Tuesday, 04.08.2020, 11:02
Добре дошъл Гост | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: Muchakova, Boyanova  
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Подбор, назначаване, освобождаване на персонал » Как да назначим непълнолетно лице на работа
Как да назначим непълнолетно лице на работа
MuchakovaDate: Monday, 04.07.2011, 16:46 | Message # 1
dandelion wine
Group: Админ
Messages: 383
Awards: 7
Reputation: 10
Status: Offline
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА НА ЛИЦЕ, НЕНАВЪРШИЛО 18 ГОДИНИ

Няколко думи, преди да стартирате процедурата

Когато решите да назначите на работа непълнолетно лице (под 18 г), разрешение е необходимо не само от родителите, а и от Инспекция по труда, където се отива с предварително подготвени документи. Тяхното оформление изисква технологично време. За това нашият съвет е да започнете подготовката за назначаването около месец и половина два преди датата на постъпване на работа. В противен случай или ако лицео иска да бъде назначено за сезонна работа, наемането му може да се обезсмисли.
Имайте предвид и друго- процедурата се провежда за всяко отелно лице. Разбира се, след като извървите няколко пъти пътечката и се профилирате, това няма да ви затруднява ни най малко. въпросът е веднъж да свикнете с изискванаията на всички институции и точно да преценявате няколко неща:
- за колко време лицето ще успее да подготви и да ви представи своите документи
- за колко време службите по трудова медицина ще си свършат работата
- колко време преписката и ще се забави в Инспекция по труда.
Завучи сложно, но реалнно изисква единствено организация.

Необходими документи

Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. работодателят подава
ИСКАНЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА за всяко лице, което не е навършило 18 години. Към искането се прилагат следните документи:
Прикачвам бланка на искането като пдф файл.

1. описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика или др.);
2. резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години;
3. осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
4. медицинско заключение, указващо че лицето е годно да извършва съответната работа и тя няма да увреди здравето и да попречи на правилното му физическо, нравствено и умствено развитие;
5. разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години;
6. за лицата, ненавършили 15 годишна възраст, чл. 2, ал. 1 от Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст, предвижда да се представя и съгласие на родителя (попечителя) за започване на работа.

Какво трябва да направите?

ИСКАНЕТО, заедно с приложените към него документи, се подава от работодателя в съответната дирекция "Инспекция по труда" (чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).

!!!!!! Искането се прави преди да бъде сключен трудовия договор с непълнолетното лице.

След подаване на документите инспекцията пристъпва към тяхното разглеждане, като съобразно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. срокът за произнасянето й е 15-дневен.
Ако са налице необходимите за това предпоставки, дирекция "Инспекция по труда" издава исканото разрешение.
Ако нормативни изисквания не са налице или макар да са налице, се установи, че конкретните условия на труд са вредни, тежки и опасни, компетентната дирекция отказва даването на разрешение. Отказът за издаване на разрешение за постъпване на работа се обжалва по реда на АПК (чл. 16, ал. 3 и 4 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).

Нормативна уредба, на която се базира написаното :

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Кодекс на труда (КТ)
чл. 192а от Наказателния кодекс (НК)
чл. 45, ал. 3 от Закона за занаятите (ЗЗ)
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.)
Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
чл. 1, т. 6 от Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (Наредба № 4)
Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (Наредба № 5 от 1999 г.)
чл. 5, ал. 4 от Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите (Наредба № 3)

Процедурата:
Съгласно чл. 301, ал. 1 КТ минималната възраст за приемане на работа е 16 години. От това правило съществуват изключения:
- могат да бъдат приемани на работа лица на възраст от 15 до 16 години за извършване на дейности, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми за професионално ориентиране или обучение (чл. 301, ал. 2 КТ);
- на ученически длъжности в цирковете могат да се приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години, а за участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления могат да се привличат и лица, ненавършили 15 години, при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие (чл. 301, ал. 3 КТ).

Нормативно е предвиден особен режим за постъпване на работа на лица, които не са навършили 18 години. Последните се приемат на работа с разрешение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за всеки отделен случай

(чл. 302, ал. 2 и чл. 303, ал. 3 КТ). – трябва да добавя текста на закона!

Тук са указани редът и условията за издаване на разрешение за постъпване на работа на лице, което не е навършило 18 години. Може да се отнасе и за чираците съгласно Закона за занаятите (лица, които работят и изучават занаят в занаятчийско предприятие) (чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).

Стъпки за осъществяване

І. Компетентен орган в случая е ИА ГИТ- Изпълнителна агенция Главна Инспекция по труда
Лицата, ненавършили 18 години, се приемат на работа с разрешение на ИА ГИТ за всеки отделен случай (чл. 15 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.). Необходимите документи се подават до дирекция ГИТ. Териториално компетентна е инспекцията по местонахождение на обекта, в което лицето ще извършва работа.
ІІ. Лице, което следва да изиска разрешение е работодателят
То е задължено да подаде молба до компетентния орган за получаване на съответното разрешение (арг. чл. 16, ал. 1 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).
ІІІ. Нормативно установени изисквания
1. Ограничения относно характера и вида на работата
С оглед защита на здравето и правилното психическо, умствено и нравствено развитие на подрастващите, нормативно е предвидена забрана за извършване на определен тип работа за ненавършилите 18 години лица, а именно

(чл. 304, ал. 1 КТ и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.):

- работа извън техните психически и физически възможности;
- работа, включваща вредно въздействие на агенти, които са токсични, канцерогенни, причиняващи наследствени генетични увреждания или увреждания на плода при бременност, или които по всякакъв друг начин увреждат здравето на човека при продължителна експозиция;
- в среда на радиация;
- при изключително ниски и високи температури, шум или вибрации;
- свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетните лица поради тяхната физическа или психическа незрялост.

По силата на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. забраната се прилага относно работи, които се осъществяват под въздействие на физични, химични и биологични агенти, посочени в Раздел І на списъка в Приложение към чл. 8, ал. 2 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г., както и относно процеси и видове работи, посочени в Раздел ІІ на Приложение към чл. 8, ал. 2 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. Забраната се прилага също когато извършваната дейност не е включена в гореспоменатия списък, но при оценката на риска е установено наличие на риск за безопасността, здравето и развитието на лицата, ненавършили 18 години
(чл. 8, ал. 3 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).

Забележка:

Лицата, ненавършили 18 години могат да бъдат допускани до работите, посочени в Раздел І и Раздел ІІ на списъка в Приложение към чл. 8, ал. 2 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г., когато е необходимо за тяхното професионално обучение и работодателят е осигурил всички мерки за защита на здравето и правилното физическо, умствено и нравствено развитие. В тези случаи работодателят следва да осигури надзор чрез определено от него компетентно лице със заповед

(чл. 10 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).

Съобразно чл. 9 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. лица на възраст между 15 и 16 години по изключение могат да бъдат приемани на работа, когато:
- извършваните работи са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие;
- спазени са правилата, въвеждащи забрана за работа, описани по-горе;
- е осигурен надзор от определено със заповед компетентно лице;
- извършваните работи не се отразят неблагоприятно на нормалното им развитие в училище.

2. Извършване на оценка на риска, на който ненавършилите 18 години лица могат да бъдат изложени

Работодателят се задължава да извърши оценка на риска, на който могат да бъдат изложени във връзка с работата лицата, ненавършили 18 години. Оценяването се извършва в съответствие с разпоредбите на Наредба № 5 от 1999 г. преди лицата, ненавършили 18 години, да са започнали работа, както и при всяка значителна промяна в условията на труд
(чл. 3 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).

С оценка на риска се обхващат:
съоръжаването и устройството на работното място;
видът, степента и продължителността на излагане на въздействието на физични фактори,
на химични вещества, препарати и продукти и на биологични агенти;
видът, изборът, разположението и използването на работното оборудване и манипулирането му; организацията на работата - организация и изпълнение на работните процеси и операции и тяхното взаимно влияние;
нивото на подготовка и информираност на лицата, ненавършили 18 години
(чл. 4 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).

Забележка:
Работодателят е длъжен да уведомява лицата, ненавършили 18 години, и техните родители или попечители за възможните рискове в работата
(чл. 6, т. 1 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).

3. Прилагане на мерки за безопасни и здравословни условия на труд на лицата, ненавършили 18 години

Съгласно чл. 5 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. въз основа на резултатите от оценката на риска работодателят предприема и прилага мерки за здравословни и безопасни условия на труд на непълнолетните лица. Особено внимание в тези случаи се обръща на специфичните рискове за тяхната безопасност, физическо и психично здраве и развитие, произтичащи от: липса на опит, неосъзнаване на съществуващи или възможни рискове и физиологична за възрастта физическа и емоционална незрялост.

Забележка:
Работодателят е длъжен да уведомява лицата, ненавършили 18 години, и техните родители или попечители за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 6, т. 2 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).

4. Извършване на медицински преглед и издаване на медицинско заключение

За да бъдат приети на работа, лицата ненавършили 18 години следва да минат медицински преглед, който се извършва от избрания от тях общопрактикуващ лекар. Последният издава медицинско удостоверение за постъпване на работа
(чл. 12, ал. 1 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).

На база на издаденото медицинско удостоверение, както и въз основа на:
вида и характера на работата;
резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години; осигурените мерки за безопасност и защита здравето на лицето, ненавършило 18 години и разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години службата по трудова медицина издава медицинско заключение
(чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.).

Забележка:
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст предвижда медицинското заключение за лица, ненавършили 15 години, да се издава от лекарско консултативна комисия към детските отделения на многопрофилните болници за активно лечение.

Желаем Ви успех!

П.С. част от материалите за тази статия са взаимствани от Сиела.


Материалът е публикуван от Веста Консулт- Изберете Качеството!
 
Форум за счетоводство - Веста Консулт » Въпроси и отговори » Подбор, назначаване, освобождаване на персонал » Как да назначим непълнолетно лице на работа
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


Vesta Consult © 2020