Saturday, 15.08.2020, 15:46
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » СПОСОБИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
СПОСОБИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
MuchakovaDate: Thursday, 18.08.2011, 15:34 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline


Опрощаване

То представлява освобождаване от изпълнение по силата на властнически изявления на компетентен държавен орган.

Фискална амнисития
Това е способ за премахване на дължимостта на определена категория публични задължения. Заличават се данъчните задължения, без по този начин да изчезват фактическите състави, от които задълженията са възникнали. В този ред на мисли ако друга правна норма установи задължения на лицата, които произтичат от същите фактически състави, те ще са вазлидни независимо от амнистията.
Правото да дава амнистия принадлежи на НС. амнистийте могат да бъдат пълни и частични. При пълните се заличават задълженията, заедно с произтиащите глоби и лихви. При частичните се залилчават примерно амо глобите и/или лихвите, но не и главницатап о задължението.

Опрощаване на данъчни задължения
Опрощаването се различава от амниситята по това, че има за предмет конкретно данъчно задължение, което е влязло в сила и е станало изискуемо. Опрощаването спада към компетенциите на президента. КОнституцията поставя условието вземането дае несъбираемо.

Прихващане на насрещни задължения (компенсация)

Недължимо платените данъчни вземания, осигуровки и др. суми, които подлежат на възстановяване, се прихващат срещу изискуеми публични вземания. Може да се извърши по решение на публичния изпълнител или по молба на задълженото лице. актовете за прихващане могат да се обжалват по реда за обжалване на ревизионните актове. Отказите за прихващане могат да се обалват по реда за обжалване при принудително изпълнение.
Прихващането на насрещни задължения е способ за погасяване до размера на най-малкото задъжение. Условията при които се допуска прихвашане са :
- настрещните задължения да са между едни и същи лица;
- да са еднородни и заместими;
- да са станали ликвидни и изискуеми
- да е налице едностранно волеизявление на данъчния орган за извършване на прихващането.
Тук склдва да се допълни, че данъчният длъжник не може да прави едностранни олеизявления за прихващане. Той трябва да отрави искане, на което данъчния орган да отговори с едностранно волеизяление- т.е. да даде съгласие. Актовете за прихващане подлежат на съдебен контрол.
Последиците от прихващането са както следва:
- от момента на погасяване на задължението двете страни не си дължат и лихви, ако такива са начислявани, а ако са платени, следва да се върнат.
- изпълнение на погасените задължение не може да се иска
- длъжникът не може да променя волеизявлението на органа за прихващане, например не може да иска да бъде прихванато друго задължение, вместо посоченото от органа, което вече е прихванато.

Погасителна давност

Общо за давността
Публичните задължния, в т.ч. и данъчните, се погасяват с изтичането на 5 годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е трябвало да бъде платено. С изтичането на 10 годишен давностен срок се погасяват ВСИЧКИ публични вземания, незвисимо от спирането и прекъсването на давността, освен когато задължението е разсрочено или отсрочено.
Давността не се прилага служебно. , т.е. обикновеното изтичане насрока не едостатъчно. Длъжникът изрично трябва да се позове на нея.
Това се прави чрез възражение.

Спиране на давностните срокове.
Давността спира да тече когато:
- е започнало по установяване на публичното вземане и до издаването на акта, но за не по-вече от една година.
- когато изпълнението бъде спряно, давноьтта спира да тече за срока на спирането на изпълнението.
- когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване- за срока на разсрочването/отсрочването;
- при обжалване на акта;
- с налагането на обезпечителни мерки
- когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването и събирането на задължението.

Когато давността е спряла, след отпадане на основанието за спирането, тя продължава да тече от там, от където е спряла.

Прекъсване на давнистта
Давността се прекъсва, с издаване на акта, удовстоверяващ публичното вземане или с предприемането на мерки за принудително изпълнение. От прекъсването на давността започва да тече нова давност.Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » СПОСОБИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020