Thursday, 13.08.2020, 15:28
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Видове данъци
Видове данъци
BoyanovaDate: Thursday, 07.07.2011, 17:54 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Цялата информация, която ще следва като постната от мен по-долу по тази тема, е из сайта на НАП - nap.bg и за повече подробности, моля, посетете го.

Данък върху доходите на физическите лица

Годишно облагане и деклариране на доходите, придобити през 2010г.
За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2010 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите на физическите лица, придобити от:
........трудови правоотношения;
........друга стопанска дейност;
........наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
........прехвърляне на права или имущество;
........доходи от други източници.

Данъкът върху общата годишна данъчна основа се определя като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат отделно, с данък върху годишната данъчна основа, при данъчна ставка 15 на сто.

Срокове
........Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2010 г. е до 2 май 2011 г.
........Срокът за внасяне на декларирания в годишната данъчна декларация данък за довнасяне също е до 2 май 2011 г.

Важно! Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари 2011 г., ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срок до 2 май 2011 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие, че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.
Декларацията се подава от местни и чуждестранни физически лица, които през 2010 г. са придобили доходи:
......подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, включително за доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви „е” и „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ;
.....подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
.....подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.
Местните физически лица са задължени да декларират:
1. Придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти, ликвидационни дялове, както и облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки «Живот».
2. Притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.
3. Предоставените/получените парични заеми, както следва:
а) непогасената част от предоставените парични заеми през 2010 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
б) непогасените към края на 2010 г. остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;
в) непогасената част от получените парични заеми през 2010 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
г) непогасените към края на 2010 г. остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.
Внимание! Чуждестранните физически лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, имат право да изберат да преизчислят окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът се упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като в декларацията се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от чуждестранното физическо лице.
Кога не се подава годишна данъчна декларация:

Годишна данъчна декларация не са задължени да подават физическите лица, които през 2010 г. са придобили само:
1. Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2010 г. имат само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или;
2. Необлагаеми доходи, и/или;
3. Доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:
.....доходите на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина;
.....доходи на чуждестранни лица в случаите когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.
Годишна данъчна декларация не се подава и в случаите, когато физическото лице е регистрирано като едноличен търговец, но през 2010 г. не е осъществявало стопанска дейност и не е придобило други доходи, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация и не са получили и/или предоставили парични заеми, които подлежат на деклариране.

Декларациите се подават:

..........лично в офис на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или
..........по пощата с обратна разписка. Вижте адресите и пощенските кодове на офисите на НАП или
.........на място в 414 пощенски станции, където служител на "Български пощи" ще ви издаде входящ номер.
.........по Интернет с електронен подпис.


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Thursday, 07.07.2011, 17:55 | Message # 2
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Данък върху доходите на физическите лица, наети по трудови правоотношения

Кой плаща данък върху доходите от трудови правоотношения:
Данъкът върху доходите от трудови правоотношения се дължи от работника или служителя, но се определя, удържа и внася в бюджета от работодателя.
Работодател е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице.
Трудови правоотношения са:
.......правоотношенията с работници и служители по Кодекса на труда;
.......правоотношенията с държавни служители и правоотношенията между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга;
.......правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;
.......правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна;
.......правоотношения с лица, получаващи доходи от длъжности, които са изборни по силата на закон;
.......правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;
.......правоотношенията между работодател и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице;
.......правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;
.......правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.
Как се определя облагаемият доход от трудови правоотношения:
Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в закон като необлагаеми.
Как се определя авансовият данък върху доходите от трудови правоотношения:
Авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечната данъчна основа. Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и вноските за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения (положен личен труд) на самоосигуряващи се лица - съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, се определя като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
Месечната данъчна основа се намалява със:
.......данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност;
.......данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
Размерът на дължимия авансов данък се определя, като месечната данъчна основа, намалена с данъчните облекчения, се умножи по данъчна ставка 10 на сто, а за доходите, придобити като морско лице – по данъчна ставка 1 на сто. „Морско лице” е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава – членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.
Определеният данък се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
Как се определя годишният данък върху доходите от трудови правоотношения:
Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с годишния размер на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя. При определянето на годишната данъчна основа и на годишния данък работодателя не включва доходите от трудови правоотношения за положен личен труд от съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество.
Годишната данъчна основа се намалява с годишния размер на:
.......данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност;
.......данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
.......данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
.......данъчното облекчение за дарения, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение
Ако работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, в случай че работникът/служителят му предостави служебна бележка от другия работодател.
Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31 януари на следващата година.
Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето. Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.
Срокове за внасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения:
Данъкът, който работодателят е задължен да удържа при авансовото и годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.
Работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите информация за изплатените от тях доходи по трудови правоотношения и за данъка, удържан върху тези доходи. Министърът на финансите издава наредба за сроковете, съдържанието, начина и реда за предоставяне и съхраняване на данните.
Място за внасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения:
Данъкът върху доходите от трудови правоотношения се внася в републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Плащане на данъка върху доходите от трудови правоотношения:
Данъкът може да се плати по следните начини:
.......по банков път

.......с пощенски запис за плащане към бюджета.

Кодът за плащане на данъка върху доходите върху доходите от трудови правоотношения е 111212
Плащането може да стане от всяка банка с попълване на преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета!
Обичайно банките удържат такса за преводите, освен ако плащането не се извършва в офиса на обслужващата банка, намиращ се в сградата на съответната ТД на НАП.

из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Thursday, 07.07.2011, 17:57 | Message # 3
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Данък върху добавената стойност

Закон за данък върху добавената стойност

Направените изменения и допълнения на Закона за данъка върху добавената стойност са във връзка с необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и от прецизиране на текстове, които създават проблеми при практическото прилагане на закона. Промените са във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги и Директива 2008/117/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

Доставки на услуги

С Директива 2008/8/ЕО на Съвета се изменят главните правила, приложими към определяне мястото на изпълнение на доставката на услуги. Основно правило е, че мястото на доставка на услуги е там, където е установен доставчикът. С приемането на новите изменения мястото на доставката на услуги ще зависи от статута на клиента, т.е. когато услугите се предоставят на данъчно задължено лице, действащо като такова, мястото на доставката на тези услуги ще бъде там, където клиентът е установил своята стопанска дейност. Когато услугите се доставят на данъчно незадължено лице, се запазва старото правило - мястото на доставката ще е там, където доставчикът е установил своята стопанска дейност. За една част от доставките на услуги се запазва принципът мястото на данъчно облагане да е там, където се извършва фактическото потребление. Такива например са доставките на услуги, свързани с недвижим имот, при пътническия транспорт и т.н.

Въвежда се ново понятие "услуга по краткосрочно отдаване под наем на превозни средства". Мястото на изпълнение в този случай ще е там, където превозните средства се предоставят фактически на получателят по услугата. Когато критерият "краткосрочно отдаване" е нарушен, ще се прилагат общите правила и мястото на изпълнение ще се определя от статута на получателя по услугата.

Освободени доставки

Направени са промени в обхвата на освободените доставки - от освободените доставки е изключено процесуалното представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства

Доставки, свързани с международен транспорт

Променена е разпоредбата на чл.31, която регламентира прилагането на нулева ставка, свързана с международен транспорт - тя ще се прилага само по отношение на плавателни средства в открито море и за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове.

Облагане на вноса

Съгласно направените промени освободени от данък при внос са стоки в рамките на разрешения безмитен внос, когато се:

.....внасят стоки на обща стойност не повече от 30 лева;

.....получават малки пратки на стоки с нетърговски характер, изпратени от трета страна или територия от физическо лице на друго физическо лице в страната, без последното да е заплащало за тях, на обща стойност до левовата равностойност на 45 евро.

Данъчно събитие

Във връзка с изискванията на Директива 2008/117/ЕО на Съвета в закона е определено, че в случаите на доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, и за които не е налице дължимост на плащане за период, по-дълъг от една година, ще се счита, че данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година.

Данъчна основа

Направени са изменения, свързано с определяне на данъчната основа по доставки при условията на бартер. Данъчната основа ще е пазарната цена за всяка от получаваната стока или услуга.

Данъчен кредит

Променен е срокът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит. Срокът от тримесечен е променен на 12-месечен. Така ще се спази принципът на ефективност, като с приетия срок няма да се затруднява упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит. Също така ще се постигне по-голяма равнопоставеност с лицата-платци на данъка (самоначисляване), които могат да упражнят правото на приспадане на данъчен кредит в случаите, когато доставката не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на получателя, както и за лицата, които имат право на приспадане на данъчен кредит за получени от тях стоки или услуги.

Специален ред на облагане на маржа на цената

Направени са промени на разпоредбите, относно прилагането на специален ред на облагане на маржа на цената. Премахнати са ограниченията за правото на данъчен кредит за получени доставки от дилър, които той използва за осъществяване продажбата на стоки втора употреба. Данъчната основа при продажба на стоки по общия ред на закона от дилър вече ще се формира по общия ред.

Освободени доставки по силата на международни договори и доставки, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институция на Европейския съюз.

Във връзка с намаляване на административната тежест при изпълняване на дейността и задълженията на институциите на Европейските общности в Република България е направена промяна по отношение на документите, необходими за доказване на нулева ставка от доставчика, за доставка на стока или услуга с място на изпълнение на територията на страната. Промяната е с оглед на по-пълното и точно прилагане на Споразумението за прилагане на Протокола за привилегиите и имунитети на Европейските общности в Република България.

Регистрация и дерегистрация

В съответствие с изискванията на директивата са въведени разпоредби във връзка със задължителна регистрация и дерегистрация на лицата, доставящи или получаващи услуги, както и преходни разпоредби във връзка с направени авансови плащания.

В процедурата по регистрация се създава ново изискване - за деклариране на електронен адрес за кореспонденция с администрацията.

За отстраняване на възникнали в практиката проблеми при дерегистрация на лица е извършена промяна, съгласно която, когато в един и същ данъчен период лицето бъде дерегистрирано и се регистрира отново доброволно, да се подава само една справка-декларация за периода.

Променен е режима на специфичните случаи на регистрация с акредитиран представител, като са приети нови разпоредби, които регламентират, в кои случаи регистрацията се извършва по общия ред и в кои случаи може да се извърши регистрация и без да е определен акредитиран представители.

Мерките за борба с данъчните измами - Приети са разпоредби, при регистрация по закона лицето да декларира електронен адрес за кореспонденция с приходната администрация. Тези промени са насочени към ограничаване на възможностите за удължаване на производствата по закона, като целта е спестяване на време и средства на администрацията, без да се ограничават правата на коректните задължени лица.

Направени са изменения, с които органите по приходите да могат да отказват или да прекратяват регистрация по закона на лица, които имат публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите. Досега мярката се прилагаше само по отношение на данъчни задължения. С направената промяна органът по приходите ще може да отказва или да прекратява регистрация и при неспазване на задължението за внасяне на задължителни осигурителни вноски. Направена е и друга промяна, свързано с правото на избор на приходната администрация - "да може да отказва" регистрацията или прекратяването на регистрацията при особени случаи. Новата редакция няма да дава възможност на лицата умишлено да се поставят извън обхвата на ЗДДС и на практика да извършват облагаеми доставки, без да начисляват данък за тях.

Документиране на доставките, деклариране и отчитане - Лицата, регистрирани на основание чл. 97а, лица, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури ;

.....отменят се задължителните реквизити във фактурата "име и фамилия на съставителя";

.....протоколът по чл. 117 задължително съдържа както основанието за начисляване, така и основанието за неначисляване на данъка;

.....към лицата, които следва да подават и VIES декларация заедно със справката-декларация, се прибавят и лицата, които извършват доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава-членка

.....Във връзка с мерките за борба със сивата икономика са приети разпоредби във връзка с осигуряване на дистанционна връзка между Националната агенция за приходите и фискалните касови устройства, използвани от лицата.

Прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода – данък за възстановяване. - С приетите изменения, процедурата по приспадане от 01.01.2010 г. е двумесечна и е съкратен срока за възстановяване на данъка от страна на приходната администрация – от 45-дневен на 30–дневен.

Принудителни административни мерки и административно наказателни разпоредби. Направени промени при налагане на санкции от страна на администрацията, както следва:

.....разграничени са нарушенията и съответно и санкциите за лице, което не издаде фискална касова бележка и за лице, което наруши реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане/извеждане в/от експлоатация, или отчитане, или сервизно обслужване на фискалните устройства, или не осъществява дистанционна връзка с НАП

.....принудителната административна мярка –запечатване на обект за срок до един месец се прилага и за лице, което не спази реда и начина за подаване на данни по дистанционна връзка с НАП

За лицата, които са нарушители по смисъла на чл. 186, се добавя, че при повторно нарушение отпечатването на обекта няма да става в рамките на един месец, независимо, че глобата или имуществената санкция се заплати изцяло.

из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Thursday, 07.07.2011, 18:00 | Message # 4
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба

С § 2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г. е утвърден коефициент за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на ЗКПО в размер 1,1.

На облагане с корпоративен данък подлежи:

...........печалбата на местните юридически лица;

...........печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;

............печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България.

Съгласно чл.2, ал.2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридическите лица.Кой плаща корпоративен данък?

Лицата, задължени за корпоративен данък са:

.............местните юридически лица – търговски дружества;

.............местните юридически лица, които не са търговци – за печалбата им от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;

.............местните неперсонифицирани дружества и осигурителни каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;

.............чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;

.............чуждестранните неперсонифицирани дружества, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност.

Корпоративен данък не заплащат лицата, които подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в Част пета от ЗКПО. Това са бюджетните предприятия, организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. Следователно за дейностите си извън подлежащите на облагане с алтернативен данък, тези лица са задължени за корпоративен данък.Закони

Облагането с корпоративен данък се регламентира от Закона за корпоративното подоходно облагане.Данъчна основа

Съгласно чл.19 от ЗКПО данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба.Размер на данъка

Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто (чл.20 от ЗКПО).Срокове за деклариране и плащане

......До 31 март на следващата календарна година – подаване на годишна данъчна декларация;

.....До 31 март на следващата календарна година – внасяне на корпоративния данък след приспадане на направените авансови вноски.

Деклариране:

Годишната данъчна декларация се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация.

Декларацията се подава:

.....в офиса на Националната агенция за приходите по регистрация

.....по пощата с обратна разписка

.....чрез интернет

Ако притежавате универсален електронен подпис трябва да:

.....попълните и подадете заявление за подаване на данъчни декларации по електронен път,

......попълните и потвърдите в потребителския ви профил в системата „Подаване на данъчна декларация по интернет”.

Съгласно чл.92, ал.5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не-повече от 1000 лв.Плащане на корпоративния данък

Данъкът се внася:

.....по банков път

.....по сметки към републиканския бюджет за ТД на НАП по регистрация.

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета.

! Обичайно банките удържат такса за преводите. Най-ниска е таксата в банката, в която е сметката на съответната териториална дирекция (офис) на НАП.

.....чрез Интернет

Плащането по интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет-страниците на E-pay и на НАП.

.....с пощенски запис за данъчно плащане.

В записа се вписват адреса и наименованието на съответната териториална дирекция (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

С чл.94, ал.1 от ЗКПО е регламентирано, че надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративният данък е надвнесен. Приспадането се извършва от данъчно задълженото лице. Когато след подаването на годишната данъчна декларация се установи, че данъчно задълженото лице без основание е приспаднало корпоративен данък, за невнесените авансови вноски се дължат лихви (чл.94, ал.2 от ЗКПО).

Съгласно чл.9 от ЗКПО за невнесените в срок дължими данъци, включително за авансовите вноски, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.Авансови вноски за корпоративен данък

Авансови вноски не правят:

1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 200 000 лв.;

2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни.

Месечни авансови вноски - извършват се данъчно задължени лица, формирали данъчна печалба за предходната година.

Когато данъчната печалба за предходната година превишава данъчната печалба за годината преди предходната, месечната авансова вноска за април се увеличава със сума, определена по формулата към чл. 86, ал.2 от ЗКПО.

Когато данъчната печалба за годината преди предходната превишава данъчната печалба за предходната година, месечната авансова вноска за април се намалява със сумата, определена по формулата към чл.86, ал.3 от ЗКПО.

Тримесечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски.Срокове за внасяне:

…..месечни авансови вноски - до 15-о число на текущия месец;

…..тримесечни авансови вноски - до 15-о число на месеца, следващ тримесечието като за четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Деклариране

Декларация се подава само за намаляване на авансовите вноски съгласно чл.88, ал.1 от ЗКПО.

Срокове за деклариране: за подаване на декларацията за намаляване на авансовите вноски няма изрично определен срок, но намалението на вноските може да се ползва едва след нейното подаване.

Декларацията се подава:

…..в офиса на Националната агенция за приходите по регистрация

…..по пощата с обратна разписка

…..чрез интернет (когато бъде осигурена тази услуга)

Плащане на авансовите вноски

Виж по-горе „Плащане на корпоративния данък”.

из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Friday, 08.07.2011, 16:23 | Message # 5
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Данък върху приходите (дължим от бюджетните предприятия)

Съгласно чл.248 от ЗКПО приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество се облагат с данък върху приходите по реда на глава тридесет и трета от същия закон.

Данъчната ставка е в размер на 2 на сто за общините и 3 на сто – за останалите бюджетни предприятия.

Кой плаща този данък

Бюджетните предприятия, определени с § 1, т.1 от ДР на Закона за счетоводството, които реализират приходи от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.Закони

Данъкът се регламентира от Закона за корпоративното подоходно облаганеСрокове за деклариране и плащане

....15-о число на следващия месец – внасяне на данъка за предходния месец;

.....До 31 март на следващата календарната година – подаване на декларация за предходната година и внасяне на данъка от корекцията на данъчната основа съгласно чл.253, ал.2 от ЗКПО.Деклариране на данъка върху приходите

Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация.

На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.Декларациите се подават:

.....в офиса на Националната агенция за приходите по регистрация или

.....по пощата с обратна разпискаПлащане на данъка върху приходите:

.....по банков път

По сметки към републиканския бюджет за ТД на НАП по регистрация.

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета. Това също се променя

! Обичайно банките удържат такса за преводите. Най-ниска е таксата в банката, в която е сметката на съответната териториална дирекция (офис) на НАП.

Вижте списъка с банките, които обслужват сметките на Националната агенция за приходите......чрез Интернет

Плащането по интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет-страниците на E-pay и на НАП.

.....с пощенски запис за данъчно плащане.

В записа се вписват адреса и наименованието на съответната териториална дирекция (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.Санкции

Съгласно чл. 261 ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно (§ 1, т.44 от ДР) нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв. (чл.261, ал.2 от ЗКПО).Данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 252, ал. 2 (за подаване на годишен отчет за дейността), се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв. (чл.276 от ЗКПО).

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице (чл. 278, ал. 1 от ЗКПО). Съгласно чл.278, ал.2 от ЗКПО установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Friday, 08.07.2011, 16:25 | Message # 6
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Данък върху дейността от опериране на кораби

Съгласно чл.254, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в глава тридесет и четвърта, могат да изберат дейността им от опериране на кораби да се облага с данък върху дейността от опериране на кораби. Данъчната ставка е 10 на сто. Данъчно задължените лица, избрали да се облагат с данъка по този ред, се облагат с този данък за срок не по-кратък от 5 години.

На основание чл.218, ал.2 за всички останали дейности, извън подлежащите на облагане с алтернативния данък, данъчно задължените лица подлежат на облагане с корпоративен данък.Кой има право да плаща алтернативен данък върху дейността от опериране на кораби?Този данък се заплаща от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, когато отговарят едновременно на следните условия:1. са дружества, регистрирани по Търговския закон, или места на стопанска дейност на дружество, което е установено за данъчни цели в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - членка на Европейското икономическо пространство, съгласно съответното данъчно законодателство и по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава не се смята за установено за данъчни цели в друга държава извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство;2. оперират със собствени или наети кораби, както и отдават под наем кораби;3. не отказват обучението на стажанти на борда на корабите, с изключение на случаите, когато броят на стажантите в рамките на една година превишава един на 15 офицери, плаващи на корабите;4. комплектуват екипажите си с български граждани или с граждани на други държави - членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;5. най-малко 60 на сто от нетния тонаж на оперираните кораби е от кораби, които плават под българско знаме или знаме на друга държава - членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство.6.Осъществяват своята дейност в съответствие с изискванията на международните конвенции и правото на Европейския съюз относно безопасността и сигурността на корабоплаването, опазването на околната среда от замърсяване от кораби и условията на живот и труд на борда на кораба.Данъчно задължени лица за данъка върху дейността от опериране на кораби са и лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, когато управляват кораби въз основа на договори за управление и едновременно отговарят на следните изисквания:1. за тях са изпълнени условията, посочени по-горе в т. 1, 5 и 6;2. повече от половината от административния брегови персонал или от екипажа е съставен от български граждани или граждани на други държави - членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;3. поне две трети от тонажа на управляваните кораби се управлява от дружества, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.Ограничения в обхвата на данъкаДанъчно задължените лица нямат право да прилагат реда за облагане на дейността от опериране на кораби за:

1. морски кораби с нетен тонаж под 100 тона;

2. риболовни кораби;

3. кораби за развлечения, с изключение на пътническите кораби;

4. кораби, които данъчно задължените лица са предоставили за управление или по договор за беърбоут чартър, с изключение на случаите, когато са предоставени на държавата;

5. инсталации за добив на подземни богатства, нефтени платформи и кораби, извършващи драгажни дейности и дейности по теглене и влачене.ЗакониОблагането с алтернативен данък върху дейността от опериране на кораби се регламентира от Закона за корпоративното подоходно облаганеСрокове за деклариране и плащане.....до 31-ви декември на предходната календарна година - подаване на декларация за упражняване правото си на избор по чл. 259, ал.1;

.....до края на всеки месец - внасяне на данък за предходния месец.

.....до 31 март на следващата календарна година – подаване на годишна данъчна декларация за предходната календарна година.Деклариране на данъка върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация на кораба:Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация.

На основание чл. 259, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Декларациите се подават:.....в офиса на Националната агенция за приходите по регистрация или

.....по пощата с обратна разпискаДанъкът се внася:.....по банков път

По сметки към републиканския бюджет за ТД на НАП по регистрация.

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета. Обичайно банките удържат такса за преводите. Най-ниска е таксата в банката, в която е сметката на съответната териториална дирекция (офис) на НАП.

.....чрез Интернет

Плащането по интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет-страниците на E-pay и на НАП.

.....с пощенски запис за данъчно плащане.

В записа се вписват адреса и наименованието на съответната териториална дирекция (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.СанкцииСъгласно чл. 261 ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно (§ 1, т.44 от ДР) нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв. (чл.261, ал.2 от ЗКПО).

На основание чл.277 от ЗКПО лицата, приложили реда на облагане с данък върху дейността от опериране на кораби, които не отговарят на условията, даващи им право на избор, се наказват с имуществена санкция в размер от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно извършване на нарушение - в размер от 40 000 до 60 000 лв. Тези лица нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за срок 5 години (чл.277, ал.2 от ЗКПО).

Данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 259, ал. 3 (за подаване на годишен отчет за дейността), се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв. (чл.276 от ЗКПО).

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице (чл. 278, ал. 1 от ЗКПО).

Съгласно чл.278, ал.2 от ЗКПО установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Friday, 08.07.2011, 16:26 | Message # 7
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Данък върху застрахователните премии

Облагане с данък върху застрахователните премии

От 01.01.2011 г. влиза в сила Законът за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) – обн. в ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г. С този закон се въвежда нов вид данък – данък върху застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. Данъчната ставка на данъка върху застрахователните премии е 2 %.

Указание относно прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии

Данъчно задължени лица са:

1. Застрахователи, регистрирани како акционерно дружество, кооперация, както и застраховател от трета държава чрез клон, регистрирани по Търговския закон и лицензирани при условията и по реда на Кодекса за застраховането.

2. Застрахователите от друга държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

3. Данъчни представители, определени от застрахователите, работещи при условията на свободата на предоставяне на услуги, които да ги представляват във връзка със спазване на задълженията по закона.

Освободени от облагане застрахователни премии са застрахователните премии по договорите за презастраховане и ретроцесия, застраховка "Живот" и рента, женитбена и детска застраховка, застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, постоянна здравна застраховка, изкупуване на капитал, допълнителна застраховка, товари по време на международен превоз, застраховките на летателни апарати и плавателни съдове, както и гражданската отговорност свързана с притежаването и използването на такива, застраховките на товари при международен превоз.

Данъчното събитие е получаването на застрахователна премия от застраховател по сключен облагаем застрахователен договор, като при разсрочено плащане на застрахователната премия всяко получаване на част от застрахователната премия се смята за отделно данъчно събитие. Данъчното събитие възниква на датата, на която застрахователят получи застрахователната премия.

Данъчната основа е застрахователната премия, получена от застрахователя по облагаем застрахователен договор.

При разсрочено плащане на застрахователната премия данъчната основа е получената от застрахователя част от застрахователната премия.

Дължимият за внасяне данък от застрахователите за данъчния период е разликата между общата сума на данъка, който е изискуем от застрахователя за данъчния период, и общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през този данъчен период.

Общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през данъчния период се определя, като сумата на вече обложените застрахователни премии, които са върнати през този данъчен период, се умножава по 2%.

Дължимият данък за данъчния период се внася ежемесечно от застрахователите в срок до края на следващия месец в приход на републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по регистрацията им.

Данъчната декларация за предходното календарно тримесечие се подава от застрахователите в срок до края на месеца, следващ тримесечието.

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за дължимия данък върху застрахователните премии

Данъчна декларация по чл. 14, ал.2 от ЗДЗП за дължимия данък върху застрахователните премии за първия данъчен период

Данъчните представители и застрахователите от друга държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги подават еднократно и данъчна декларация по образец за първия данъчен период, за който се дължи данък, в срок до края на следващия месец.

из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Friday, 08.07.2011, 16:29 | Message # 8
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Окончателен данък за организаторите на хазартните игри

1. Данък върху хазартната дейност от тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития

Кой плаща този данък: организаторите на хазартните игри тото и лото, организаторите на залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития.

Данъчна основа: стойността на направените залози за всяка игра.

Данъчна ставка: 15 на сто.

Деклариране на данъка: данъкът се декларира с декларация по образец, преди определяне на резултатите от всяка игра.

Срокове за внасяне на данъка:

1. при ежедневно провеждане на игрите - в срок 3 работни дни след определяне на резултатите за предходните седем календарни дни;

2. при провеждане на игрите с цикъл на продължителност до 7 дни - в срок три работни дни след определяне на резултатите, но преди определяне на резултатите от следващата игра;

3. за игри с по-голям цикъл - в 7-дневен срок след определяне на резултатите.Помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта:

.....приходите от тези дейности се облагат с алтернативен данък в размер 12 на сто;

.....данъкът се внася в срок до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляване на приходите;

.....данъкът се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.

На основание чл. 219, ал. 4 от ЗКПО в същия срок следва да бъде подаден и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Декларация за изтегляне:

Декларация по чл. 219, ал.3 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта2. Данък върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и КеноКой плаща този данък: организаторите на хазартните игри - лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

Данъчна основа: номиналът на залога, посочен във фишове, талони, билети или други документи за участие.

Данъчна ставка: 15 на сто

Срокове за деклариране на данъка:

.....данъкът се декларира ежемесечно до 10-о число на следващия месец с декларация по образец.

Внасяне на данъка: данъкът се внася преди получаване на документите за участие или осъществяване на вноса им.Помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта:

.....приходите от тези дейности се облагат с алтернативен данък в размер 12 на сто;

.....данъкът се внася в срок до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляване на приходите;

.....данъкът се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.

На основание чл. 219, ал. 4 от ЗКПО в същия срок следва да бъде подаден и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

3. Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзкаКой плаща този данък: организаторите на хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка.

Данъчна основа: увеличението на цената на телефонната или телекомуникационната връзка.

Данъчна ставка: 15 на сто.

Деклариране на направените залози и данъка:

Организаторът на хазартната игра декларира направените залози и данъка в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрацията си в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец.

Телефонният или телекомуникационният оператор декларира направените залози и данъка в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрацията си в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец.

Декларация за изтегляне:

Образеца на декларацията по чл.224, чл.231, чл.239, ал.1, чл.239, ал.2 от ЗКПО

Срокове за внасяне на данъка:

Данъкът се удържа и внася от лицензирания телефонен или телекомуникационен оператор в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

Телефонният или телекомуникационният оператор е длъжен да се увери, че организаторът на хазартната игра е получил разрешение от Държавната комисия по хазарта и да представи пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите договора, въз основа на който приема залозите, с вписана клауза за увеличението на цената на телефонната или телекомуникационната връзка.Помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта:

....приходите от тези дейности се облагат с алтернативен данък в размер 12 на сто;

....данъкът се внася от организатора на хазартната игра в срок до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляване на приходите;

....данъкът се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.

На основание чл. 219, ал. 4 от ЗКПО в същия срок следва да бъде подаден и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

4. Данък върху хазартната дейност с хазартни съоръжения:Кой плаща този данък: организаторите на хазартни игри с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.

Определяне на данъка и данъчни размери:

1. за хазартен игрален автомат, съответно всяко игрално място от него - 500 лв. на тримесечие;

2. за съоръжение за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета - 500 лв. на тримесечие за всяко съоръжение;

3. за рулетка в казино за игрална маса - 22 000 лв. на тримесечие за всяко съоръжение;

4. за друго игрално съоръжение в казино - 5000 лв. на тримесечие за всяко съоръжение.

За тримесечията преди издаване и след отнемане на разрешението за организиране на хазартни игри със съответното съоръжение данък не се дължи. Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е издадено или е отнето разрешението за организиране на хазартни игри със съответното съоръжение.

Деклариране на данъка: Организаторът на хазартна игра декларира данъка в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрацията си в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.

Внасяне на данъка: данъкът се внася в сроковете за декларирането му, за всеки обект за хазартна дейност се попълва отделно платежно нареждане, в което се посочват местонахождението и адресът на обекта.

из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Friday, 08.07.2011, 16:30 | Message # 9
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Данък при източника

Данък при източника, удържан съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане

С данък при източника се облагат:

Дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на:

..........чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;

..........местни юридически лица, които не са търговци.

Не се облагат с данък при източника дивидентите и ликвидационните дялове, когато са разпределени в полза на:

.........местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;

.........договорен фонд;

.........чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.С данък при източника се облагат и следните доходи на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната:

1. Доходи от финансови активи и от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините.

2. Лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг.

3. Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;

4. Авторски и лицензионни възнаграждения.

5. Възнаграждения за технически услуги.

6. Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг.

7. Възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице.

8. Доходите от недвижимо имущество или от сделки с недвижимо имущество.Не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПОДанъчна основа за данъка, удържан при източника:

1. Данъчната основа за определяне на данъка, за доходите от дивиденти е брутният размер на разпределените дивиденти.

2. Данъчна основа за определяне на данъка, за доходите от ликвидационни дялове е разликата между пазарната цена на подлежащото на получаване от съответния акционер или съдружник и документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете му.

3. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите от лихви по договори за финансов лизинг в случаите, когато в договора не е определен размер на лихвата е пазарната лихва.

4. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите на чуждестранни лица от разпоредителни действия с финансови активи, е положителната разлика между продажната им цена и тяхната документално доказана цена на придобиване.

5. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходи на чуждестранни лица от разпореждане с недвижимо имущество, е положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на това имущество.

6. Данъчна основа за данъка, удържан при източника за доходите на чуждестранни лица във всички други случаи е брутният размер на доходите.Данъчни ставки:

1. Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 194 от ЗКПО /дивиденти и ликвидационни дялове/ е 5 на сто.

2. Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 195 от ЗКПО е 10 на сто.Деклариране на данъка:

Лицата, удържали и внесли данъка при източника и лицата, начислили дохода по чл. 12, ал. 3 и 8, декларират това обстоятелство пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода, чрез декларация по образец.

Декларацията се подава за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът. В случаите, когато платецът на дохода е лице, което не е задължено да удържа и внася данък, декларацията се подава от получателя на дохода.

По искане на заинтересовано лице за внесения данък върху доходи на чуждестранни юридически лица се издава удостоверение по образец. Удостоверението се издава от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където подлежи на внасяне данъкът.

Срокове за внасяне на данъка

Лицата, които удържат данъка при източника върху доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, са длъжни да внесат дължимите данъци, както следва:

1. в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове - в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;

2. в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти или ликвидационни дялове - за всички останали случаи.Лицата, които удържат данъка при източника върху всички други доходи на чуждестранни лица, са длъжни да внесат дължимите данъци, както следва:

1. в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода - в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане;

2. в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода - за всички останали случаи.

Преизчисляване на данък при източника (чл. 202а от ЗКПО)

Чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има право да избере да преизчисли данъка при източника за доходите по чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8. Когато чуждестранното лице избере да преизчисли данъка при източника, преизчислението се извършва за всички реализирани от него доходи по чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 през годината.

Когато чуждестранното лице избере да преизчисли данъка при източника за реализираните от него доходи, преизчисленият данък е равен на корпоративния данък, който би бил дължим за тези доходи, ако те са реализирани от местно юридическо лице. Когато чуждестранното лице е извършило разходи, свързани с доходите по изречение първо, за които би бил дължим данък върху разходите, ако те бяха извършени от местно юридическо лице, с този данък се увеличава сумата на преизчисления данък.

Когато размерът на внесения данък при източника по чл. 195, ал. 1 превишава размера на преизчисления данък, разликата подлежи на възстановяване до размера на данъка при източника по чл. 195, ал. 1, който чуждестранното лице не може да приспадне от дължимия данък в държавата, където то е местно лице.

Изборът за преизчисляване на данъка при източника се упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по образец. Данъчната декларация се подава от чуждестранното лице в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, в срок до 31 декември на годината, следваща годината на начисляване на доходите.

Възстановяването на данък се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София.

Редът за преизчисляване на данъка при източника не се прилага, когато чуждестранното лице е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, която не е държава - членка на Европейския съюз, с която Република България:

1. няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, или

2. има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в която не е предвидено:

а) обмен на информация, или

б) сътрудничество при събирането на данъци.

из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Friday, 08.07.2011, 16:32 | Message # 10
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Данък върху разходите

С окончателен данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:

1. Представителните разходи, свързани с дейността.

2. Социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол. Социалните разходи, предоставени в натура включват и:

........разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот";

........разходите за ваучери за храна.

3. Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.Освобождаване от облагане

1. Освобождават се от облагане социалните разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот" - в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.2. Освобождават се от облагане социалните разходи за ваучери за храна, когато са в размер до 60 лв. месечно на всяко наето лице, при кумулативно наличие на следните условия:

......договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;

......данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на предоставяне на ваучерите;

.....ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;3. Освобождаване от облагане на социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол

от местоживеенето до местоработата и обратно.Освобождаването не касае разходи за транспорт, осъществен с лек автомобил или по допълнителни автобусни линии, с изключение на случаите, когато същият се извършва с лек автомобил до трудно достъпни и отдалечени райони, и без този разход данъчно задълженото лице не може да осигури осъществяването на дейността си.Кой плаща този данък

Данъкът върху представителните разходи и данъкът върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, се заплащат от лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък.

Данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура по чл. 204, т. 2 са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол.Закони

Данъкът върху разходите се регламентира от Закона за корпоративното подоходно облаганеСоциалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.Данъчна ставка

Данъчната ставка на данъка върху разходите е 10 на сто.Деклариране на данъка

Няма специален образец на декларация за данъка върху разходите. На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО данъкът върху разходите сe декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице.Срокове за плащане на данъка

Данъкът върху разходите се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е начислен разходът. Когато данъчно задължено лице има надвнесен данък върху разходите или корпоративен данък, същият може да се приспадне от дължимия данък върху разходите.Плащане на данъка

Данъкът върху разходите може да се плати по следните начини:

....по банков път

По сметки към републиканския бюджет за ТД на НАП по регистрация

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка)......чрез Интернет

Плащането по интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет-страниците на E-pay и на НАП.

.....с пощенски запис за данъчно плащане.

В записа се вписват адреса и наименованието на съответната териториална дирекция (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.Санкции

За невнесен в срок дължим данък, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания

из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
BoyanovaDate: Friday, 08.07.2011, 16:32 | Message # 11
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Местни данъци и такси

Телефони за контакт с общинската администрация по повод заплащане на местни данъци и такси

Местните данъци и такси (сред които данък сгради, такса смет, данъците върху превозните средства, данъците при придобиване на имущества, данъците върху наследствата) се обслужват от общинската администрация. За повече подробности за заплащането на местни данъци и такси, свържете се с поделението на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот или по постоянния ви адрес /относно данъка върху превозните средства/. Виж контакти с общинските структури в София.

Местните данъци и такси могат да се платят в брой в поделенията на съответната общинска администрация или по банков път. Когато плащате по банков път, в платежното нареждане задължително трябва да попълните код за вид плащане за конкретния вид данък или такса.

Кодът за вид плащане за данъка върху недвижимите имоти е 442100, а за таксата за битови отпадъци 442400 . Кодът за вид плащане за данъка върху превозните средства е 442300.

Можете да платите данък сгради и такса смет по интернет чрез ePay
Патентен данък

От 2008 г. патентният данък е местен данък. Това означава, че декларациите за облагане с патентен данък трябва да се подават в общината, където се намира обекта (а не в офисите на Националната агенция за приходите). Плащането на данъка отново става по банков път, но трябва да се внася по сметка 7311 за Местни данъци и такси на съответната община по новосъздадения за целта код за вид плащане - 441400.

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Въпреки, че режимът за облагане с патентен данък вече се регламентира със Закона за местни данъци и такси, няма съществени различия в разпоредбите.

Кои лица заплащат патентен данък?

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към ЗМДТ (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

За доходите от извършваната патентна дейност лицата не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Къде се подава данъчната декларация за облагане с патентен данък?

Данъчните декларации за облагане с патентен данък и за промяна в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка се подават в общината, на чиято територията се намира обектът, в който се извършва патентна дейност. Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. Когато се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице, данъчната декларация се подава в общината по постоянния адрес на пълномощника. Извън тези случаи – в Столична община.

Какъв е срокът за подаване на данъчната декларация за облагане с патентен данък?

Срокът за подаване на данъчната декларация за облагане с патентен данък не е променен – 31 януари на текущата година, а след тази дата – непосредствено преди започване на дейността. Промените в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, се декларират в 7-дневен срок след настъпване на съответното обстоятелство.

Какъв е срокът за внасяне на данъка?

Няма промяна и в сроковете за внасяне. Данъкът се заплаща на четири равни вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври, за съответните тримесечия на годината.

Има ли отстъпки?

Остава и отстъпката от 5% за лицата, които до 31 януари подадат данъчната декларация за облагане с патентен данък и в същия срок внесат пълния размер на данъка, определен съгласно декларираните обстоятелства.

Къде се внася патентният данък?

Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, или където е постоянният адрес на лицето – за дейности, които не се извършват от обект или от постоянно място.

Задълженията за окончателен годишен (патентен) данък, възникнали до 31 декември 2007 г. включително, се внасят по досегашния ред - в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на физическото, включително на едноличния търговец.

Какви са санкциите при неспазване на разпоредбите?

Запазват се размерите на глобите: за неподадена или подадена след срока данъчна декларация – до 500 лв.; за неверни данни или обстоятелства, водещи до намаляване на данъка или до освобождаване от данък - до 1000 лв.

....................................................................

От началото на 2008 г. патентният данък се администрира от общините, а размерът му се определя от общинските съвети. Данъкът ще варира в законово определените граници за една и съща дейност, като може да бъде различен в различните населени места или зони на територията на една община

из сайта на НАП - nap.bg


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Видове данъци
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020