Tuesday, 04.08.2020, 10:15
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Финанси » Капиталова структура (Capital structure)
Капиталова структура (Capital structure)
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 10:34 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Капиталовата структура на фирмата показва относителните тегла на източниците на финансиране (собствен или привлечен капитал). Колкото по-голям е например дългът на фирмата, толкова по-голямо тегло в общия капитал на фирмата ще има той. Собственият капитал е сбор от собствените и привлечените средства. Собственият капитал се състои от обикновни, привилегировани акции, краткосрочен и дългосрочен дълг. Източници на капитал са обикновените акции, привилегированите акции, облигациите и другите форми на дългосрочен заем. Може да се разгледа като съотношението между собствения капитал и заемния капитал. При увеличение на коефициента Заемен капитал/Собствен капитал над нормалното, кредиторите стават по-внимателни и изискват по-висока лихва по отпусканите заеми, а акционерите очакват по-големи дивиденти, заради нарастналия риск.

Из broker.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 10:37 | Message # 2
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Анализ на капиталовата структура и неговия собствения капитал.

При този анализ подхода е аналогичен с този на аналитичното изучаване на имущ. структура. Показателите за структура тук също са относителни дялове в % - СК и ПК към общата сума на капитала, т.е. към целия капиталов ресурс на фирмата. – структура на собствения капитал
– структура на привлечения капитал
Този показател дава информация за това в каква степен фирмата осъществява дейността си с преобладаващ собствен или привлечен капитал. На стойностите на този показател най-съществено влияние оказва браншовата принадлежност. В случая е валидно правилото, че колкото повече е дела на СК, толкова по-големи са възможностите на фирмата да спечели доверието на кредитодателите и да повиши своята конкурентноспособност на пазара.
При анализа на структурата на капитала е желателно да се изследва и съотношението между постоянния капитрал, включващ СК и дългосрочните пасиви и непостоянен капитал, който се идентифицира с краткосрочните пасиви. Това е продиктувано от факта, че функционалното предназаначнение на посочените видове капитал е различно – СК е за дългосрочно ползване, а втория за краткосрочно ползване.
Желателно е също капиталовата структура да се анализира и изследва и чрез показателите за финансова независимост и финансово напрежение. И двата показателя се изчисляват като коефициент. Първият е съотношение между СК и пасивите, а вторият обратно. За първият показател е наложително стойностите да са по-големи от 1, а за втория < 1. В теорията и практиката на ФСА и в икон. анализ са известни 3 степени на оценка и анализ на капиталовата структура на фирмата: Първа степен – степента на ниска капиталова структура. Такава структура е налице, когато посредством анализа се установи, че СК = или < от 25% от общия капиталов ресурс. Тази капиталова структура е най-неприемлива за фирмата, тъй като тя предполага финансова зависимост от кредиторите. Втора степен – степента на средна капиталова структура. При нея СК заема от 25 до 50% относителен дял от общия капиталов ресурс. Тази структура се счита за по-благоприятна и приемлива. Трета степен – степента на висока капиталова структура. Тя е налице, когато чрез анализа се установи че СК > 50% от общия капиталов ресурс. Това е най-благоприятния вариант за фирмата, което означава по-голяма финансова мощ и по-малка финансова зависимост.
При аналитичното изследване на капитала особено внимание заслужава СК, който като правило включва 2 компонента: инвестиран и натрупан капитал, т.е. като натрупан над първоначално инвестирания капитал. Съотношението между двата компонента характеризира и мотивира бизнес интереса и бизнес активността на фирмата. Желателно е чрез анализа да се констатира увеличение на дела на натрупания СК. За анализ на СК като основен информационен източник се изпозва отчета за СК и информацията в счетоводните сметки, свързани с неговото счетоводно отразяване. Анализа на СК започва с констатиране на величината му и абсолютното му изменение през отчетния период в сравнение с базисния. След това се проследява и относителното му изменение в % като частно между размера през отчетния период и размера през базисния период. Това позволява да се проследи динамиката на изменение на СК за даден период от време. Имайки в предвид подразделянето на СК на инвестиран и натрупан трябва да се анализира и структурното му изменение. То се изследва по отношение на включените в него структурни елементи – основен и допълнителен капитал, резерви и финансови резултати. Тези структурни изменения се проследяват в динамика, за да проличат тенденциите. Краен етап на анализа на СК е определяне и количествено измерване на влиянието на отделните фактори върху неговото изменение, т.е. извършването на факторен анализ, след което се набелязват мерки за подобрение структурата на СК.

Из bg-ikonomika.com


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Финанси » Капиталова структура (Capital structure)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020