. В този смисъл е обосновано възложителят да посочи и минимален брой договори. Същевременно обаче изискването за брой договори би следвало да не ограничава необосновано достъпа до участие в процедурата и да не води до намаляване на конкуренцията, елиминирайки още на етап подбор по-малките участници на пазара или изпълнилите по-малко на брой договори, което не означава винаги по-малък опит в определена сфера. КЗК счита, че в настоящия случай изискуемият минимален брой договори - 15, не може да бъде аргументиран, доколкото сам по себе си не доказва по-качественото изпълнение или по-големия опит на участника. Пример за това е обжалваната процедура, обявена за срок от 5 години, през който период бъдещият изпълнител на поръчката ще трупа ежедневен опит в озеленяването и паркоустройството, но същият ще може да представи само един договор и една референция, като през това време би имал по-малка възможност да работи едновременно и на други обекти. Неговият опит няма да бъде по-малко ценен от този на други негови конкуренти, които за същия период са извършвали еднократни, а не периодични услуги по озеленяване и паркоустройство, и ще могат да представят повече договори за изпълнени обекти и референции. Освен това фирми, регистрирани в последните 2-3 години, ще бъдат поставени в неравнопоставено положение спрямо техни утвърдени на пазара конкуренти с дългогодишен опит и история, доколкото първите ще трябва да докажат 15 изпълнени обекта само за 2-3 години, а не за цели 5 години.
На следващо място, трябва да се посочи, че възложителят иска от изпълнените 15 обекта за период от 5 години, минимум 3 обекта да са с предмет изграждане на зелени площи, паркоустрояване или благоустрояване и да са въведени в експлоатация. Независимо, че настоящата обществена поръчка е обявена не като строителство, а като услуга, същата включва и строителни работи, свързани с монтаж и демонтаж на детски съоръжения, паркова мебел, напоителни системи, механизиран изкоп с багер и др., поради което е допустимо да се иска опит и в строителството, което се доказва с въведени в експлоатация обекти. Съгласно ЗУТ парковете и градините са трета и четвърта категория строежи, както и тяхната реконструкция (чл. 137, ал. 1, т. 3, б. "е" и "ж" и т. 4, б. "г" и "д") като дейностите по озеленяване са неразривно свързани и с дейности по застрояване (строително-монтажни работи). КЗК счита, че минимално определеният брой - 3, въведени в експлоатация обекта с предмет изграждане на зелени площи, паркоустрояване или благоустрояване, не е дискриминационен, доколкото числото 3 говори за системно извършване на подобни дейности и придобит опит. Същевременно възложителят изисква списъка-декларация с извършените обекти да се представи за последните 5, а не 3 години (въпреки че поръчката е обявена като услуга, а не строителство), с което обаче не се нарушава закона (чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП) и не се ограничават правата на участниците, а напротив - се повишава възможността за по-голям период от време да докажат изпълнението на изискуемия брой обекти.
С оглед гореизложеното КЗК счита, че въведеното условие в решението за откриване "Участниците трябва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 15 /петнадесет/ обекта от подобен характер през последните 5 /пет/ години или в зависимост от датата, на която са учредени, от които минимум 3 обекта да са с предмет изграждане на зелени площи, паркоустрояване или благоустрояване и да са въведени в експлоатация" е дискриминационно, но само по отношение на минималния брой изпълнени обекта с подобен характер, а именно - 15, която цифра не може да бъде обоснована и ограничава участието на лица в обществената поръчка, с което е нарушена императивната норма на чл. 25, ал. 5 от ЗОП и принципът на ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Седмото твърдение на "Гартланд" ЕООД е, че са дискриминационни и необосновани изискването "Участникът следва да разполага с професионално подготвен инженерен и технически персонал за видовете дейности, включени в поръчката и да разполага с минимум 2 /двама/ ландшафтни архитекти, с пълна проектантска правоспособност, 5 /пет/ технически лица, 5 /пет/ лица с висше образование по специалност "Агрономство", 60 /шестдесет/ души озеленители, назначени на постоянен трудов договор.", както и това участникът да има средносписъчен състав през последните 3 години от не по-малко от 100 души, вкл. ръководни кадри/служители.
КЗК споделя изразеното становище на кмета на община Созопол относно наличието на двама ландшафтни архитекти, аргументирано със спецификата на дейностите по поддръжка и създаване на нови озеленени площи (включват определяне на посадните места на база дендрологични чертежи, избор на технологии за засаждане на дървесно-храстова растителност, засаждане на цветя, изграждане на плочопътеки, вкл. избор на материали с подходяща форма, вид, големина, съобразяването им със стила на заобикалящата ги среда, в някои случаи изграждане на скални цветни кътове и алпинеуми и др. подобни) и с цел да се избегне налагане на субективно виждане или уеднаквяване при изготвяне на проекти за озеленяване и нанасянето им върху терени, като се съпоставят различни проекти, възложителят е преценил да изиска двама ландшафтни архитекти.
Освен това в поръчката са включени всички зелени площи на територията на община - Созопол, общо 13 населени места, чиято поддръжка изисква ежедневни грижи на специалист, който ако е само един не би могъл физически да се справи своевременно с всички задачи, нито може да отсъства.
Относно изискването за наличие на петима агрономи за изпълнение предмета на поръчката КЗК счита, че същото е необосновано завишено по следните съображения:
Видно от учебните планове на Аграрния университет в гр. Пловдив - специалност "Агрономство" (полевъдство (3)) и на Техническия университет в гр. Варна - специалност "Агрономство" с професионално направление "Растениевъдство", с професионална квалификация "Агроном", ОКС "Бакалавър", студентите изучават като задължителни дисциплини следните предмети: физиология на растенията, почвознание, агрохимия (наука за използването на торове), биохимия на растенията, фитопатология (наука, изучаваща болестите по растенията, причините, които ги пораждат и борбата срещу тях), ентомология (дял от биологията, който изучава насекомите), хербология (изучава биологията на плевелите, методите за борба с плевелите и т. н.), растениевъдство, напояване и отводняване. От изложеното КЗК намира, че за доброто изпълнение на предмета на поръчката е законосъобразно и правилно участникът да има в състава си поне едно лице с професионална квалификация "Агроном", тъй като сред дейностите по озеленяване са предвидени такива по торене, плевене, поливане, по които най-задълбочени знания имат именно агрономите (полевъди или растениевъди). В същата смисъл е и изразеното от възложителя становище, в което се набляга на това, че агрономът участва във всички фази - подготвителни работи от санитарно-хигиенни ­ комплекс от мероприятия за почистване от плевелна растителност и обработка чрез подходящи препарати за подобряване на почвата - торене, което е едно от най-важните мероприятия за нейното подобряване за нормалното развитие на декоративната растителност. Следователно КЗК счита, че не следва да се омаловажават знанията на агрономите и че те също заемат важно място в дейностите по озеленяване, а съвместната работа на двата вида специалисти - ландшафтни архитекти и агрономи, би довела до по-ефективното поддържане на зелените площи, включително предпазването им от плевели и насекоми.
Относно броя на агрономите обаче КЗК счита, че същият е завишен необосновано, доколкото действително както изтъква жалбоподателят основаната дейност на агрономите е свързана с културните растения (с производството на житни култури, зеленчуковопроизводство, лозаро-градинарство) и растителната защита, а не с паркоустрояването.
Относно броя на изисканите озеленители - 60 на брой, КЗК приема изискването на възложителя за обосновано, доколкото предметът на поръчката е за дълъг срок - 5 години, като парковете и градините за поддържане са разположени на територията на цялата община Созопол.
По отношение на изискването всички лица да са на постоянен трудов договор при участника, КЗК счита, че същото е необосновано завишено по отношение на всички технически лица. КЗК приема, че с оглед качественото изпълнение предмета на поръчката е правилно участникът да има поне по един специалист с придобита професионална квалификация - ландшафтен архитект и агроном (полевъд или растениевъд), назначени на постоянен трудов договор. Би следвало обаче да се даде възможност на участника сам да прецени относно втория ландшафтен архитект и евентуално наличието на друг(и) агроном(и) дали да ги назначи на щат на трудов договор или да ползва услугите им на граждански договор само с оглед изпълнението предмета на поръчката, а не за цялостната си дейност.
На последно място, относно изискването участникът да има средносписъчен състав през последните 3 години от не по-малко от 100 души, вкл. ръководни кадри/служители, КЗК счита, че същото е ограничително и незаконосъобразно, тъй като по този начин възложителят иска да се намеси в организацията на работа на участника, касаеща при това минал период от време, през който същият е нямал никакво отношение към дейностите по озеленяване на община Созопол. КЗК приема, че средносписъчният състав на участниците е ирелевантен към изпълнението на обжалваната поръчка, доколкото всяко търговско предприятие оперира с различен брой персонал в зависимост от икономическата конюнктура на пазара. От друга страна, обаче, за възложителя е от значение дали участникът ще има кадровия потенциал да осъществи предмета на поръчката, поради което е допустимо възложителят да постави изискване към датата на подаване на оферта участникът да докаже, че има назначен нужния брой озеленители, общи работници или други лица в строителството и технически лица, определени в документацията за участие в процедурата, но след задълбочен анализ на дейностите, предмет на поръчката.
Седмото твърдение на жалбоподателя, че е изискването за наличието на минимум следното оборудване също лишава от равен достъп участниците в процедурата и създава необосновани пречки пред конкуренцията, а именно: 1 бр. автовишка с работна височина до 15 метра, 1 бр. миниавтовишка с работна височина до 10 метра /очевидно и предната вишка би свършила работа/, 1 бр. машина за вадене на дълготрайни декоративни дървета с бала пръст, 1 бр. автокран, 2 бр. цистерна, 3 бр. тракторни косачки, 10 бр. моторни косачки, 10 бр. моторни триони, 10 бр. моторни храсторези, 5 бр. специализирани товарни превозни средства за пренос на отпадъци с минимален обем 4x3 м., КЗК намира за неоснователно.
Както се посочи по-горе обжалваната обществена поръчка включва поддръжка на паркове и градини на цялата територия на община Созопол, поради което е законосъобразно изискването за посоченото по-горе оборудване. Освен това възложителят не е ограничил в решението за откриване участниците относно вида на собственост на необходимата техника, оборудване и механизация, като е дал възможност същата да бъде взета на лизинг или под наем. КЗК счита, че е правилно да се даде възможност на участниците да представят като доказателство за изпълнение на изискването за техника и договори за наем, сключени под отлагателно условие - в смисъл, че договорът влиза в сила, ако участникът спечели поръчката, като по този начин същите няма да бъдат принудени да направят разходи за техника, от която нямат нужда.
С оглед гореизложеното КЗК счита, че установените пороци на процедурата, изразяващи се в залагане в решението за откриване и в обявлението на минимални условия за икономическо и финансово състояние и технически възможности, водещи до необосновано ограничаване участието на лица в обществената поръчка и нарушаване на принципите на ЗОП, са съществени и водят до отмяна на решението на кмета на община Созопол за откриване на обжалваната процедура за възлагане на обществена поръчка.
По отношение на искането на "Гартланд" ЕООД за присъждане на направените разноски (държавна такса в размер на 1 700 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 1 200 лв.) следва да се отбележи, че КЗК няма такива правомощия съгласно ЗОП, поради което следва да го остави без разглеждане.
След извършения фактически и правен анализ, и на основание чл. 122г, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията

РЕШИ:

1. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № ОП-001-00568/04.04.2011 г. на кмета на община Созопол за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на целогодишно поддържане и почистване на съществуващите зелени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, на детските съоръжения, на поливните системи, на питейните фонтанки и др. на територията на Община Созопол, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи, доставка и монтаж на нова паркова мебел, нови детски съоръжения, нови поливни системи, питейни фонтанки и др.";
2. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на "Гартланд" ЕООД, гр. Бургас за присъждане на направените разноски в производството.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14­ дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров
Весела Антонова
Елена Димова

_________________________
(1) По аргумент от чл. 14, ал. 1 и чл. 15, ал. 3 от ЗОП стойността на поръчката се определя без включен ДДС.
(2) 6. При всяка форма на неизпълнение на настоящия договор, гаранцията за изпълнение на процедурата се задържа от Възложителя.
(3) отглеждането на житни растения като част от стопанството на страната; земеделие Полевъдството е най-широкият отрасъл на агрономството.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Friday, 17.02.2012, 18:44 | Message # 8
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Нормативна уредба- закон за защита на потребителя

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, който можете да прочетете тук


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Счетоводство » Рекламации
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2021