Saturday, 15.08.2020, 16:45
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Тарифа за таксите за радио-и телевизионна дейност
Тарифа за таксите за радио-и телевизионна дейност
BoyanovaDate: Monday, 06.06.2011, 09:28 | Message # 1
.::.
Group: Админ
Messages: 365
Awards: 9
Reputation: 1
Status: Offline
Последни промени - ДВ, брой 35, 03.05.2011

Постановление № 108 от 26 април 2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност

Пълният текст можете да намерите тук: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=48999

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 26 АПРИЛ 2011 Г.
за одобряване на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, одобрена с Постановление № 135 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 49 от 2006 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
ТАРИФА
за таксите за радио- и телевизионна дейност
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Таксите за радио- и телевизионна дейност се определят в съответствие със следните принципи:
1. равнопоставеност на радио- и телевизионните оператори;
2. пропорционалност по отношение на административните разходи;
3. насърчаване на конкуренцията и на предоставянето на нови услуги;
4. задоволяване потребностите на обществото от качествени радио- и телевизионни услуги.
Чл. 2. Размерът на първоначалната лицензионна, съответно регистрационна, такса се определя съобразно необходимите административни разходи по подготовката и издаването на индивидуалната лицензия, съответно по регистрацията.
Чл. 3. Размерът на годишната такса се определя съобразно необходимите административни разходи на Съвета за електронни медии за надзора по спазването на условията за предоставянето на услуги въз основа на следните критерии:
1. според броя на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от лицензираната, съответно регистрираната, услуга или услугата по чл. 125ж от Закона за радиото и телевизията:
а) до 6000 жители;
б) от 6001 до 30 000 жители;
в) от 30 001 до 100 000 жители;
г) от 100 001 до 500 000 жители;
д) над 500 000 жители;
е) национално покритие;
2. според териториалния обхват на услугата:
а) местен;
б) регионален;
в) национален;
3. според вида па услугата:
а) аудио-визуални медийни услуги;
б) радиоуслуги.
Раздел II
Такси за лицензирани услуги
Чл. 4. За издаване на индивидуална лицензия се събира първоначална такса, както следва:
1. за проверка на редовността на документите – 150 лв.;
2. за издаване на индивидуална лицензия – 3000 лв.
Чл. 5. За извършване на промени в условията на издадена индивидуална лицензия за всяко юридическо лице се събира такса, както следва:
1. за разглеждане на искането – 150 лв.;
2. за извършване на промени, свързани с идентификационните параметри на юридичес­кото лице – 150 лв.;
3. за извършване на промени, свързани с наименованието и продължителността на програмата – 150 лв.;
4. за извършване на други промени, включително удължаване срока на издадената лицензия – 2000 лв.
Чл. 6. За издаване на копие от документ, издаден от Съвета за електронни медии, се събира такса, както следва:
1. за първа страница – 5 лв.
2. за всяка следваща – 0,50 лв.
Чл. 7. За надзора по спазването на закона и на условията на издадената лицензия се събира годишна такса, както следва:
1. за осъществяване на радиоуслуги: ...

Брой на регистрираните жители

Регионален обхват

Национален обхват

2. за осъществяване на аудио-визуални медийни услуги:

Брой на регистрираните
жители

Национално покритие
Местен обхват

Регионален обхват

Национален обхват

Чл. 8. (1) Годишните такси по чл. 7 се зап­лащат, както следва:
1. доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, чиито програми се предоставят за разпространение изцяло и в непроменен вид в повече от едно населено място, при условие че в тях не са включени обеми програми с регионална и/или местна насоченост за съответното населено място, заплащат такса в размера, определен в чл. 7 за съответната дейност;
2. доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, чиито програми се предоставят за разпространение едновременно в две или повече населени места, заплащат такса в размера, определен в чл. 7 за съответната дейност за национално покритие;
3. доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, чиито програми се предоставят за разпространение едновременно, изцяло и в непроменен вид чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване и чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, заплащат една годишна такса в размера, определен в чл. 7.
(2) В случаите, когато индивидуалната лицензия е издадена след началото на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по чл. 7 пропорционално на календарните дни от датата на влизане в сила на решението на Съвета за електронни медии за издаване на лицензията до края на годината, за която се дължи.
(3) В случаите, когато индивидуалната лицензия е отнета или прекратена преди края на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по чл. 7 пропорционално на календарните дни от началото на годината до датата на влизане в сила на решението на Съвета за електронни медии за отнемане или прекратяване на лицензията.
(4) В случаите, когато доставчикът на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги не осъществява дейност по издадена индивидуална лицензия, той ежегодно, не по-късно от края на март на текущата година, писмено уведомява за това Съвета за електронни медии.
(5) Доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги, които не осъществяват радио- и телевизионна дейност по издадена индивидуална лицензия и са уведомили Съвета за електронни медии по реда на ал. 4, не дължат годишна лицензионна такса.
Раздел III
Такси за регистрирани услуги
Чл. 9. За регистрация се събира първоначална такса, както следва:
1. за проверка на редовността на документите – 150 лв.;
2. за извършване на регистрацията, включително за издаване на удостоверение – 2250 лв.
Чл. 10. За извършване на промени в регистрираните обстоятелства за радио- или телевизионна дейност, включително за издаване на удостоверение, се събира такса в размер 150 лв.
Чл. 11. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за радио- и телевизионна дейност се събира такса в размер 50 лв.
Чл. 12. За надзора по спазване на заявените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна схема се събира годишна такса, както следва:
1. за осъществяване на радиоуслуги:

Брой на регистрираните жители

Национално покритие
Местен обхват

Регионален обхват

Национален обхват

2. за осъществяване на аудио-визуални медийни услуги:

Брой на регистрираните жители

Национално покритие
Местен обхват

Регионален обхват

Национален обхват

Чл. 13. (1) Годишните такси по чл. 12 се заплащат, както следва:
1. за програма до 6 часа, разпространявана по кабелен път – съответната такса по чл. 12, намалена със 75 на сто;
2. за програма над 6 до 12 часа, разпространявана по кабелен път – съответната такса по чл. 12, намалена с 50 на сто.
(2)В случаите, когато регистрацията е извършена след началото на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по чл. 12 пропорционално на календарните дни от датата на извършване на регистрацията от Съвета за електронни медии до края на годината, за която се дължи.
(3)В случаите, когато регистрацията е прекратена преди края на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по чл. 12 пропорционално на календарните дни от началото на годината до датата на прекратяване на регистрацията от Съвета за електронни медии.
Раздел IV
Такси за медийни услуги по заявка
Чл. 14. За издаване на удостоверение за вписване в публичния регистър на доставчик на медийни услуги по заявка се събира такса в размер 50 лв.
Раздел V
Ред за заплащане на таксите
Чл. 15. Първоначалната лицензионна и регистрационна такса се заплаща при получаване на индивидуалната лицензия и на удостоверението за регистрация с изключение на таксата за проверка на редовността на документите, която се заплаща при подаване на заявлението.
Чл. 16. (1) Годишната такса се заплаща на 4 равни вноски в следните срокове: 31 март, 30 юни, 30 септември и 30 ноември на годината, за която се дължи.
(2) Годишната такса може да бъде внесена авансово до 31 януари на текущата година с 5 на сто намаление.
Чл. 17. (1) Дължимите такси се превеждат по банков път по сметката на Съвета за електронни медии или се внасят в брой в касата му.
(2) Банковите плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.
Чл. 18. Недължимо платени такси се връщат по искане на заинтересуваната страна.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 102, ал. 6 от Закона за радио­то и телевизията.


Хората са само два вида- простИ хора и простО хора, вторите често грешат, но първите само това правят!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Тарифа за таксите за радио-и телевизионна дейност
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020