Thursday, 26.11.2020, 11:14
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
 • Page 1 of 1
 • 1
Forum moderator: kalla  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Как да попълним подоходната си декларация
Как да попълним подоходната си декларация
MuchakovaDate: Monday, 06.01.2014, 12:27 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
Декларацията: и през 2014 г. декларацията за доходите съдържа основна част и отделни
приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към
декларацията, в които се посочва съответният вид доход, придобит през
данъчната година.             
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България;
Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения;
Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ;
Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност;
Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго;
Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество;
Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници
Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък;
Приложение 8 (образец 2081) - За притежавани акции...
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)Местните физически лица, които имат
доходи от чужбина, включително за получените доходи от дивиденти,
ликвидационни дялове, лихви по депозити в търговски банки, допълнително
доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки
„Живот” от източници в чужбина, както и облагаемите доходи, придобити от
замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на търговски
дружества в чужбина, попълват образец 2001а.
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г, (образец 2001а) за
придобити доходи от източници в България и от чужбина

Към основната част на декларацията и
всяко от приложенията има подробни указания. Консултация за попълване на
формуляра можете да получите на телефона на информационния център на НАП - 070018700  на цената на градски разговор от цялата страна.   
Годишната данъчна декларация за доходите можете да подадете по Интернет, ако имате електронен подпис или лично в офиса на НАП по
постоянния ви адрес. Можете да изпратите формуляра до приходната агенция
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или да подадете
декларацията в някоя от пощенските станции където служител на "Български
 пощи" ще ви издаде входящ номер.  
Вижте какви документи се прилагат към годишната данъчна декларация...                
Срокове: до 30 април  2014 година физическите лица декларират доходите си, получени през 2013 г.  Данък се дължи върху доходите от:
 • трудови правоотношения;
 • стопанска дейност като едноличен търговец;
 • друга стопанска дейност (например доходи по извънтрудови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения);
 • наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
 • прехвърляне на права или имущество;
 • доходи от други източници, посочени по чл. 35 от ЗДДФЛ (например облагаемите доходи от: лихви; парични и предметни награди от игри, от
  състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или
  възложител; други източници, които не са  изрично посочени в този закон
  или не са обложени с окончателни данъци).

За всеки от посочените по-горе видове доходи има отделно приложение към данъчната декларация. Доходите, получени през 2013 г., се облагат с 10% плосък данък, като  повечето от лицата, които имат доходи от друга стопанска дейност или от наем ще имат данък за довнасяне, тъй като за тези доходи не се внася авансов  данък, ако са придобити през четвъртото тримесечие.  Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 10 февруари 2014 г., могат да ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
Лицата, които подадат годишната данъчна декларация в срок до 30 април   2014 г. по електронен път, могат да ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част
от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че
не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.
 Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка – 15 на сто. По
силата на ЗДДФЛ или по избор на лицата, като доходи от стопанска дейност
като едноличен търговец се облагат и доходите на физически лица,
регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители

Внимание: Отстъпките от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация се ползват, при
условие че физическите лица, задължени да внасят авансов данък за
доходите от друга стопанска дейност и от наем, са внесли пълния размер
на дължимия данък в срок, а именно до 30 април, 31 юли и до 31 октомври
2013 г.

Освободени от задължението да подават годишна данъчна декларация са само онези лица, които през 2013 г. са получили само:
 • доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2013 г. имат работодател по основно трудово правоотношение и той е определил
  годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година
  доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната
  година е удържан до 31 януари 2014 г., и/или;

 •  доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2013 г. нямат работодател по основно трудово правоотношение или имат такъв, но
  той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през
  данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени
  едновременно следните условия:

а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания и
б) няма да ползват данъчни облекчения чрез подаване на годишна данъчна декларация; и/или;
 • необлагаеми доходи, и/или;

 • доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:

- доходи на местни физически лица от
дивиденти, ликвидационни дялове, лихви по депозити в търговски банки,
допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от
застраховки „Живот” от източници в чужбина, както и облагаемите доходи,
придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на
търговски дружества в чужбина;
- доходи на чуждестранни лица в случаите когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.
Годишна данъчна декларация не се подава и в случаите, когато физическото лице е регистрирано като едноличен търговец, но през 2013 г. не е
осъществявало стопанска дейност, не е придобило други доходи, подлежащи
на деклариране в годишната данъчна декларация, и не са налице
обстоятелства, които е длъжно да декларира (недвижима собственост в
чужбина, получени и/или предоставени парични заеми и др.).

Годишна данъчна декларация подават:
 • Всеки, който е работил по граждански договор през 2013 година, независимо от размера на получаваното възнаграждение или хонорари е
  длъжен да подаде декларация.
 • Годишна данъчна декларация трябва да подадат и лицата, които през 2013 година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък.

Данъчна декларация са задължени да
подадат и местните физически лица, които през 2013 г. са притежавали
акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в
чужбина, както и когато са получавали доходи от от дивиденти,
ликвидационни дялове, лихви по депозити в търговски банки, допълнително
доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки
„Живот” от източници в чужбина, както и облагаеми доходи, придобити от
замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на търговски
дружества в чужбина.           
Плащане на данъка върху доходите:  данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати по
интернет, чрез банков превод или директно в клоновете на банките,
намиращи се в офисите на НАП не по-късно от 30 април 2014 г. Имайте
предвид, че дължимият данък за довнасяне се закръглява към всеки пълен
лев.
При плащане с банков превод се изисква
попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета. За да сте
сигурни, че плащането ще бъде коректно, е важно да попълните личните си
данни, както и името на съответната структура на НАП, в която плащате данъка (например ТД на НАП София), банковата сметка (IBAN) на НАП и вида валута – BGN.

Информацията е взета от сайта на НАП. 

Надявам се да сме били полезни!


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
MuchakovaDate: Monday, 06.01.2014, 12:28 | Message # 2
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
и още smile

Данъчни облекчения за физически лица
Данъчните облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2013г. , са:
.....Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто
намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от
годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се
ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността
както и за годината на изтичане срока на валидност на  експертното
решение, в което е определена намалената работоспособност. Към годишната
данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
.....Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане.  Това данъчно облекчение е в размер до 10 % от сумата от годишните данъчни
основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно
осигуряване, и до 10 % от сумата от годишните данъчни основи за внесени
през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и
премии/вноски за застраховки „Живот”.
.....Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. Сумата от годишните данъчни основи се намалява с внесените през годината за
сметка на лицето осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж
при пенсиониране. Към годишната данъчна декларация се прилагат копия на
документите, удостоверяващи направените вноски.
.....Данъчно облекчение за дарения: Намалението се прилага върху сумата от годишните данъчни основи и размерът му
зависи от статута на лицата в полза на които е направено дарението:

До 5 на сто от сумата от годишните данъчни основи могат да намалят физическите лица,
които направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на
специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно
Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално
подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и
социалната политика. Данъчното облекчение е валидно и при дарение в
полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на
детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа съгласно Закона за народната просвета, на детски ясли,
детски градини, училища, висши училища или академии. Можете да си
намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на
регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия
или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за
хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти,
читалища, както и за целите на културния, образователния или научния
обмен по международен договор, по който Република България е страна;  на
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност; фонд "Енергийна ефективности и възобновяеми
източници". Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза
на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд
на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
До 15 на сто от сумата от годишните данъчни основи можете да намалите, ако направите дарение за културата, а до 50 на сто, ако дарението ви е в полза на  Център "Фонд за лечение на деца" и/или Център „Фонд за асистирана репродукция”.
Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65
на сто от сумата от годишните данъчни основи. Към годишната данъчна
декларация се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на
лицето и че предметът на дарението е получен.
Внимание! Данъчно облекчение за дарения може да се ползва и за дарения, направени в полза
на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на
Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство. В тези случаи към декларацията задължително
се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на
получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на
съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен
от заклет преводач.
….Данъчно облекчение за млади семейства: Сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през 2013 г. лихвени
плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Договорът за
ипотечния кредит трябва да е сключен от лице, което отговаря
едновременно на следните условия:

 • има сключен граждански брак;
 • лицето и/или съпругът/ата му не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
 • ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през 2013 г.

  Задължително условие за ползване на
  данъчното облекчение е лицето да представи писмена декларация от
  съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2013 г.
  Всички тези обстоятелства и условия се декларират от лицето в годишната данъчна декларация за 2013 г.
  Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.
  Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на
  направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от
  главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. Повече информация за ползването данъчното облекчение за млади семейства....

  Информацията е взета от сайта на НАП. 

  Надявам се да сме били полезни!

  Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 •  
  MuchakovaDate: Monday, 06.01.2014, 12:29 | Message # 3
  dandelion wine
  Group: Админ
  Messages: 383
  Awards: 7
  Reputation: 10
  Status: Offline
  Как да ползвам данъчно облекчение за ипотечен кредит
  Данъчно облекчение за млади семейства
  Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност от сумата от
  годишните данъчни основи  да се приспаднат лихвените плащания по
  ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от сумата от
  годишните данъчни основи означава, че с размера на направените през
  годината лихвени плащания по ипотечен кредит се намалява сборът от
  всички облагаеми доходи на физическото лице, които се декларират в
  годишната данъчна декларация, а не дължимият данък.
  ==> Условия
  Данъчното облекчение може да се ползва, ако едновременно са изпълнени следните условия:
 • Договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има сключен граждански брак. Условието за наличие на сключен граждански брак следва
  да е изпълнено към 31 декември на данъчната година, за която се ползва
  данъчното облекчение. Гражданският брак може да е сключен преди или след
  сключването на договора за ипотечен кредит.
 • Поне единият от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.
 • Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.  Данъчното облекчение за млади семейства не може да се
  ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с
  кредита.
 • Лицето представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2013 г.
  Данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.
  ==> Годишна данъчна декларация
  Данъчното облекчение се ползва с подаването на годишна данъчна
  декларация в срок до 30 април 2014 г. в офиса или териториалната
  дирекция на НАП по постоянен адрес. Към декларацията задължително трябва
  да се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател,
  удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по
  първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на
  жилище.
   Годишната данъчна декларация можете да подадете и по електронен път, ако притежавате електронен подпис.
   ==> Процедура по възстановяване на сумите
  Служителите в НАП приемат всички годишни
  данъчни декларации за доходите на физическите лица, подадени в срок не
  по-късно от 30 април 2014 г. Те проверяват данните в декларацията и
  приложените към нея документи. Ако в резултат от това, че ползвате
  данъчното облекчение, се е получил надвнесен данък върху доходите, той
  ще Ви бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на декларацията,
  ако сте отбелязали че искате възстановяване по реда на Раздел І от глава
  шестнадесета на ДОПК. Уверете се, че сте вписали коректно номера на
  банковата сметка (на стр. 3 от основната част от декларацията), по която
  да Ви бъде преведена надвнесената сума. Когато сумата за възстановяване
  е над 500 лв., служителите на НАП ще изготвят официален писмен документ
  – акт за прихващане или възстановяване. В него ще опишат размера на
  данъка за възстановяване и, ако имате, неплатените Ви данъчни
  задължения. Надвнесената сума се прихваща, ако имате дългове към
  бюджета, или се възстановява по посочената от Вас банкова сметка, в
  случай, че нямате неплатени публични дългове. Актът за прихващане или
  възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от лицето,
  ползващо данъчното облекчение. Когато документът е готов, ще бъдете
  потърсени по телефона, за да посетите офиса на приходната агенция и да
  подпишете акта.
  Допълнителна информация за ползването на
  данъчното облекчение за млади семейства можете да получите на телефона
  на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски
  разговор от цялата страна.
  Често задавани въпроси
  - Пълната сума от платените лихви ли ще ми бъде възстановена?
  Не. С платените от Вас лихви се намалява
  сумата от годишните данъчни основи, тоест сборът от всички доходи,
  които сте получили през годината и които подлежат на деклариране в
  годишната данъчна декларация.
  - Ако имам друг жилищен имот, например идеална част от вила, мога ли да ползвам данъчното облекчение?
  Ако имате друг жилищен имот или идеална
  част от жилищен имот, Вие не можете да ползвате данъчното облекчение. То
  е предназначено единствено за млади семейства, които притежават само
  едно жилище, за закупуването на което са взели ипотечен кредит.
  Данъчното облекчение обаче може да се ползва, ако семейството притежава
  други недвижими имоти, които не са „жилище” – ниви, гори, ливади и др.
  - Ако ипотекираното жилище няма влязло в сила разрешение за ползване, може ли да се подаде декларация за
  данъчното облекчение за млади семейства?
  Да. Достатъчно е това жилище да е
  единствено за семейството през годината, за която желаете да ползвате
  данъчното облекчение за млади семейства.
  - Ако единият от съпрузите е на възраст над 35 години, може ли данъчното облекчение да се ползва от другия?
  Условието е към датата на сключването на
  договора за ипотечен кредит поне единият от двамата съпрузи да не е
  навършил 35 години. Следователно, възрастта на другия съпруг не е от
  значение. Данъчното облекчение може да се ползва и от съпруга, който е
  навършил 35 години към датата на сключването на договора за ипотечен
  кредит.
  - Ако през 2013 г. съм работил/ла само на трудов договор, трябва ли да подам годишна данъчна
  декларация, за да ползвам данъчното облекчение?
  Да. Данъчното облекчение за млади
  семейства може да се ползва само с подаване на годишната данъчна
  декларация. Това се отнася и за работещите единствено по трудови
  правоотношения, които не са задължени да подават годишна данъчна
  декларация.
  - Трябва ли кредитът да е получен през 2013 г., за да ползвам данъчното облекчение?

  Не. Допустимо е кредитът да е получен и преди 2013 г.

  Информацията е взета от сайта на НАП. 

  Надявам се да сме били полезни!

  Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 •  
  MuchakovaDate: Monday, 06.01.2014, 12:49 | Message # 4
  dandelion wine
  Group: Админ
  Messages: 383
  Awards: 7
  Reputation: 10
  Status: Offline
  Плащане на данъци и осигуровки

   Кодове за вид плащане

  Банкови сметки на териториалните дирекции
  От 1 октомври 2013 г. няма да се приемат плащания по банковата сметка за републикански данъци, ДОО и НЗОК на офис "Студентска" към ТД на НАП София. От същата дата клиентите на офис „Студентска" ще плащат дължимите суми по банковата сметка на офис „Младост.
  Списък на банковите сметки на НАП
  От 1 януари 2013 г. влизат в сила следните изменения в банковите сметки и кодовете за вид плащане:
  • Закриват се всички сметки за ДОО и НЗОК на НАП в банките, както и всички свързани с тях кодове за вид плащане 55 хх уу и 56 хх уу.
  • Закриват се всички кодове за вид плащане 11 хх хх на сметки за републикански данъци на НАП, както и се закриват всички кодове за вид плащане на сметки за ДЗПО на НАП.

    
   Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат от лицата по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 11 11 11 .
   Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 58 11 11;
   За плащания към сметките за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметките за ДЗПО на ТД на НАП няма да се прилага образецът „Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета /многоредово/”.
   От 01.01.2013г. отпада необходимостта от задължително попълване от лицата при преводи към сметки за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО на ТД на НАП на следните реквизити на платежното нареждане:
  •  "Вид и номер на документа, по който се плаща";
  •  "Дата (ддммгггг) на документа";
  •  "Период, за който се плаща".

   Задължените лица могат да внасят по сметка за централния бюджет, ДОО и НЗОК с един платежен документ дължими суми за повече от един вид публични вземания, включително и едновременно внасяне с един платежен документ на дължими суми за републикански данъци, ДОО и НЗОК (но не и за вноските за ДЗПО, тъй като те се внасят по отделна сметка 7318 на съответната ТД на НАП).

   От 01.01.2013 г. се закриват всички кодове за вид плащане за ДОО и НЗОК на НАП, всички кодове за вид плащане 11 хх хх на сметки за републикански
   данъци на НАП, както и всички кодове за вид плащане на сметки за ДЗПО на
   НАП.
   Всички плащания към централния бюджет,
   НОИ и НЗОК се превеждат по досегашните сметки за републикански данъци на
   съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код
   за вид плащане 11 11 11.
   Всички плащания за ДЗПО продължават да
   се превеждат по досегашните сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП,
   като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 58 11 11.
   ..........................................................................................................................................
   Самоосигуряващите се лица, в това число едноличните
   търговци, земеделските производители, тютюнопроизводителите, лицата,
   упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на
   регистрация, физическите лица - съдружници в търговски дружества или
   собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани
   дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентните
   Дирекции и офиси на НАП на самоосигуряващото се лице - поотделно за
   всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или
   служебен номер, издаден от НАП на лицето. /съгласно чл.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица
  , български граждани на работа в чужбина и морските лица, (изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г. в сила от 01.01.2010 г.)/

  Информацията е взета от сайта на НАП.

  Надяваме се да сме били полезни!


  Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
   
  Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Данъци » Как да попълним подоходната си декларация
  • Page 1 of 1
  • 1
  Search:


  Vesta Consult © 2020